2. rozhovor s Dr. Nerudou

Sarah: “Dříve než začneme s dnešním rozhovorem, chtěla bych vám říci, že jsem poslouchala nahrávku z minulého večera a vyvstaly ve mně další otázky. Také jsem si povšimla, že jsem svými otázkami byla hodně roztěkaná po různých tématech a dnes bych se chtěla pokusit více soustředit. Tak vás na to jen upozorňuji, že kdybych nedodržela svůj záměr, připomeňte mi to. Dobře?”

Dr. Neruda: “Jistě, udělám, co bude v mých silách… ačkoliv přesně nevím, jaký je váš záměr.”

Sarah: “Dobře, myslím, že bych chtěla zůstat více soustředěná na Tvůrce Křídel a artefakty z jejich časové schránky.”

Dr. Neruda: “To je skvělé. Dovolte, abych nejprve řekl jednu poznámku.” “Lokalita Starobylý Šíp byla původně označena jako Mimozemská Časová Schránka neboli ETC (Extraterrestrial Time Capsule), nicméně podle mého názoru to vlastně není časová schránka.”

Sarah: “Dobře, začněme tedy právě zde. Co to tedy podle vašeho názoru je?”

Dr. Neruda: “Ta lokalita je součástí větší struktury, která je propojená jakýmsi způsobem či významem, kterému nerozumím. Víme, že existuje sedm takových lokalit, které byly na zemi zkonstruovány pravděpodobně v devátém století. Víme, že tyto lokality mají nějaký obranný účel a také víme, že návrháři těchto lokalit prezentují samy sebe jako nositele kultury a pravděpodobně jsou představiteli Centrální Rasy.”

Sarah: “Slyšela jsem toho hodně o ‘obranných zbraních’, ale jak můžou tyto nástěnné malby či hudební artefakty být považovány za obrannou zbraň?”

Dr. Neruda: “Z našich Dálnovideckých seancí víme, že Tvůrci Křídel navrhli tyto lokality jako něco více, než pouhou obrannou zbraň. Jinak by tyto kulturní artefakty nedávali žádný smysl jak správně naznačujete. Nicméně také nedává smysl, že by s obrannou funkcí té zbraně vůbec nijak nesouvisely. Vytvořil jsem hypotézu, že to jsou aktivátory DNA.”

Sarah: “Tím myslíte, že aktivují něco v naší DNA… jak jste to popisoval minulý večer?”

Dr. Neruda: “Přesně tak.”

Sarah: “A jak to souvisí s obrannou zbraní?”

Dr. Neruda: “Máme hypotézu jestliže jsou tyto kulturní artefakty studovány a zkoumány, nějak můžou aktivovat části naší DNA.” “Za jakým účelem, to si nejsme jisti, ale má intuice mi říká, že to má co do činění se stimulováním naší fluidní inteligence a zpřístupnění takových smyslových vjemů, které byly v našem centrálním nervovém systému neaktivní či nevyužité.”

Sarah: “A máte také hypotézu proč tomu tak je?”

Dr. Neruda: “Pravděpodobně proto, že rozšíření centrálního nervového systému činí obrannou zbraň mocnější.”

Sarah: “Je tak zatraceně snadné opustit dané téma, když s vámi člověk hovoří, ale já prostě nemůžu odolat pokušení odbočit k tématu neurologie, ačkoliv o ní vlastně nic nevím.” “Řekněte mi více o vaší roli v časové schránce Tvůrců Křídel… nebo jakkoliv ji chcete nazývat.”

Dr. Neruda: “Myslím, že z důvodu přesnosti a soudržnosti bychom ji měli nazývat jako Lokalitu Starobylý Šíp. Jak již jsem řekl, jsem přesvědčen, že nejde o časovou schránku.” “Teď k vaší otázce pracoval jsem s počítačem, kterému říkáme ZEMI, a pomáhal jsem přeložit data obsažená na optickém disku nalezeném ve dvacáté třetí komnatě lokality. Disk obsahoval text, symbolické obrazy, matematické rovnice a něco, co mohlo být převedeno na hudební soubory.” “Poté, co byla lokalita zajištěna, byl můj hlavní zájem na dekódování optického disku. Také na tom, jak data na něm uložená udělat vnímatelnými a jak jen to bylo možné použitelnými pro BST.”

Sarah: “Použili jste něco z toho na BST?”

Dr. Neruda: “Přímo nikoliv, alespoň nic z toho, co jsem četl. Text byl převážně filozofické povahy. Byl jsem prvním, kdo četl jejich jazyk. Poté, co jsme otevřeli optický disk, jsme vytiskli 8.045 stran symbolických obrazů podobných těm, které jsou na jejich obrazech, až na to, že ty na disku byly mnohem více různorodé a v některých případech i složitější. Bylo tam dvacet tři kapitol textu či symbolických obrazů každá z nich sestávala asi z 350 stran.” “Přečetl jsem první část či kapitolu z tohoto textu a byl jsem šokován tím, že zde byly části textu v úvodu které jsem mohl přečíst jen já. To bylo další potvrzení toho, že musím sehrát důležitou roli při publikování těchto informací na veřejnosti.”

Sarah: “Říkáte, že ten text zmizel poté, co jste si ho přečetl, nebo je to tak, že jste ho vymazal?”

Dr. Neruda: “Zmizel. Vymazal se sám.”

Sarah: “Takže jen první oči mohli číst to poselství?”

Dr. Neruda: “Přesně tak.”

Sarah: “Co tedy sdělovalo?”

Dr. Neruda: “Jestli chcete, můžu to přesně citovat, ale zabere to několik minut.”

Sarah: “Řekněte souhrn.”

