Komnata čtyři: Víry a jejich energetické systémy

philo img4Všechny víry mají energetické systémy, které fungují jako porodní sály pro manifestaci víry. V těchto energetických systémech jsou proudy, které směřují tvou životní zkušenost. Uvědomuješ si tyto proudy - ať už vědomě či podvědomě - a dovoluješ jim, aby tě unášely do říše zkušeností, jež nejlépe dokládají pravost tvého systému víry.

Systémy víry rezonují s dominantním energetickým systémem sympatizující skupiny, kultury a dokonce druhu - a jsou vedlejším produktem energetického systému. Tak jsou vlastně energetické systémy podstatnější než víry a vytvářejí zkušenosti, jež následně vytvářejí víry. Energetické systémy jsou ve svém kontextu velice rozsáhlé. Avšak co se týká víry, můžou být definovány jako prvotní myšlenkové formy, jež vykrystali-zovaly v lidské DNA. Někteří nazývají tyto základní energetické systémy jako instinktivní poznání. Uvnitř každé entity je genetická směsice její rodové linie, jež se táhne napříč nespočetnými generacemi a druhy. V nezměrnosti galaktického času shromažďuje tato genetická směsice energetické systémy, jenž se týkají způsobů přežití ve třídimenzionálním vesmíru. A tak je přežití dominantním energetickým systémem lidské entity, jenž informuje její genetický kód a způsobuje její životní zkušenosti a víry.

Přežití je těžištěm procesu přizpůsobování se. Jestliže entita hluboce vyznává přežití, je téměř nemožné se vytrhnout z přizpůsobení, jež přežití vyžaduje. A tak se lidský druh - zakořeněný v energetickém systému přežití - přizpůsobil diktátu svých genetických sklonů a instinktů. Jeho životní zkušenosti to odrážejí a pak podmiňují systém víry, aby je následoval. Životní podmínky nevytvářejí v této záležitosti žádné rozdíly, ani nemohou způsobit oddělení entity od té-to všudypřítomné skutečnosti. Proto rovnice pro tří-dimenzionálně založené druhy zní: Energetický systém založený na přežití + Galaktický čas = Přizpůsobení životních zkušeností = Systém víry. To znamená, že přežití - coby ústřední energetický systém druhu - bude po dlouhé časové období plodit životní zkušenosti, jež produkují přizpůsobení se požadavkům přežití. Což v důsledku znamená, že systémy víry jsou většinou vedlejším produktem geneticky založených instinktů k přizpůsobení se za účelem přežití.

Období přizpůsobování strhává energetický systém jedinců a skupin a vytváří systémy víry, jež se podřizují tomuto energetickému systému tak jistě, jako se stín přizpůsobuje celkovému tvaru objektu. Uvnitř hranic energetického systému založeného na přežití jsou přechodové zóny, jež umožňují přetvoření systému víry jedince tak, aby byl v souladu s kosmologickými, multidimenzionálními energetickými systémy. Uvažuj o těchto přechodových zónách jako o ojedinělých energetických portálech, které protínají dominantní energetický systém lidského druhu a které nejsou nepodobné vírům protínajícím prostor. Energetický systém, jenž prostupuje Terrou-Zemí a jenž vytváří předpověditelné systémy víry přizpůsobování - bude energeticky transformován tak, aby umožnil větší přístupnost k přechodovým zónám. Bude reálnou skutečností vašeho 21. století, že jedinci budou přistupovat k těmto portálům či přechodovým zónám a budou používat jejich uschopňující energetický systém.

Uvažuj o těchto přechodových zónách jako o portálech, jenž vedou jedince ven z převládajícího energetického systému mysl-tělo - tj. systému přežití a přizpůsobení - do nového energetického systému mysl-duše. Energetický systém mysl-duše je charakterizován tvůrčí energií, jež je směrována k pochopení, že Navigátor Celistvosti je věčná osobnost a proto tvůrce věčných systémů víry a věčných životních zkušeností. Je-li toto pochopení díky přístupu k jedné z těchto přechodových zón či portálů dosaženo, entita může začít restrukturalizovat svůj systém víry nezávisle na čase a na převládající představě o přežití. Jsou dva druhy přechodových zón: Přítokové zóny a Velký Portál. Přítokové zóny se v průběhu času mění a nalézají se, všeobecně řečeno, ve velkých civilizacích s vysoce rozvinutou kulturou - zejména rozvinutými uměleckými směry, jenž vyvěrají z duchovních principů, posvátné mytologie a kosmického kontextu. Umění tohoto typu - ať už jde o hudbu, malbu, poezii, drama či tanec - může být zkonstruováno do formy Přítokových zón, jež přivádějí entity k objevu Velkého Portálu.

