Úryvky filozofií

philo img5Úryvky filozofií z novely Tvůrců Křídel Projekt Starobylý šíp (The Ancient Arrow Project)

Komnata 2

Posunující se modely existence, z kapitoly osm

Jestliže je entita rozdělená na své součásti, její chápání svobodné vůle je omezeno na to, co bylo definováno Hierarchií.

Jestliže je entita vědomým kolektivem, který realizuje svou svrchovanou celistvost, princip svobodné vůle je pak formou struktury, jež je nepotřebná - podobně jako lešení na dokonče-né stavbě.

Jestliže entity neznají svou celistvost, struktura se stává formou sama sobě uložené ochrany. V tomto pokračujícím vývoji strukturovaného a uspořádaného vesmíru entity definují své hranice - svá omezení - skrze vyjád-ření svých nejistot. Tak se postupně stávají částmi své celistvosti a podobně jako střepy překrásné vázy jsou málo podobné své celkové kráse.

Komnata 4

Víry a její energetické systémy, z kapitol tři a čtrnáct

Všechny víry mají energetické systémy, které fungují jako porodní sály pro manifestaci víry. V těchto energetických systémech jsou proudy, které směřují vaše životní zku-šenosti. Jste si vědomi těchto proudů, ať vědomě či podvědomě, a umožňujete jim, aby vás unášely do říše zkušeností, jež nejlépe ilustruje váš systém víry. Když věříte: “Jsem fragment Prvotního Zdroje prodchnutý JEHO schopnostmi”, spouštíte energii tkvící v tomto pocitu spojení. Vtahujete do své reali-ty pocit spojení se svým Zdrojem a všemi jeho atributy. Víra je od vás neod-dělitelná, protože její energetický systém je obsažen ve vašem vlastním energetickém systému a je vetknut do vašeho ducha jako vlákno světla. Když druh ve třídimenzionálním vesmíru objeví nevyvratitelný vědecký dů-kaz multivesmíru a vnitřní topologii Navigátora Celistvosti, má to vliv na všechny aspekty druhu. Je to nejdalekosáhlejší posun vědomí, který může být předpovězen a je to právě tato událost, která vyvolá Návrat Mistrů ke vnější-mu vlivu a do rolí s obecnou působností.

Komnata 7

Aktivace Paměti, z kapitoly šest

Vaše vědomí má mnoho aspektů, aby mohlo vyjadřovat světlo do rozmanitých systémů existence. Existuje mnoho, mnoho vyjádření, z nichž je složeno vaše absolutní Jáství. Každé z těchto vyjádření je spojeno s centrem vědomí, jež je vaší identitou jádra. Je to právě zde, kde váš starobylý hlas a vaše sta-robylé oči můžou mnoharozměrně pozorovat, vyjadřovat a zažívat. To je váš zdroj výživy pro expanzi a zkrásnění. Povšimněte si své identity jádra a nikdy ji nespouštějte ze zřetele. U každé dílčí informace, jež se objeví na vaší cestě, rozeznejte, jak umožňuje vaše naladění na tento vnitřní hlas a vnímání. To je jediná kázeň, kterou potřebujete. To je lék na všechna omezení.

Komnata 7

Osobní účel, z kapitoly patnáct

Na spojení tvé vůle s vůlí Prvotního Zdroje se nevědomě podílíš tisícem osobních struktur zasvěcených Velké Příčině. Je to spojené úsilí všeho, čím jsi, s dokonalým odhalením všeho, co je a co vždy bude. Je to významná linie svědectví, jež uka-zuje na tvůj účel dokonce dříve, než dokážeš svůj dar vyjádřit slovy nebo procítit emocemi. Jen to vyžaduje, abys toužil po tom, aby vůle Prvotního Zdroje převzala nadvládu ve tvém životě.