Dr. Neruda: “Esence tohoto úryvku potvrzovala to, co již ACIO vědělo že v roce 2011 Animus pošle sondy. To sdělení mělo podobu varování. Říkalo, že Tvůrci Křídel instalovali na Zemi obrannou zbraň, která poskytne planetě neviditelnost pro sondy Anima.”

Sarah: “Neviditelnost? Jak?”

Dr. Neruda: “To přesně nevysvětlili. Napsali, že z centrálního vesmíru vyzařují vyšší frekvence, a že těchto sedm lokalit dohromady představuje technologii, která nějakým způsobem koordinuje tyto frekvence či vyšší energie tak, aby bylo dosaženo posunu planetární vibrační struktury, což umožní životu na planetě tento posun přežít a přitom zůstat pro Anima nezjistitelný.”

Sarah: “Všechny životní formy?”

Dr. Neruda: “Technicky, text to dále nespecifikuje.”

Sarah: “A to bylo jen pro vaše oči?”

Dr. Neruda: “Ano, operátor ZEMI nenašel žádný důkaz o existenci této sekce textu. Úplně zmizel.”

Sarah: “Co dalšího text říkal?”

Dr. Neruda: “Potvrzoval, že máme co do činění s Centrální Rasou a že si přejí, aby kulturní artefakty ze sedmi lokalit byly sdíleny s veřejností. Že tyto prvky jsou efektivně spojeny do obranné zbraně.”

Sarah: “Jakým způsobem?”

Dr. Neruda: “V tom smyslu, že tyto materiály aktivují jisté aspekty naší DNA, které posun usnadňují, nebo snad vůbec činí možným. To si nejsem úplně jistý, protože to nevyjádřili úplně přesně.”

Sarah: “Takže se předpokládá, že čtením filozofie, se stanu neviditelná?”

Dr. Neruda: “Myslím, že to je mnohem holističtější. Zanechali zde poezii, hudbu, malby a dokonce i glosář. Zdá se mi, že všechny tyto prvky jsouli přidány k filozofii jsou propojené. Také předpokládám, že se něco zásadně mění, jsouli tyto materiály vstřebávány. Tato změna ať už je to cokoliv zřejmě rezonuje s technologiemi z těch sedmi lokalit.”

Sarah: “To se mi zdá hodně přehnané. Proč tomu věříte?”

Dr. Neruda: “Vstřebal jsem ty materiály a povšiml jsem si změn.”

Sarah: “Jakých?”

Dr. Neruda: “Zběhl jsem z ACIO. To je pro mě největší představitelná změna.”

Sarah: “Nepředpokládáte snad, že materiály, které jste si přečetl, vás přiměly zběhnout? Nebo snad ano?”

Dr. Neruda: “Byla to kombinace mnoha věcí, ale toto jistě mělo podstatný vliv na mé rozhodnutí. Četla jste nějaké materiály, které jsem vám minulý večer dal?”

Sarah: “Četla jsem první sekci a něco málo z glosáře. Nerozumím tomu. Je to příliš abstraktní. Ačkoliv to na mě mělo vliv… uspalo mě to.”

Dr. Neruda: “Vím, že to je trochu příliš silné, ale musíte připustit, že je to velmi zajímavé. Když už ne z jiného důvodu, tak proto, že oni prezentují způsob, jakým mysleli a věřili naši vzdálení předkové.”

Sarah: “A vy máte kopii všech stran toho textu?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Můžu ji vidět?”

Dr. Neruda: “Ano, není to však něco, co bych s sebou stále nosil.”

Sarah: “Řekněte mi více o procesu překladu, když jste v něm byl tak zainteresován.”

Dr. Neruda: “Překlad je klíčem k užitečnosti optického disku a využívá pečlivě sekvencovaného souboru experimentů, jež jsou řízené ZEMIm. Takto jsme byli schopni zpřístupnit datové soubory na disku během pěti dní.”

Sarah: “Jak víte, že překlad je přesný?”

Dr. Neruda: “Poté, co byl disk zpřístupněn, byly na něm objeveny překladové indexy, jež umožňovaly vytištění jejich textů v dokonalé angličtině a také v dalších asi šedesáti jazycích. Trvalo nám dva dny, než jsme přišli na to, jak disk zpřístupnit. Jakmile se to povedlo, byli jsme schopni zpřístupnit dvacet čtyři sekcí textu během sedmnácti hodin.” “Nejobtížnější na překladu byla hudba. S tou si také jsme nejméně jisti.”

Sarah: “Dobře. Jsem ráda, že jste zmínil hudbu, protože tomuto prvku časové schránky nerozumím.”

Dr. Neruda: “Jak to myslíte?”

Sarah: “Byla ta hudba již na optickém disku a vy jste ji prostě odtamtud převzali, nebo byla vytvořena Labyrint Týmem na základě hudebního zápisu?”

Dr. Neruda: “Vlastně to tak trochu byla kombinace obojího. Jejich hudební zápis byl velmi přesný a navíc zanechali ukázky všech svých instrumentů dokonce i vokálů. Takže jsme prostě přeložili jejich digitální ukázky do MIDI standardu a vytvořili svou vlastní verzi jejich hudby.”

Sarah: “A na překladech hudby jste také pracoval?”

Dr. Neruda: “Ano. Zpočátku jsem pomáhal v objevení jejich hudebního zápisu a vytváření překladových indexů. Nebyl jsem ale zainteresován v produkční fázi, ačkoliv mě velice zajímalo, jak to bude znít.”

Sarah: “Můžu nějakou z těch kompozic slyšet?”

Dr. Neruda: “Ano, samozřejmě. Když jsem odcházel, ACIO úspěšně přeložilo deset z dvaceti tří hudebních skladeb. Ty mám. Byly konvertovány jak do standardu CD, tak kazety. Také mám kompletní soubory zbývajících dvaceti tří kompozic v jejich syrovém, neposkládaném stavu.”