Velký Portál je hlavním úspěchem, jenž lidstvo čeká v poslední čtvrtině 21. století. Bude to nevyvratitelný vědecký objev lidské duše autoritativní vědou. Tento Velký Portál zahájí nové uvědomění lidstva, což lidstvu umožní posunout se z energetického systému mysl-tělo založeném na přežití - k energetickému systému mysl-duše založeném na průzkumu. Tento průzkumný energetický systém bude manifestovat systém víry Svrchovaného Sjednocení - dlouho předpovídaný Zlatý Věk lidstva.

Tvůrci Křídel ve spolupráci se stávající Hierarchií vytvořili - či inspirovali vytvoření - Přítokových zón v průběhu celých lidských dějin. Každá z těchto Přítokových zón se objevila v určitém období lidstva, ne jako náboženské či filozofické směry, nýbrž jako umělecké vyjádření čisté krásy a duchovního vzývání. Jak se blíží čas objevu Velkého Portálu, tato umělecká vyjádření se postupně stávají multidimenzionální a sjednocená - a jako směrové majáky vedou lidstvo k objevu Velkého Portálu.

To je způsob osvícení celého lidského druhu. Tvůrci Křídel vytvořili prvotní Přítokové zóny ve zrychlených nefyzických dimenzích. Tyto zóny představují předsunutá stanoviště tvůrčí energie spojené s vyššími okruhy Prvotního Zdroje. Tyto prvotní zóny fungují jako směrovky, jež jemně navádějí nejlepší představitele lidstva v oblasti umění a kultury k vytvoření Přítokových zón na fyzické úrovni. Tyto fyzické zóny potom dále vedou nejlepší představitele lidstva v oblasti vědy ke konečnému objevu a důkazu existence Navigátora Celistvosti. V tomto procesu je lidstvo navždy posunuto z energetického systému založenému na přežití - k energetickému systému založeném na průzkumu.

To je událost, jež změní životní zkušenost lidstva hlouběji, než jakákoliv jiná událost 21. století. Jedenáct tisíc let trvání civilizace touto událostí vyvrcholí. Přihodí se to prostřednictvím umění a vědy. Náboženství zde také bude hrát roli, ale jen vedlejší. Až bude tento objev učiněn, náboženství nebude mít jinou možnost, než ho uznat a přijmout jeho dalekosáhlé důsledky. Náboženství se bude obávat, že by mohlo být nahrazeno vědou, a tak pochopí, že mu zbývá jen jediná možnost: spojit se s novou vědou, jež je kombinací technologie, psychologie, metafyziky a kosmologie.

Přítokové zóny se stanou novým náboženstvím 22. století. Stanou se zásadním kritériem přístupu k novým energiím přicházejícím na planetu v důsledku objevu Velkého Portálu. V té době nová struktura Hierarchie konečně “padne na lidskou ruku” - jako rukavice obrácená naruby. To bude ohlašovat Návrat Mistrů, kteří zůstávali za závoji tajemství z důvodů, že náboženství, obchod, vlády a vědy byli orientovány na přežití. Nicméně tyto instituce se zreformují a Mistři - jenž mají potřebné informace, jak může jedinec využít Velký Portál k objevování vesmíru a sama sebe - budou znovu uctíváni a celým lidstvem uznáváni. Na úsvitu 22. století bude Velký Portál v lidské kultuře všudypřítomný a bude uznávaný všemi výukovými směry. Objev Velkého Portálu je pečlivě řízený událostní řetězec, jenž sestává z nespočetných součástí. Důvod, proč tato událost byla, je a bude tak pečlivě řízena, je ten, že povzbudí Genetickou Mysl lidského druhu nejen ke zkoumání Terry-Země či Sluneční soustavy, nýbrž ke zkoumání celého multivesmíru. Je to jedinečná událost, jež zavede lidský druh do Sítě Svrchovaného Sjednocení a jež posune energetický systém lidského druhu, z něhož vyvěrají všechny jeho manifestace.