Komnata 9

Primární Kód, z kapitol šestnáct a sedmnáct

Prvotní Zdroj není manifestace, ale spíše vědomí, které obývá všechen čas, prostor, energii a hmotu; stejně tak ne-čas, ne-prostor, nehmotu a neenergii. Je to toto vědo-mí, které sjednocuje všechny stavy bytí do jediného Bytí - a toto Bytí je Prvotní Zdroj. Je to rostoucí, expandující a nevysvětlitelné vědomí, které organizuje hromadný zážitek všech stavů bytí do soudržného plánu tvoření - expanze a osídlení říší stvoření a zahrnutí stvoření do Zdrojové Reality - domova Prvotního Zdroje. Toto Bytí prostupuje Velký Vesmír jako souhrn zkušeností v čase i mimo čas. Zakódovalo SAMO SEBE do veškerého života jako vibrační sílu, která je primárním kódem, jenž tě vytváří jako hedvábný atom v kosmologické pavučině. Moc lidské duše je určena zaprvé zákony stvoření, zadruhé uvědoměním, že tyto zákony zajišťují kosmickou stabilitu a duchovní rovnováhu

Komnata 10

Seřazení částic, z kapitoly sedm

Pod povrchem vaší částicové existence jsou energie, které vás spojují se všemi strukturami existence. Jste ohromným souborem těchto energií, avšak ony nemůžou plynout skrze váš lidský nástroj jako řízená energie, pokud částice vaší existence nejsou vhodně seřazeny a neplynou ve směru jednoty a celistvosti.

Komnata 12

Navigátor Celistvosti, z kapitol jedna a devět

Vaše evoluční teorie jsou jednoduše založeny na existujícím vzoru mechanického vesmíru, který sestává z molekulárních strojů pracujících v objektivní realitě, jež je vhodnými nástroji poznatelná. Sdělujeme vám pravdu o vesmíru, když říkáme, že realita není poznatelná jakýmikoliv nástroji, jestliže budete šetřit svým vlastním smyslem pro jednotu a celistvost. Vaše vnímání celistvosti se odhaluje, protože kultura multidimenzionálního vesmíru je zakořeněna v jednotě. Jak v přicházejícím posunu váš navigátor celistvosti odhaluje sám sebe, váš vjem toho, čím jste, bude rozložen a restrukturalizován. V tomto procesu se lidstvo vynoří jako řeka světla z toho, co dříve bylo neproniknutelnou mlhou. V Navigátoru Celistvosti je obsažen všechen lidský život. On je jádrem moudrosti. Vede lidský nástroj ke vnímání fragmentované existence jako průchodu do celistvosti a jednoty. Navigátor Celistvosti nade vše jiné usiluje o celistvost, ačkoliv je často sveden z tohoto kurzu energiemi struktur, polarit, lineárního času a separatistickými kulturami, jež dominují planetě terra-země. Navigátor Celistvosti je srdcem entity vědomí, které ví, že tajný kořen existuje, ačkoliv lidskými smysly může být nepostižitelný. Je to sama okolnost přijetí vzájemné propojenosti života, jež v životě jedince učiní prioritou duchovní růst.

Komnata 13

Centrální Rasa, z kapitoly dvanáct

Procházíte neomylným procesem vnitřního vzestupu - cestujete z vnějšího okraje stvoření do vnitřní svatyně Jediného Stvořitele, kterým je Prvotní Zdroj. My, Centrální Rasa, váš starší bratr, vám připomínáme účel této cesty, takže můžete pochopit, že úlohou lidské formy je vtělit to, co nás všechny sjednocu-je. Nicméně jen v nejvnitřnějším vesmíru můžou děti času zakoušet paprsky svých identit a nadvládu jejich vzájemné konvergence.

Komnata 15

Funkce Navigátora Celistvosti, z kapitoly třináct

Evoluce v hmotném světě ti poskytla životní vozítko - tvé lidské tělo. Prvotní Zdroj vybavil tvé tělo nejryzejším fragmentem SVÉ skutečnosti, tvým Navigáto-rem Celistvosti. Je to tajemný fragment Prvotního Zdroje, jenž funguje jako pilotní světlo lidské duše - spojuje smrtelné a věčné aspekty. Dokážeš si představit, co to znamená, mít fragment Absolutního Zdroje dlící uvnitř samé tvé podstaty? Dokážeš si představit svůj osud, jestliže se sjednotíš se skutečným fragmentem Prvotního Zdroje Velkého Vesmíru? Moc tvého Jáství a tvých věčných možností nebude ničím omezena.