Sarah: “Jak přesně probíhal proces jejich produkce?”

Dr. Neruda: “Myslíte technicky nebo umělecky?”

Sarah: “Obojí.”

Dr. Neruda: “Co se technické stránky týká, potřebovali jsme zpomalit jejich ukázky ze vzorkovací hustoty 384 bitů, abychom je mohli použít v našich počítačových systémech.” “Když jsme poprvé slyšeli instrumentální ukázky, uklidnilo nás to, protože to byly známé zvuky. Byly tam i nějaké odlišné, ale z velké části byly digitální ukázky zakódované na optickém disku stejné, jako současné hudební nástroje po celém světě.” “Jakmile jsme měli jejich vzorky, uspořádali jsme je do oktáv, vzali jejich hudební zápisy a poté nechali počítač vybrat digitální instrumentalizaci na základě jejich ukázek. Pak to muselo být sníženo na 24bitové vzorkování, běžné v komerčních CD systémech. Dále přetištěno na CD disk a poté nahráno na kazetu.” “Co se týká umělecké produkce, nebylo toho zapotřebí mnoho. Naše počítače udělaly všechnu práci za nás a vlastně hudbu vyprodukovaly ony. Pak jsme nechali některé své pracovníky naduplikovat různé verze skladeb, abychom s nimi trochu experimentovali. Hudba byla velmi líbivá, zvláště když byla poslouchána ve vzorkovací frekvenci 384 bitů.”

Sarah: “Podivil se někdo nad tím, proč je v časových schránkách namísto hotové hudby prostě jen sada nástrojů k jejímu vytvoření? Myslím tím, proč si sami musíme vytvořit uměleckou interpretaci jejich hudby?”

Dr. Neruda: “Co se týká projektu Starobylý Šíp, tak mě v něm udivilo všechno. Opravdu všechno.” “Nevíme, proč to udělali tak, jak to udělali. Naše hypotéza je, že Tvůrci Křídel neměli jinou možnost, jak zprostředkovat svou hudbu do našeho světa, protože nemáme technologii, jak bychom ji poslouchali. Tak rozložili svou hudbu do jak jste to nazvala sady nástrojů které nám umožňují zrekonstruovat jejich hudbu tak, aby mohla být poslouchána prostřednictvím našich technologií. Je to nejlogičtější důvod.” “Někteří z nás byli schopni zažívat komnatu jedna a dvě jako naprosto sjednocenou formu vyjádření a byl to velmi mocný zážitek… to musím říci.” “Když posloucháte hudbu v 384 bitovém vzorkování spolu s originálními malbami a stojíte přitom v komnatě, kde jsou umístěny, je to velmi živý duchovní zážitek. Nepodobný čemukoliv jinému, co jsem kdy prožil.”

Sarah: “Jakým způsobem?”

Dr. Neruda: “Je to prostě neodolatelný pocit, že jste vytahována z těla směrem do maleb, jež jsou jakýmsi portálem. Je to velmi mocný pocit pohybu do nich a za ně. Hudba a malby jsou ale jen dvě z jejich uměleckých forem. Třetí formou je poezie, která je také součástí toho prožitku.”

Sarah: “Tak mi o té poezii něco řekněte.”

Dr. Neruda: “Poezie se dotýká mnoha témat. Podle většiny pracovníků ACIO by klidně mohla pocházet od jakéhokoliv současného básníka. Skutečně na ní není nic, co by dokazovalo, že pocházejí od kultury, která je o miliardy let starší než naše. V jejich básních se také objevují témata, duchovnosti, lásky, vztahů a smrti. Pro každou komorovou malbu jsou vlastně dvě básně, takže jde celkem o čtyřicet šest básní.”

Sarah: “To je zajímavé. Všechno ostatní malby, hudba, artefakty a filozofie je pro každou komnatu vždy jedno. Proč si myslíte, že do každé komory dali básně dvě namísto jedné?”

Dr. Neruda: “Podle mého názoru to má poskytnout širší perspektivu vhledu do určitého tématu, které je v příslušné komnatě prezentováno. Poezie se zdá být navržena takovým způsobem, aby ke každé komnatě poskytla jak osobní, tak univerzální perspektivu… ale znovu zdůrazňuji, že to je zatím jen pracovní hypotéza.”

Sarah: “Z příkladů, které jste dal, také soudím, že poezie je méně abstraktní než filozofie a malby. Uvažoval jste o tom, jaký má poezie vztah k malbám?”

Dr. Neruda: “Ano. A věřím, že poezie a malby mají ze všech objektů v komnatách nejsilnější spojení. Myslím, že malby ilustrují jakýmsi velmi jemným způsobem témata prezentovaná v poezii. V některých případech je to tak, že když malba představuje seskupení abstraktních objektů, poezie je také více abstraktní. Když je malba konkrétnější, poezie se zdá být spíše prózou.”

Sarah: “Tedy říkáte, že v poezii spočívá hlavní význam každé komory?”

Dr. Neruda: “Nevím to jistě, ale zdá se, že poezie je nějak symbolicky vyobrazena v komorové malbě, se kterou souvisí. Potíž je v tom, že poezie se dá vyložit tolika různými způsoby, že je nemožné přesně určit, jak je vlastně zamýšlena. A také se musím zmínit což jsem raději měl udělat hned zpočátku že gramatika a syntaxe jejich jazyka je velmi odlišná od naší v tom smyslu, že jejich jazyk není strukturován do větných útvarů.” “Jinými slovy, když děláme jazykové překlady, neexistuje žádná větná struktura… je to bližší spíše logické syntaxi… podobné proudu abstraktního jazyka, což může být pro většinu lidí velmi obtížné k pochopení. Když jsem zhotovoval překlady poezie, uzavřel jsem ji do větných struktur, které rozdělily její význam tak, aby mohl být lépe pochopen. Možná jsem při tom procesu nechtěně pozměnil její význam, ale muselo to tak být, protože poezie by jinak byla příliš abstraktní k pochopení.”