Když druh ve třídimenzionálním vesmíru objeví nevyvratitelný vědecký důkaz multivesmíru a vnitřní topologii Navigátora Celistvosti, má to vliv na všechny aspekty druhu. Je to nejdalekosáhlejší posun vědomí, jenž může být předpovězen. A je to právě tato událost, jež spustí Návrat Mistrů do rolí s vnějším vlivem. Je mnoho praktických aplikací pro restrukturalizaci systému energie a víry jedince. Ve většině případů tyto aplikace vyžadují aktivní ponoření do Přítokové zóny. To znamená být v interakci s Přítokovou zónou na hluboké osobní úrovni a prostřednictvím hlubokých úvah si převádět její význam do formy osobního poselství pro jedince. Každá Přítoková zóna je navržena jako zrcadlový sál. Dokud jedinec nevstoupí dovnitř, neodráží se žádný obraz. Žádné osobní poselství není tlumočeno.

Nejběžnější způsob přístupu k nefyzickým Přítokovým zónám je prostřednictvím stavu meditace nebo snění. V těchto změněných stavech vědomí může entita začít s posunem a restrukturalizací svého energetického systému prostřednictvím přístupu k těmto Přítokovým zónám. To se děje typicky pod vedením vybraného člena Hierarchie, který je mistrem v převodu energetických systémů. Účelem je vést entitu tak, aby se stala méně závislá na komplexu energetického systému přežití, jenž vytváří přizpůsobení a příslušnou životní zkušenost. Entity jsou pozvány, aby se účastnily tohoto procesu za účelem aktivování svého smyslu pro tvůrčí moc a aktivování pocitu oprávnění manifestovat v třídimenzionálním vesmíru hlubší a pronikavější kanál do mystických říší Navigátora Celistvosti.

Entity jsou vybírány podle jejich nahromaděné touhy pomáhat v událostním řetězci Velkého Portálu. Jak již bylo zmíněno, Tvůrci Křídel vytvořili Přítokové zóny ve zrychlených dimenzích, pomocí nichž můžou entity k nim přistupovat ve snovém stavu nebo v některých případech prostřednictvím meditace. Vystavení se působení těchto Přítokových zón - byť je to zřídkakdy zapamatováno - umožňuje těmto entitám převést podobu ne-fyzických Přítokových zón do tří-dimenzionálního světa Terry-Země. Tato počáteční fyzická díla pracují s duchovními hodnotami a často mají formu poezie, malby, hudby a dramatu. Na úsvitu 21. století budou kombinací umění, duchovních hodnot, technologie a vědy. Stanou se Přítokovými zónami většího významu, protože budou předcházet Velkému Portálu. Tím vytvoří pracovní rámec tohoto objevu na Teře-Zemi.

Tyto fyzické Přítokové zóny budou katalyzovat entity narozené v 21. století způsobem, jakým to ne-fyzické zóny nedokáží. Konkrétně prostřednictvím hudby a malby způsobí na submolekulární úrovni rezonanci, která překonfiguruje strukturu proteinů v lidském mozku a nervovém systému na čtyř-dimenzionální. Tím bude nervový systém schopen přijímat a vyzařovat okruhy vyšší energie, což umožní velmi jemné mutace v oblastech mozku, které jsou sídlem intuice či šestého smyslu. Existuje šestý smysl, prostřednictvím kterého se mozek stává orgánem Genetické Mysli, namísto fyzického těla individualizované entity. Jde však stále o stav vědomí, který je oddělený od Svrchovaného Sjednocení, protože není udržitelný. Je to jen krátký záblesk vhledu, avšak v tomto okamžiku času může Genetická Mysl předat ideje, vhledy a zlepšení, jež umožnují objev Velkého Portálu.

Existuje úložiště poznání, jež bylo Tvůrci Křídel zaseto do Genetické Mysli téměř před 11000 lety. Toto poznání je vzorem pro objev Navigátora Celistvosti. Lidská Hierarchie se přibližuje k tomuto Svatému Grálu - prostřednictvím úsilí svých nejlepších představitelů. My, Tvůrci Křídel, jsme do něj vložili všechno, co je potřeba pro vaše úspěšné dosažení objevu. Žádný detail nebyl opomenut nebo přehlédnut. Ve Velkém Vesmíru jsme se ujali tohoto procesu převodu energetického systému na nespočetném množství planet nesoucích život - a říkáme vám, že vaši nejlepší představitelé uspějí.