Komnata 17

Možnosti Sebe -Tvorby, z kapitoly jedenáct

Ve vašem světě jste učeni věřit, že vaše tělo má mysl a ducha, ačkoliv je to vlastně váš duch, jenž má mysl a tělo. Váš duch je architektem, vaše mysl je stavitelem a vaše tělo je hmotným ztělesněním. Architekt - váš duch - je vzdá-len jen v myšlenkách. Naslouchej jeho starobylému hlasu. Vnímej jeho staro-bylýma očima. Ucti tyto brány inteligence, jako bys uctíval svého Stvořitele. Ony jsou tvou skutečností. Ony jsou definujícími prvky tvé existence. Nastal čas, kdy ti přinášejí takovou informaci, která je jediným pravým zdrojem tvého osvobození. Musíš si ji jen poručit, neboť my tě ujišťujeme, že učitel, kterého jsi vždy hledal, je probuzený a čeká.

Komnata 21

Domov Duše, z kapitoly deset

Prvotní Zdroj je praotcem všech bytostí a životních forem. V této pravdě je základ jednoty, na níž všichni stojíme. Cesta sjednocení - stvoření nalézající svého stvořitele - je samým srdcem lidské duše. Odměnou na této cestě je nezaměnitelný pocit celistvosti. Každý impulz každého elektronu má vztah k celému vesmíru a jeho vzestupu k Bohu. Není jiného směru, kterým bychom mohli kráčet.

Komnata 22

Přítokové Zóny, z kapitol čtyři a pět

Modrotisk průzkumu má překlenující záměr. Nejste příjemci božského úsilí a precizního tréninku jen proto, aby bylo zajištěno, že si můžete užívat nekonečného požehnání a věčného klidu. Existuje účel transcendentní služby, jež je skrytý za horizontem současného věku vesmíru. Kdybych vás navrhnul tak, abych vás vzal na nekonečnou exkurzi do nirvány, určitě bych nezkonstruoval celý váš vesmír jako rozsáhlou a složitou tréninkovou školu, vyžadující značné rozvětvení mého stvoření do učitelů a instruktorů. Také bych netrávil věky tím, že vás jednoho po druhém provádím touto obrovskou školou učení se pomocí zkušeností. Podpora systému lidského pokroku je kultivová-na mou vůlí vyjádřit můj záměr sjednocení lidského druhu s dalšími druhy z odlišných vesmírů. Protože je mou přirozeností být sedminásobný, existuje sedm vesmírů, jež vytvářejí mé tělo. V každém z nich existuje množství druhů se speciální matricí DNA, jež jsou živeny Zdrojovou Inteligencí, aby objevovaly svůj hmotný vesmír. Každý z těchto druhů je vyslán Centrální Rasou do vesmíru, jenž byl vytvořen, aby odhalil svůj potenciál a semeno své vize. Váš druh se ve vzdálené budoucnosti sblíží se šesti dalšími druhy a to znovusjednotí mé tělo jako žijící prodloužení známého stvoření. Zatímco se to může zdát tak vzdálené, že je to pro vaši dobu nepodstatné, je pro vás zásadně důležité pochopit rozsah vašeho účelu. Můžete uvažovat o těchto sedmi druzích jako o údech mého těla, jež se znovu-spojí, aby mi/nám umožnily dokonalé fungování ve velkém vesmíru. To je můj účel a proto i váš vlastní.

Komnata 23

Prvotní Zdroj, z kapitoly dva

Neexistuje žádná prosba, která by se mnou pohnula. Žádná modlitba, která by mě pozvala dál do vašeho světa, pokud není spojena s pocitem jednoty a celistvosti. Neexistuje žádný chrám či svatý objekt, který by se mne dotkl. Nedotýkají se mne, ani vás nikdy nepřivedly blíže k mé natažené ruce. Má přítomnost ve va-šem světě je nezměnitelná, protože já jsem svatyní jak kosmu, tak jediné duše ve vás.