Sarah: “Existuje také nějaké spojení mezi poezií a filozofií každé komory?”

Dr. Neruda: “Já i moji kolegové jsme cítili, že mezi všemi objekty v každé komnatě existuje jakési specifické spojení… pravděpodobně realizované nějakým způsobem, který nejsme schopni změřit. Stále jsme se obávali, že překladové indexy jsou příliš nepřesné a že to omezuje naše schopnosti vidět souvislosti mezi různými objekty. A pak samozřejmě nejzáhadnější spojení představují technologické artefakty, protože nemáme způsob, jak bychom je prozkoumali nebo došli k nějakým závěrům o jejich účelu a funkci.”

Sarah: “Pojďme o těch artefaktech více pohovořit. Jediný, o kterém jste mi něco řekl, je ten, který byl nalezen ve dvacáté třetí komnatě totiž optický disk. Vím, že jste mi ukazoval nějaké fotografie i dalších artefaktů, ale mohl byste je teď lépe popsat?”

Dr. Neruda: “Optický disk z dvacáté třetí komnaty je jediný artefakt, který jsme úspěšně zpřístupnili alespoň podle toho, co vím. Všechny ostatní artefakty byly ihned poté, co byly objeveny, převezeny do výzkumných laboratoří Labyrint Týmu v Jižní Californii. Nikdo s bezpečnostní úrovní nižší než dvanáct se o nich nikdy nedozvěděl. V širších kruzích ACIO sice kolovaly zvěsti, že v lokalitě Starobylý Šíp byly nalezeny nějaké technologie, ale nikdo to nebral vážně a už vůbec ne NSA.” “Technologické artefakty zajímaly Fifteena nejvíce, protože představovaly možné řešení BST. A jak již jsem zmínil dříve, Fifteen i většina Labyrint Týmu cítila, že Tvůrci Křídel možná nedovolí Labyrint Týmu vyvinout BST. Proto Fifteen uvažoval o Tvůrcích Křídel spíše jako o případných nepřátelích, než o spojencích.”

Sarah: “Ale to, co jsem viděla, vypadalo velice pokročile, jako vyspělá technologie. Vypadalo to jako kamenné krystaly… nebo něco organického. Proč se proti nim Labyrint Tým tak spiknul?”

Dr. Neruda: “Krystalické struktury, které byly nalezeny, vypadaly ve většině případů docela obyčejně v tom smyslu, že když byly zkoumány pouhým okem, vypadaly prostě jako krystaly, ale když jste se na ně dívala prostřednictvím různých molekulárních a atomárních analýz, bylo zřejmé, že to byly objekty vytvořené lidskýma rukama. Jinými slovy to byly umělé krystalické struktury a my jsme měli tu hypotézu, že jsou v nich zakódované informace, podobně jako na optickém disku či v malbách. Také jsme měli hypotézu, že jsou potenciálně spojené s optickým diskem, protože to byl poslední z artefaktů a vypadalo to, že je jakýmsi hlavním klíčem.”

Sarah: “Odkazoval nějaký text přeložený z optického disku na další artefakty?”

Dr. Neruda: “Ne, k našemu velkému zklamání nikoliv. Nebyly tam žádné odkazy.”

Sarah: “Neodpověděl jste na mou otázku, zda jste cítil, jestli existuje nějaké spojení mezi technologickými artefakty a příslušnými kulturními artefakty v každé z komor.”

Dr. Neruda: “Omlouvám se, myslím, že tentokrát jsem to já, kdo nedodržuje záměr. Každopádně ano, je tam spojení… tím jsme si byli jisti, ale zároveň z důvodu, že jsme nebyli schopni se dostat do artefaktů a zkoumat je, tak jsme nemohli naši teorii dokázat. Proto jsme soustředili všechen náš čas a energii na optický disk, protože se zdálo, že je ze všech artefaktů nejdůležitější a také byla nejlepší možnost se prostřednictvím našich technologií do něj dostat.”

Sarah: “Proč?”

Dr. Neruda: “Musíte vzít v úvahu, že technologické artefakty byly všem našich technologiím naprosto cizí. Na rozdíl od optického disku byly ostatní technologie kombinací umělých materiálů založených na organických strukturách, které v některých případech měly ve své krystalické struktuře obsaženu lidskou DNA. To bylo…“

Sarah: “Říkáte, že ty technologie jsou částečně lidmi?”

Dr. Neruda: “Ano… v jistém ohledu. Ale musím také říci, že to vypadalo, jako by tyto artefakty byly molekulárně založenými počítačovými systémy, které můžou být aktivovány konkrétním lidským dotekem. A my jsme si nebyli jisti, jestli to je doslova konkrétní lidský dotek, nebo konkrétní typ člověka, nebo snad dotek jakéhokoliv člověka v konkrétním emočním a mentálním stavu. Vyvinuli jsme pro testování sto patnáct různých experimentálních přístupů a všechny selhaly.”

Sarah: “To je opravdu skutečně divné… proč by lidská DNA uvnitř technologie… a to navíc ještě syntetického krystalu… to mě nebere.”

Dr. Neruda: “Měli jsme podobné obavy až do doby, kdy jsme byli schopni přeložit nějaké texty z optického disku. Filozofické statě z komnaty jedna a dva nás však přesvědčily, že Tvůrci Křídel jsou autentičtí a my jsme neměli důvod jejich příběhu nedůvěřovat. To neznamená, že všechna naše nevíra či opatrnost zmizely, ale filozofie byla průlomem v našem chápání vnímání jejich poslání vůči současnému lidstvu.”