Nicméně Velký Portál není snadno pochopitelný. Vyžaduje lidstvo vzdělané v oblastech kosmologie, technologie a vědy. Z toho důvodu v 21. století lékařské technologie v oblasti genetiky a neuronového mapování pokročí, aby umožnily novou prostorovou inteligenci komukoliv, kdo si ji přeje. Zatímco se tyto lékařské technologie můžou někomu zdát nepřirozené a proto nežádoucí, pro většinu členů lidské rasy jich bude zapotřebí, aby porozuměli Velkému Portálu. Proto byste z těchto technologií neměli mít obavy. Tyto technologie urychlí ta z mozkových center, jež jsou zodpovědná za prostorové, multidimenzionální pojmy a za vysoce abstraktní myšlenkové procesy. To umožní průměrné lidské mysli pochopit energetický systém Velkého Portálu a uvěřit v něj jako ve faktický vědecký princip, podobný tomu, jakým je například gravitace.

Energetický systém Přítokových zón, které předcházejí Velkému Portálu, bude Tvůrci Křídel přeložen pro vaše nejlepší představitele na úsvitu 21. století. Tyto Přítokové zóny se budou ve tří-dimenzionálním světě Terry-Země manifestovat, ale budou vlastně pramenit z ne-fyzických dimenzí známých jen Tvůrcům Křídel a Prvotnímu Zdroji. V jistém smyslu jsou tyto Přítokové zóny ozvěnami reality z vaší budoucnosti. Tyto ozvěny se na vás snášejí jako energetické pole, jež vám umožňuje učinit kvantový skok. Vykonání tohoto skoku je na vašem druhu požadováno proto, aby se Navigátor Celistvosti mohl plně vtělit do lidstva.

Je docela pravdivé říci, jestliže lidský druh ve vaší době uvěří, že je kolektivním vozítkem Prvotního Zdroje, vybaveném JEHO průzkumnými dovednostmi, okamžitě se pozná jako Tvůrci Křídel. Ve stejném smyslu je také pravdivé říci, že Tvůrci Křídel by neexistovali, kdybychom neuspěli ve zviditelnění Velkého Portálu pro lidský druh. Takže prostřednictvím naší existence je lidstvo ujištěno o své budoucnosti. Jestliže jsou na Teře-Zemi předpovídány všechny možné katastrofy a v souvislosti s těmito katastrofami a válkami je očekávána jistá zkáza vašeho druhu, pak to, co vás vykoupí, je objev, přijetí a uplatnění důsledků Velkého Portálu. Tento nový energetický systém může být vnesen do vašich osobních světů. Jestliže věříš: “Já jsem fragment Prvotního Zdroje prodchnutý JEHO schopnostmi”, podmaňuješ si energetický systém, jenž tkví v tomto pocitu spojení. Přitahuješ do své reality pocit spojení s tvým Zdrojem a tím se všemi jeho vlastnostmi. Tato víra je pak od tebe neoddělitelná, protože její energetický systém je vstřebán dovnitř tvého vlastního energetického systému a je vetknut do tvého ducha jako vlákno světla.

Nicméně tato vlákna se musí zmnohonásobit, jinak se přeruší a tvůj energetický systém zůstane ve stínu přežití a přizpůsobování. Jak si začínáš uvědomovat Přítokové zóny, začínáš získávat vhled do nových energetických systému a způsobů, jak ukotvit tyto nové energetické systémy do svého vlastního. Existují speciální techniky pro vetkávání těchto nových energetických systémů do tvého vlastního a v průběhu času výměny tvého energetického systému založeného na přežití za průzkumný energetický systém nadcházejícího věku. Tyto techniky poskytují prostředky ke svaření energetických systémů přežití a průzkumu. Jedinci si tak můžou vytvořit přemostění, jež jim umožní přejít propast oddělující tato dvě energetická pole. Tyto techniky jsou rozděleny do tří kategorií:

 • Pohybová technika vztahu Mysl-Tělo
 • Technika porozumění vztahu Mysl-Duše
 • Technika osvojení vztahu Emoce-Duše

