Šest ctností srdce

E-články a písemnosti o srdci

Šest ctností srdce na wingmakers.com

 

A tak je projev šesti ctností srdce důsledkem tohoto hlubšího spojení mezi lidským jástvím a božským či vyšším Jástvím, který je docela nezávislý na životních podmínkách či na tom, v jakém astrologickém znamení ses narodil, jestli jsi muž nebo žena, jestli máš dobré vzdělání či nikoliv nebo na tvém sociálním postavení. Zkrátka šest ctností srdce vytváří vibrační klima ve tvém lokálním prostředí, které přivádí do popředí tvé vyšší Jáství coby agenta Ducha.

- James
Výňatek z rozhovoru v dubnu 2008

6 heart img1

Úvod k Šesti Ctnostem srdce

Šest Ctností Srdce jako koncepční rámec žití života centrovaného na lásku byl poprvé uveden v roce 2005 e-článkem, jehož autorem byl James a měl název: Energetické Srdce: jeho účel v lidském osudu. Tento článek naznačil důležitou novou větev ve filosofických textech Tvůrců Křídel a Lyricusu. Tento článek se týkal osobní úrovně a byl okamžitě přístupný jako způsob života. Soustředil se na novou oblast: lidské srdce a transformativní ctnosti, které může - v souzvuku s myslí - vysílat.

Krátce poté byl publikován nový článek s názvem: Umění ryzosti: duchovní nutnost. Jak napsal John Berges: “Tyto dva články signalizovaly posun od ´většího obrazu´ témat Tvůrců Křídel a Lyricusu k soustředění se na jedince prostřednictvím formy duchovní psychologie, která se zaměřuje na srdce a sadu ctností, které přicházejí skrze něj ze Svrchovaného Sjednocení. Tyto ctnosti jsou vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost.”

Publikování těchto článků a změna v tónu obsahu od kosmologického k osobnímu nastala částečně v důsledku blížícího se posunu - také známého jako r. 2012. James o tom hovořil jako o nové éře, kterou nazval Éra průzračnosti a expanze. To je čas, kdy jedinci a organizace obdrží pocit průzračnosti a odhalení. V této nové éře bude úskočné a klamné postupně odhalováno. Dlouho střežená tajemství budou odhalena - některá budou pro lidské vědomí transformativní.

V těchto článcích je nová duchovní psychologie, která byla představena formou jednoduché praktiky týkající se vyjadřování ctností srdce s ryzostí v našich denních životech. Jako mnoho věcí, které teoreticky vypadají snadně, při praktikování snadné nejsou; přinejmenším, co se týká bezpodmínečnosti a ryzosti. Stejně je tomu se šesti ctnostmi srdce. V roce 2007, kdy byl spuštěn web Event Temples, započalo sdílení podstaty Svrchovaného Sjednocení ve větším detailu. Také bylo odhaleno to, jak je Svrchované Sjednocení zdrojem vyšších frekvencí lásky a jednoty. V důsledku toho z něj plynou ctnosti srdce a jestliže dokážeme tomuto zdroji být otevření, aktivovat a udržet jeho přítomnost v našich životech, naše schopnost být bezpodmínečnými praktikujícími ctností srdce bude mnohem snazší.

Zdroje stresu v našem světě tuto praktiku činí těžší. James publikoval e-článek s názvem: Žití ze srdce jako podpůrný systém, který pomáhá jedincům lépe zpracovávat stres moderního způsobu života, zvláště v průběhu zásadního posunu do nové éry (Éry Průzračnosti).

Šest ctností srdce se stalo hlavním tématem materiálů Lyricusu a Tvůrců Křídel a články, které James publikoval, poskytly skvělý základ pomoci lidem v tom, aby se stali praktikujícími a nejen pouze filozofickými průzkumníky.

V dubnovém rozhovoru r. 2013 to James vyjádřil takto:

“Pochop, recitace filosofie je založena na slovech a mentální ideologii. Ano, jistě to může změnit chování, ale nepřináší to nejjemnější frekvence do lidského nástroje. Jen chování, které je soudržné se ctnostmi srdce očistí a připraví lidský nástroj pro vnímání duše či vyššího jáství. Aby viděl jeho pohyby, jeho perspektivy, jeho vhledy, jeho vědomí. Takže chování způsobuje přípravu lidského nástroje a toto chování musí být soudržné a čisté. A jediný způsob, jak dosáhnout této kvality, je ryzost.”

“Nelze to padělat. Nemůžeš praktikovat jako stroj. Musíš být lidský, zranitelný, otevřený, pokorný a ochotný učit se sám od sebe více než být ochotný přijímat slova druhých.”

sixheart img virtues