Sarah: “Nevím… přečetla jsem první dvě filozofické statě, které jste mi dal, a věřím, že pocházejí od mimozemské rasy. Také věřím, že jsou od rasy, jež je velmi šálivá a používá svou filozofii a všechny své kulturní záležitosti k tomu, aby nás ukolébala do víry, že jsou blahosklonní, zatímco ve skutečnosti nejsou. Myslím tím, jestli to všechno není součástí proroctví, o kterém jste minulý večer mluvil?”

Dr. Neruda: “Dobrá, vidím, že stále zůstáváte skeptickým novinářem. Vlastně jsem rád, že tuto reakci vidím.” “Sarah, všechno, co vám můžu říci, je, že když vezmete všechny kulturní artefakty, které byly v lokalitě Starobylý Šíp nalezeny a ponoříte se do jejich obsahu a filozofické podstaty, je těžké uvěřit, že by vycházeli ze zlých úmyslů.”

Sarah: “Pokud to není ovšem přesně to, v co chtějí, abyste uvěřil.”

Dr. Neruda: “Snad. Ale je těžké o té věci diskutovat. Myslím, že v určité chvíli to záleží na individuálním rozhodnutí. Labyrint Tým a když to říkám, tak v to počítám i Corteum se shodl na tom, že se jedná o autentické odhalení Centrální Rasy a byli jsme si jisti, že se nejedná o podvod. Ale nikdy jsme se té možnosti zcela neuzavřeli. Naši ředitelé bezpečnosti a operací měli připraveny alternativní plány pro případ, že by se objevil důkaz, který by zvýšil pravděpodobnost, že jde o podvod nebo klam.”

Sarah: “Jedna z věcí, které se mi zdají opravdu divné, když jsem se dívala na fotografie komorových maleb, bylo to, jak jsou si všechny podobné. Zcela zjevně byly vytvořeny jedním umělcem… nebo snad skupinou umělců. Ale když přemýšlím o časové schránce, domnívám se, že by zde měly být obsaženy různé formy umění od různých umělců, jež by prezentovaly různé perspektivy a tak dál. A tomu tak není. Proč myslíte, že to tak je?”

Dr. Neruda: “Myslím, že jejich motivem nebylo seznámit nás s jejich umělci nebo diverzitou jejich umělecké kultury. Myslím, že jejich záměrem bylo ukázat, jak umění může zprvu fungovat jako jistá forma komunikace a potom jako forma cestování časem či pohybu ven z vědomí těla. Návaznost dvaceti tří maleb z pohledu celku, se zdá jako by vyzývala vědomí pozorovatele, aby doslova vstoupil do světa Tvůrců Křídel. Jako by se jednalo o portály to je i má osobní zkušenost.” “Ty malby mají neuvěřitelně zářivé barvy. Skutečně si neumíte představit, jak moc působivé jsou, když před nimi osobně stojíte zvláště po jejich očištění a restauraci. Ale i tehdy, když byly objeveny poprvé, bylo tajuplné, jak jsou bez jakékoliv úpravy jejich barvy zářivé a vibrující i po 1150ti letech. Častokrát jsme my, kdož jsme byli zainteresováni na jejich restauraci a katalogizování artefaktů, seděli v komnatách a zírali na ty malby. Několikrát jsem tam seděl mnoho hodin a jen jsem nechal svůj zrak toulat se po těch malbách a nechal svou mysl si představovat, co tím chtěl umělec vyjádřit. Byl to velmi mocný zážitek.”

Sarah: “Myslím, že by mi to trochu nahánělo hrůzu.”

Dr. Neruda: “Jen se směju, protože to se mi jednou stalo. Jednoho večera, po celodenní těžké práci na komorových artefaktech, jsem zůstal uvnitř lokality jako poslední. Byl jsem tak ponořen do toho, co jsem dělal, že jsem si sotva vzpomněl, že mi bylo řečeno, abych při odchodu aktivoval bezpečnostní systém. Asi po půl hodině jsem si teprve začal uvědomovat, že jsem uvnitř časové schránky sám… to ticho bylo neuvěřitelné. Rychle jsem kráčel dolů chodbou, která spojovala všech dvacet tři komnat. Míjel jsem každou z nich a ta přítomnost, kterou jsem cítil, byla ohromující. Pokaždé, když jsem procházel kolem některé z komnat, tak jsem čekal, že na mě z malby něco vyskočí. Doslova se zdálo, že jsou obživlé.” “Náš osvětlovací systém byl velmi kvalitní přenosný halogenový systém a všechny komnaty jím byly vybaveny naprosto stejně. Když jsem došel do dolní části chodby kterou jsme nazývali spirálovým schodištěm a podíval jsem se do komnaty dvě, jasně jsem zahlédl pohyb a téměř jsem vyskočil z kůže. Ne snad ani ze strachu, jako spíše vzrušením, ačkoliv to částečně byl i strach. Ale ten pohyb byl prostě rozmazaný obraz něčeho, co vystoupilo z malby a pak to v čirém vzduchu zmizelo… nedokázal jsem…“

Sarah: “Co to bylo? Byl to člověk?”

Dr. Neruda: “Neviděl jsem to dost jasně na to, abych vám řekl, co to bylo, ale začal jsem uvažovat o tom, že komorové malby možná mají ještě další účel, než jen vizuální stimulaci. Naše dálnovidka také měla nějaké zážitky, kdy vnímala v malbách pohyb a měla pocit, jako by byla vytahována ven z těla.”

Sarah: “Možná se to bude zdát jako divná a nesmyslná otázka, ale jak víte, že to všechno nebyl jen nějaký podfuk? Že někdo nebo nějaká skupina nevytvořila celé tohle místo, aby to vypadalo jako nějaká mimozemská nebo časová schránka a přitom to tak udělal jen pro srandu, aby vás zmátl?”