Pohybové techniky vztahu Mysl-Tělo

Tyto techniky představují vyjádření hudby formou tělesných pohybů, jenž soustřeďují mysl na tělesnou rytmiku a na improvizační plynutí těla. Mysl následuje tělo a tělo následuje hudbu. Hudba je tedy v pozici organizujícího principu a musí být navržena pro tento specifický účel, jinak nepovede k průzkumnému energetickému systému. Pro tento účel jsou zamýšleny hudební skladby z Komnat 17 až 24 v každé ze sedmi Přítokových zón vytvořených Tvůrci Křídel. Tyto techniky vyžadují jednomyslnou ochotu následovat interpretaci těla vyvolanou pocitem z hudby. Je to jako vstoupit na rozkvetlou jarní louku se zavřenýma očima a vědět, že tvůj čich tě dovede ke květinám. Podobným způsobem tvá mysl musí důvěřovat, že tvé tělo je schopné naslouchat hudbě a zachytit pocit z tohoto nového energetického systému, jenž je zakódován v “poli” hudby.

Umístěním mysli do pozice následovníka je mysl odkázána na tělo, aby vytvářelo pohybové interpretace, jež jsou založeny pouze na hudbě. Tak může hudba proniknout přímo do mysli a strhnout ji do nového energetického systému. Hudba bude - záměrně - vytvářet vysoce energické, komplikované a rytmické pohyby těla, které stimulují emoční centra mozku. To je forma meditace vyučovaná Tvůrci Křídel, jež demonstruje důvěru v inteligenci těla a ochotu mysli naslouchat této inteligenci. Jedná se o vlákno nového energetického systému, jež je prostřednictvím této techniky ztvárněné. V hudbě jsou vytvořeny portály, jenž otvírají emoční centra mozku této nové energii. Když jsou tyto portály objeveny, ucítíš nepopiratelný posun ve svém energetickém poli. Pohyby těla představují ztvárnění nového v přímém kontrastu se starým. Demonstrují slučitelnost těchto dvou energetických systémů a skutečnost, že jedinec může být pohodlně a s důvěrou v obou těchto polích zároveň. Pro tyto pohyby nejsou dána žádná pravidla. Nejedná se o choreografický tanec se správnými či špatnými pohyby. Je to improvizované vyjádření těla obcházející mysl a umožňující, aby byl hlas hudby vyslyšen inteligencí těla tak jasně, jak jen to je možné. Fyzické tělo se stává plachtou ve větru hudby, zatímco mysl představuje trup lodi. Jediné, co je zapotřebí, je jasnost záměru. Kromě tohoto neexistuje žádný kvalitativní rozdíl, na kterém by záleželo.

Proces ukotvení vyžaduje minimálně jeden cyklus (sedm vyjádření) každé ze skladeb z Komnat 17 až 24. Existuje časové období, ve kterém by tento cyklus měl být dokončen. Je to přibližně jeden měsíc vašeho času. Každé ze sedmi vyjádření pro každou Komnatu by tedy mělo být dokončeno během tohoto 30-ti denního období. Může to být v kratší době, ale nemělo by to být déle. Během tohoto období není doporučeno zaměřovat se více než na dvě Komnaty. Jednotlivá vyjádření během cyklu sedmi vyjádření dané Komnaty by se měla měnit. Tento vývoj může být radikálními obměnami nebo jednoduchými vylepšeními. To závisí na vývoji těla entity, na jeho pohodlí a schopnosti naslouchat jemným úrovním hudby a také na schopnosti koncentrace. Nejsou to jen energie rytmů nízkých frekvencí nebo perkusí, co může promlouvat k inteligenci těla, ale jsou to také vokály a melodie. Metoda se liší v závislosti na umělecké formě tvého tance, ke které každé z vyjádření osmi Komor vede inteligenci těla tak, aby rozpoznala energetický systém založený na průzkumu. To má za následek, že je aktivován přirozený radar těla na tento energetický systém, což pomáhá lidskému nástroji navigovat do této nové energie. Také to vytváří jistou míru důvěry v inteligenci těla, která se netýká ani tak pohybů těla v prostoru, ale spíše důvěry ve schopnost těla naslouchat vibracím a přirozeně na ně reagovat. Velký cyklus sestává minimálně z 56 vyjádření a představuje fyzické vlákno, jež vytváří uvědomění nového energetického systému v těle. Je důležité ukotvit toto uvědomění v těle, protože tělesná inteligence je z celého lidského nástroje nejinstinktivnější. A zatímco si můžeš něco uvědomovat ve své mysli a duši, pokud to není přítomno ve tvém těle, tvůj posun do nové energie bude zbrzděn, protože tělo bude stále instinktivně tíhnout k energetickému systému založenému na přežití.