Dr. Neruda: “Věc, kterou víme s naprostou jistotou, je ta, že nejde o podvod. Lokalita Starobylý Šíp je tvořena obrovskou skalní strukturou, která byla doslova vyhloubena do tvaru spirály či šroubovice, jež každých deset metrů ústí do oddělené chodby, kterých je pro přesnost dvacet tři. Celá struktura by pro svou výstavbu vyžadovala neuvěřitelnou technologii. Máme přesné datování, kdy byly komorové malby vytvořeny a je to zcela jistě v devátém století a my jsme si jisti, že potřebná technologie v té době neexistovala.”

Sarah: “Nechci se s vámi přít… ale pokud jsou ty artefakty skutečně od Centrální Rasy, zdá se mi příliš divné, že by byly pohřbeny uvnitř obrovské skály vprostřed ničeho… v Novém Mexiku. A taky se mi zdá divné, že by to všechno dělali jen proto, aby bylo tak těžké pochopit, co se nám pokouší sdělit. Chápete, co tím myslím?”

Dr. Neruda: “Ano, chápu, neberu to tak, že byste se se mnou chtěla přít. Ale to, co se pokouším sdělit, je, že ta lokalita je souborem skutečných objektů. A že tyto objekty ani nepocházejí ze stejného časového rámce. Kupříkladu zatímco malby byly vytvořeny asi před jedenácti sty lety, artefakty ani nereagují na naše metody uhlíkového či biochemického datování. A aby to bylo ještě komplikovanější, bylo zjištěno, že piktogramy uvnitř a kolem lokality Starobylý Šíp byly vytvořeny během posledních padesáti let a dokonce mohly být klidně vytvořeny ten samý rok nebo měsíc, kdy byla lokalita objevena.” “Tyto skutečné objekty jsou nepochybně záhadou, ale v mých očích nejsou podvodem. Otázkou zůstává, zda identita Tvůrců Křídel a jejich záměr jsou takové, jaké tvrdí, že jsou.”

Sarah: “Dobře, řekněme tedy, že to není podvod. Pak mi tedy řekněte, proč jste tak přesvědčen o tom, že je to obranná zbraň. Mně se zdá, že jde spíše o komunikační zařízení… nebo snad o jakýsi vzdělávací nástroj. Proč zbraň?”

Dr. Neruda: “Konstatuje to text z optického disku. A také to potvrdila naše Dálnovidecká seance.”

Sarah: “Takže země je genetickou knihovnou, kterou Animus chce použít proto, aby se mohl přetvořit do nosiče duše, tak jste to říkal? A že lokalita Starobylý Šíp a dalších šest doprovodných lokalit mají ochránit zemi a nás všechny před těmito plenícími mimozemšťany? Říkám to správně?”

Dr. Neruda: “Nemůžu vám říci, zda tyto závěry jsou správné či špatné. Můžu vám jen říci, že Animus je reálnou hrozbou a že záměrem Tvůrců Křídel je ochraňovat svou genetiku.”

Sarah: “Dobře, tak mi řekněte, proč by Centrální Rasa, která žije miliardy světelných let daleko, se stará o to, co s námi bude?”

Dr. Neruda: “Centrální Rasa je zodpovědná za zasévání a kultivování vyšších životních forem po celém vesmíru. Jsou mocně zainteresováni na ochraně své genetiky před Animem. Země není jediným genetickým úložištěm, které tímto způsobem ochraňují. Naše Dálnovidecké sezení odhalilo databázi planet v našem supervesmíru, která je nezměřitelně obrovská.”

Sarah: “Takže pro tuto rasu je to prostě standardní pracovní postup… instalovat obrannou zbraň na planetách, na nichž zaseli život?”

Dr. Neruda: “Věřím, že to tak je.”

Sarah: “Dnes ráno jsem vyhledávala slovo ‘Animus’ ve slovníku. Je to skutečné slovo. Jak může být o rase, jejíž poslední návštěva na planetě proběhla před tři sta milióny lety, zmínka ve Websterově slovníku?”

Dr. Neruda: “Jejich jméno je známo dokonce i Tvůrcům Křídel. Použili totéž jméno ve svých překladových indexech. Jsou jistá slova, která byla do našeho jazyka Tvůrci Křídel záměrně vložena.”

Sarah: “Takže vy teď říkáte, že Tvůrci Křídel dokonce vkládají slova do našich slovníků?”

Dr. Neruda: “Ne. Pamatujete, jak jsem vám říkal, že Tvůrci Křídel jsou nositeli kultury?”

Sarah: “Ano.”

Dr. Neruda: “Zakódovali objevení jazyka, matematiky, hudby a dalšího do naší genetické struktury. Jak se vyvíjíme, tak se jistým poslům našeho druhu lidem jako jste vy a já aktivují části DNA dříve, než ostatním. Tito poslové jsou pak schopni získávat tyto zakódované informace a sdílet je s druhem. V následujících generacích je tento vhled přenesen a velmi brzy je tato informace či dovednost obsažena v celém druhu.”

Sarah: “Skutečně říkáte, že slovo Animus bylo zakódováno v našem významu jazyka a že někdo to slovo vymyslel, aniž by věděl, že to je jméno mimozemské umělé rasy?”

Dr. Neruda: “Ano, něco takového.”

Sarah: “Taky jsem četla poznámku, že Dr. Sauthers (kolega Dr. Nerudy) napsal, že důsledkem technologií z lokalit Tvůrců Křídel bude globální kultura. Ale jak můžou tyto objekty být použity pro vytvoření globální kultury? To se mi zdá být trochu naivní.”

Dr. Neruda: “Všechno, co vám můžu říci, je, že to souvisí s Internetem a novou komunikační technologií, kterou Tvůrci Křídel nazývají OLIN neboli JednoJazyčná Inteligentní Síť (One Language Intelligent Network). Přečteteli si sekci Glosář, kterou jsem vám dal, najdete tam patřičnou zmínku. Zdá se, že Tvůrci Křídel jsou přesvědčeni, že technologie OLIN pomůže vytvořit globální kulturu prostřednictvím Internetu. To náhodou souhlasí s proroctvími, jež Labyrint Tým datoval jako 1500 let stará. Samozřejmě, že ta zpřístupňující technologie zde nebyla nazývána OLIN, avšak zmínka o globální kultuře a sjednocené vládě byla předpovídána po mnoho staletí.”

Sarah: “To je to, co George Bush nazýval Nový Světový Řád, ne?”

Dr. Neruda: “Ano, ale byli i čtyři další prezidenti, kteří hovořili o tomto konceptu.”

Sarah: “Co přiměje lidi na celém světě, aby se rozhodli, že se sjednotí pod jednu vládu, nebo že vytvoří globální kulturu… co by to mělo být? Prostě si nedokážu představit, že se něco takového stane… alespoň ne v mém životě.”

Dr. Neruda: “Podle Tvůrců Křídel se to stane díky digitalizaci ekonomiky a taky prostřednictvím platformy Internetové technologie OLIN. Prostřednictvím této globální sítě se vzdělání a zábava stanou globálními. To vytvoří základnu pro globální kulturu, která dále sjednotí obchod, mediální obsah a komunity. Jakmile budou tyto části infrastruktury rozmístěny, objeví se jako hlavní téma dne potřeba tuto strukturu nějak spravovat. Logickým nástrojem pro tuto snahu budou Spojené Národy. Jakmile lidé světa připustí digitalizaci ekonomiky a využití platformy technologie OLIN, je téměř jisté, že globální kultura se objeví.”

Sarah: “A jak jste minulý večer říkal, tak se to stane v roce 2018?”

Dr. Neruda: “Podle proroctví to je doba, kdy ve Spojených Národech proběhnou první volby do sjednocené světové vlády. A ta nebude představovat mocnou centralizovanou autoritu, ale spíše globální veřejnou strategii při rozhodování a prosazování organizace záležitostí, jež se dotýkají celého světa. Záležitosti jako jsou znečišťování, globální oteplování, spory o hranice, cesty do vesmíru, terorismus, obchod, upgrady technologie OLIN a všeobecné programy transferu technologií.”

Sarah: “A co se v této nové roli Spojených Národů stane s Národní suverenitou?”

Dr. Neruda: “Rád zodpovím vaši otázku formou spekulativní odpovědi, ale také si uvědomuji, že jste mě v úvodu rozhovoru požádala, abych vás upozornil, když ztratíte kurz. Co byste ráda…“

Sarah: “Ne, máte naprostou pravdu. Omlouvám se. Pojďme zpátky k artefaktům… v jakém stavu byla lokalita, když jste do ní poprvé vstoupili… nebo lépe, popište prostě vaše první pocity, když jste do té lokality vstoupil.”

Dr. Neruda: “V ACIO jsem byl jedním z pěti, kdo se zúčastnil výjezdu do Nového Mexika za účelem prozkoumání lokality poté, co bylo určeno, že potenciálně jde o mimozemskou záležitost. V té době nikdo z nás nevěděl nic, co by nás vedlo k závěru, že lokalita Starobylý Šíp se stane tak důležitým objevem.” “Jediný záchytný bod, který jsme měli, byl artefakt, který byl objeven poblíž toho místa, na kterém teprve mnohem později byl objeven vchod do vnitřních komnat časové schránky. Byl to právě tento artefakt, který způsobil, že se tento projekt dostal pod kontrolu ACIO, protože NSA se domnívalo, že artefakt zřejmě má mimozemský původ.”

Sarah: “Co konkrétně vedlo NSA k závěru, že artefakt je mimozemský?”

Dr. Neruda: “Stejně jako všechny ostatní artefakty nevykazoval žádnou odezvu na uhlíkovou datovací analýzu a měl na sobě jisté zvláštní značky či symboly, které se zdály být mimozemské. Byla to ryzí slitina neznámého původu. A co je také důležité, neexistoval žádný zřejmý způsob, jak artefakt aktivovat nebo zpřístupnit jeho vnitřní řízení. Jeho vnitřek byl nedobytný pro celé spektrum analýz. Dokonce ani obyčejné rentgenové paprsky nebyly schopné do objektu proniknout.” “Artefakt byl rychle předán do ACIO, jež usoudilo, že je mimozemského původu a proto navrhlo průzkum oblasti, ve které byl nalezen. Objevili jsme, že vnější plášť artefaktu na sobě nese podrobnou topografickou mapu, na které je vyznačena oblast, kde byl artefakt nalezen. Začali jsme se domnívat, že artefakt se může nějak aktivovat nebo stát užitečným, budeli vzat do oblasti, jež byla vyobrazena na jeho plášti.”

Sarah: “To je ten artefakt, který jste mi ukazoval na fotografiích?”

Dr. Neruda: “Ne. Artefakt se sám zničil poté, co nás dovedl do lokality Starobylý Šíp.”

Sarah: “Proč jste se domnívali, že je důležité ho aktivovat tam, kde byl nalezen?”