Budou tací, kterým nebude praktikování vyjádření touto technikou příjemné. Byli jste naprogramováni tak, aby vaše tělo nemělo svou vlastní inteligenci. Proto, je-li vám řečeno, abyste naslouchali a vyjadřovali prostřednictvím intelektu vašeho těla, cítíte se příliš sebevědomí, než abyste to vůbec zkusili. To je přirozené a je to součástí starého energetického systému, který řídí vaše pohyby a smyslové vjemy.

Je nezbytné naslouchat tělem, vyjadřovat tělem a cítit tělem pohyby, které hudba diktuje. Když s vaším vyjádřením skončíte, můžete zůstat sedět nebo stát v tichu a naslouchat dozvuku, který se ve vás ozývá a potom ho předat lidskému nástroji jako celku. To se učiní vizualizací těla jako vysílače energie vytvořené proběhlým vyjádřením a projektováním této energie do celého lidského nástroje, jako by se uvolnila energie z cívky. Pokud nejsi schopen projít velkým cyklem, můžeš i tak najít nástroje k postavení mostu ve zbývajících dvou technikách.

Techniky porozumění vztahu Mysl-Duše

Tyto techniky obsahují poznání nové psychologie, k níž má lidstvo dospět ve 21. století. Jedná se o psychologii, která spojuje metafyziku a duchovní vnímání Genetické Mysli s vědou o mozku a tvarujícími vlivy kultury a osobní genetiky. Individuální entity si osvojují svůj psychologický postřeh studiem chování a jeho důsledků na druhé, jako jsou rodinní členové nebo přátelé. Vedlejším důsledkem těchto psychologických studií je pomoc při vytvoření vlastních hranic chování entity. Když psychologie ignoruje nepochopitelné, psychologie druhu je pak převážně založena na fenoménu pozorovatelného chování. Jak se psychologie vyvíjí, zvyšující se měrou bere v potaz mozek, mysl a emoční souhru.

Nepochopitelný je Prvotní Zdroj a struktura a vzájemné propojení JEHO stvoření. Lidská psychologie ig-norovala tento aspekt lidského stavu a odvážila se zkoumat pouze stav snění, což může být přirovnáno ke snaze dotknout se slunce, když člověk stojí na hoře. Má se za to, že lidský stav je nepochopitelným nedotknut - a přitom je v něm obsažen jako housenka v kokonu. Kdyby housenka byla nedotknuta kokonem, což by se mohl zrodit motýl?

Techniky pochopení vztahu mysl-duše zaměřují mysl na nepochopitelné prostřednictvím vizuálních symbolů, které jsou za komfortem srozumitelnosti, jak byl stanoven lidskou psychologií. Zkoumáním vizuálních symbolů skrze oko-mozek, může mysl zajistit vhled do vědomí Svrchovaného Sjednocení a jeho speciální psychologie.

Entity můžou prostřednictvím nápaditého scénáře založeného na Přítokových zónách získat pochopení této nové psychologie. Technika je to nepochybně abstraktní, avšak velmi efektivní. V tomto vizuálním scénáři se mysl stává osobní identitou, stejně jako duše. Tyto dvě identity existují společně na jinak opuštěném ostrově. Mysl objevila symboly z Komorových maleb Tvůrců Křídel a musí vysvětlit jejich smysl duši. Mysl a duše nehovoří stejným jazykem a proto musí mysl vysvětlit smysl symbolů duši prostřednictvím telepatie. Zkoumej jednu z Komorových maleb a prováděj důkladnou mentální analýzu. Když jsi hotov, můžeš vzít toto poznání a přeložit tvé pochopení duši - přinést ji pochopení bez jazyka. To je vysoce abstraktní, ale je to takto navrženo záměrně. Vhledy, které z toho vzniknou, jsou hluboké a dalekosáhlé, protože demonstrují, jak pracuje pochopení vztahu mysl-duše a také jak se zlepšuje schopnost mysli pochopit nepochopitelné. Pochopení nepochopitelného neplyne z duše do mysli, ale spíše mysl učí samu sebe. Když mysl uchopí nepochopitelné skrze symboly - ať už to jsou matematické vzorce nebo jazyk Bohů - zaostřuje to čočky psychologie na neviditelnou osobnost lidské duše a energetický systém, jenž řídí její chování ve světech nečasu.

V tom spočívá obtížnost nové psychologie: je založena na ne-času a zde je mysl němá a slepá. Jestliže budeš pozorovat malbu Druhé Komnaty a použiješ výše uvedenou techniku, naučíš se nové dimenzi času. Pokud budeš zkoumat malbu Třetí Komnaty, získáš poznání o nové dimenzi vnitřního prostoru. Budeš-li studovat malbu Dvanácté Komnaty, objevíš novou dimenzi energie. Budeš-li zkoumat malbu Čtvrté Komnaty, budeš naučen nové dimenzi hmoty. To vše je zakódováno v těchto čtyřech malbách a může být touto technikou dekódováno. Pamatuj, že když používáš tuto techniku, mysl je oddělenou osobností od duše a je jejím učitelem. V tomto případě je mysl plachtou, malby větrem a duše trupem lodi.

Je doporučeno tuto proceduru opakovat třikrát pro každou z uvedených čtyřech Komorových maleb. V průběhu každého dialogu mezi identitou mysli a duše si zapiš klíčové prvky svého popisu a sleduj vztahy mezi nimi. Popisuješ dimenze času, prostoru, energie a hmoty, jež se ztrácejí v nepochopitelnu. Poté, co bude tato technika dokončena, nalezneš novou důvěru ve schopnost své mysli vyjádřit vhledy do Genetické Mysli. Také začneš cítit ocenění role nové psychologie, ve které si mysl obstarává nepochopitelné, aby se stala Navigátorem Celistvosti, podobně jako housenka, jež si obstarává kokon, aby se stala motýlem.

Techniky osvojení vztahu Emoce-Duše

Duše získává emoční reakce prostřednictvím lidského nástroje. Podle definice jsou emoce reakcemi na časově-založené události, energie, vzpomínky či očekávání. Emoční reakce ovládají převážně mysl a tělo, zatímco duše pozoruje a získává z nich konstruktivní esenci vazeb, uznání a zvláštních vhledů. Tělo a mysl také získávají znalosti z emočních odpovědí, ale na rozdíl od duše nejsou schopné vytřídit konstruktivní od destruktivního, takže jsou mnohem více zasaženy emočními reakcemi hněvu, chamtivosti a strachu. Tyto emoce ukotvují mysl v energetickém systému založeném na přežití tak pevně, jako nic jiného ve světě stvoření.

Duchovní esence lidského nástroje, jež ho vede k celistvosti se Zdrojovou Inteligencí a nakonec Prvotním Zdrojem, je emočně personifikována do formy hlasu. Tento hlas může být slyšen v abstrakci poezie, jež je navržena ve specifickém rytmu a specifických významových vibracích. Technika osvojení vztahu emoce-duše se týká rozpoznání emočního hlasu básně, s úmyslem nechat tento hlas rezonovat ve tvé duši a následně uvolnit emoce, které z ní povstanou a ty pak nechat odejít jako divoké zvíře uvolněné do jeho přirozeného prostředí. V lokalitě Starobylý Šíp od Tvůrců Křídel je deset básní, které jsou určeny pro použití touto technikou. Jsou to:

 • Kruh
 • Navždy
 • Jednoho dne
 • Naslouchání
 • Poté
 • Na tomto místě
 • Vřelá přítomnost
 • Další mysl otevřená
 • Z průzračných věcí
 • Jako velrybí písně

Každá z těchto básní rozezní emoční akord jemné disharmonie. Je to právě disharmonie, která rozhýbe emoční reakce a učiní je tak přístupným pro vyšší energie lidského nástroje. Tato disharmonie se netýká hněvu, chamtivosti či strachu, ale spíše jemnějších pocitů oddělenosti, opuštěnosti a duchovního zanedbání. Osvojení vztahu emoce-duše vzdává hold těmto pocitům a hledá, jak dát řetěz disharmonie do rukou duše, a tím zajistit, aby emoce měly hlas a vliv při tvarování úsudku, vhledu a uvažování duše. Jsou to nenápadné emoce oddělenosti a opuštění, které napájejí ostré emoce strachu, hamižnosti a vzteku. Poezie může vynést do popředí tyto nenápadné emoce a osvobodit jejich přítomnost duši, a když tak činí, umožňuje jim, aby byly respektovány a tímto procesem pochopeny.

Toto pochopení pomáhá v mysli a těle zmenšit hněv a strach, jenž odcizují lidský nástroj Zdrojové Inteligenci a uskutečnění vědomí Navigátora Celistvosti. A tak technika osvojování vztahu emoce-duše je o sledování hlasu těchto deseti básní až k jemným emocím zanedbání a oddělenosti - a následném umožnění těmto emocím, aby se vynořily v nitru jedince, jako by se objevily před duší na obrazovce. Tyto nenápadné emoce jsou jako provazy, jež přitahují do tvého životního proudu pronikavé emoce, což tě ukotvuje v energetickém systému přežití. Do té míry, jak budeš schopen odstranit nebo zmenšit “provazy” nenápadných emocí, tak budeš schopen odstranit nebo zmenšit i pronikavé emoce.

Můžeš si být jist, že při praktikování jakékoliv z těchto tří technik, jsi v naší přítomnosti. Nejsi sám a nikdy nemůžeš selhat. Jestliže tvé výsledky nejsou takové, jaké jsi očekával, odlož svá očekávání. Odlož je a dej si za cíl nemít žádné cíle či požadavky. Také pochop, že uskutečňování posunů tvého energetického systému se může dít neočekávaným způsobem, a proto ti může z velké části zůstat neviditelné, jestliže máš nějaká očekávání, co se týká způsobů jeho manifestace.

Jak pro druh, tak pro jedince, je vykonání tohoto posunu záměrně navrženo jako zápas. Jako druh musíte být schopni zapojit vhodné technologické nástroje, za účelem vyladění lidského nástroje tak, aby Navigátoru Celistvosti bylo umožněno jak obývat, tak řídit mozková centra, nervový systém a podvědomé artefakty rodových kořenů. Lidskému druhu trvá 5 200 000 vašich let, než se vyvine na práh Velkého Portálu. Jako jedincům vám dříve zmíněné techniky umožní záměrné pohroužení do Přítokových zón, což vám umožní transformovat vaše energetické systémy. To vám dále pomůže transformovat vaše víry a životní zkušenosti. Nicméně nehledě na to, jak efektivně jedinci uplatňují tyto techniky, nebudou schopni objevu Velkého Portálu svým vlastním úsilím. Velký Portál je objevem celého lidstva. Je to kulminace vědy, umění a technologie, jež pracují v souzvuku a jež jsou zaměřené na průzkumnou oblast kosmologie a metafyziky. Většina lidí byla vychovávána k víře v karmu či osud. Je čas pochopit, že zatímco obě tyto doktríny jsou platné, jsou zastíněny skutečností Prvotního Plánu Průzkumu. Zatímco karma nebo osud můžou vysvětlit životní zkušenosti jedince, Zdrojová Inteligence řídí druhy - od jejich prvního objevení na planetě - k objevu Velkého Portálu a ustanovení své svrchovanosti na planetě.

Velký Portál se pak stane naváděcím majákem, který přitahuje galaktický energetický systém na planetu a spojuje planetu se sítí galaktické energie. Když se to přihodí, druh už není dále planetárně založeným druhem. Lidstvo se stane inter-galaktickým, co se týká rozsahu říší jeho zkušeností a jeho vlivu. Jedinci se mohou účastnit v tomto řízení energií. Mohou být vědomě naladěni a podporovat tento posun, jenž je zapotřebí k dosažení objevu Velkého Portálu. Nebo si mohou zvolit žití života v energetickém systému založeném na přežití a nechat se unášet k Velkému Portálu svými spoluobčany. Není to ani osud, ani karma, co táhne lidský druh na okraj Velkého Portálu. Je to událostní řetězec Prvotního Zdroje, a proto je součástí této cesty následek každého lidského činu a každé myšlenky.

Konec.