Dr. Neruda: “Protože jsme ho považovali za jakousi formu kompasu či naváděcího majáku. Nebyli jsme si jisti, ale v laboratoři jsme nebyli schopni zjistit žádnou funkci, takže se zdálo být logickým experimentem vidět, jak by zařízení fungovalo v oblasti, ve které bylo objeveno. Také lidé, kteří původně artefakt našli, tvrdili, že produkuje halucinační zážitky, když se drží v oblasti břicha.” “Průzkumný tým ACIO zjistil, jak použít toto zařízení k nalezení vchodu do interiéru stěny kaňonu, ve kterém byla skryta lokalita Starobylý Šíp. Když bylo zařízení aktivováno, zdálo se, že vysílá mentální vlny či obrazy místa, kam si přeje, aby dotyčná osoba šla. Dálnovidka přidělená našemu týmu byla tím člověkem, jenž držel to zařízení, když bylo poprvé zaktivováno. Ona začala okamžitě vidět obrazy. Já jsem je viděl také. To nás nakonec dovedlo do struktury podobné jeskyni, jež byla zapuštěna asi dvacet až třicet metrů uvnitř jedné ze štěrbin ve skalní stěně.”

Sarah: “Vchod už tam byl, nebo jste si museli cestu dovnitř odstřelit?”

Dr. Neruda: “Cesta dovnitř byla chytře skryta za přirozeně vytvořenou jeskyní, jež sama o sobě byla dobře skryta přírodním porostem. Tato jeskyně byla asi dvacet pět metrů hluboká a vedla do nitra stěny kaňonu. Předpokládali jsme, že to je asi nějaký příbytek indiánů, který byl dlouhou dobu opuštěn. Na konci této jeskyně byla chodba, která vyčnívala na stranu a na konci té chodby byla další komnata. Velký plochý kámen na podlaze skrýval vchod do lokality.”

Sarah: “A vy jste byli přesvědčeni, že pod tím kamenem něco je?”

Dr. Neruda: “Ano. Poté, co jsme odstranili kámen, jsme viděli, že je pod ním tunel. Tunel měl tvar písmene J a v průměru měl asi jeden metr. Spustil jsem se dolů do tunelu jako první a doplazil jsem se ke vchodu do lokality.”

Sarah: “Takže všech pět vás bylo uvnitř této… této lokality, svítili jste si svítilnami a rozhlíželi se kolem. Na co jste v té chvíli mysleli?”

Dr. Neruda: “Byli jsme z toho nadšení a zároveň jaksi znepokojení. Mysleli jsme si, že jsme možná našli mimozemskou základnu a napůl jsme si uvědomovali, že může být aktivní… to nás všechny drželo v pozoru.”

Sarah: “A celá ta věc byla vytesána ve skále?”

Dr. Neruda: “Bylo to celé vytvořené člověkem… nebo mimozemšťany… to jsme věděli hned, jak jsme prošli přechodovým tunelem. Bylo to jako být zrozen do úplně nového světa. Byl absolutně tichý. Vzduch tu byl chladný, ale ne nepříjemně chladný. Nebyly tu žádné známky života a jako by se zdálo, že tu všechno má nějaký nový smysl… inteligentní smysl a my jsme se nemohli dočkat, až ten smysl odhalíme.” “Co bylo velmi patrné, byl neuvěřitelný pocit vstupu do neskutečného světa světa, jenž byl vytvořen něčím naprosto mimozemským. Od chvíle, kdy jsme vystoupili z ‘J’ tunelu, jsme věděli, že jde o výtvor mimozemšťanů.”

Sarah: “Ale jak jste mohli hned vědět, že jde o uměle vytvořenou konstrukci a nikoliv o přirozenou přírodní skupinu jeskyň či komor?”

Dr. Neruda: “Na začátku spirálového schodiště byly do kamene vyřezané ornamenty či petroglyfy s takovou přesností, kterou naše oči nikdy předtím nespatřily. A taky celý ten tunelový systém byl naprosto vyhlazený téměř naleštěný než aby mohl být přírodní povahy. Vytvářelo to vjem architektury… pocit, že to někdo s velkou péčí a záměrem navrhnul.” “Bylo šokující, že na podlaze nic nebylo. Ani kamínek nebo zrnko písku. Všechny povrchy byly úplně čisté, hladké a naleštěné. Byl tu prach, ale jen prach. A na každý čtvereční centimetr té struktury včetně stropů, bylo aplikováno cosi jako polymerový nátěr.” “Když jsme dorazili do první komnaty, která je jen asi třicet metrů od vchodu, mohl jsem jasně cítit pocit úcty, nebo něčeho podobného duchovnímu prožitku. Poté, co se naše svítilny dotkly první komorové malby, dlouhý čas nikdo vůbec nepromluvil. Svítilny všech se spojily na obraze a my jsme asi čtyřicet sekund jen zírali v neuvěřitelném tichu této hrobce podobné struktury.”

Sarah: “Ještě ten samý den jste objevili všechny komnaty?”

Dr. Neruda: “Ano. Kráčeli jsme od komnaty ke komnatě a v každé jsme měli pocit, jako bychom vstoupili do mimozemského muzea přírodních dějin. Chápejte, že naše svítilny nebyly příliš výkonné, protože jsme nečekali, že budeme potřebovat něco víc, než obyčejné svítilny. Živě si pamatuji, jak jsem na každou komorovou malbu zíral, když jsem ji spatřil poprvé… hypnotizován neuvěřitelným anachronismem toho místa. Nikdy jsem nebyl v tak neskutečném prostředí… bylo to jak strašidelné, tak zároveň naprosto uchvacující.”

Sarah: “Jak velké byly vlastně ty komnaty a malby samotné?”

Dr. Neruda: “Komnaty samotné byly poměrně malé… měly asi čtyři metry v průměru s dost vysokým stropem v některých případech až tak šest metrů.”

Sarah: “Podle fotografií komorových maleb, které jsem viděla, soudím, že ty malby samotné musely být docela velké?”

Dr. Neruda: “Ano, jsou velké a jsou vždy umístěné naproti vchodu do komnaty. Když stojíte venku před vchodem do komnaty, nemůžete vidět malbu celou je příliš velká. Musíte vejít dovnitř, abyste mohla vidět kompozici celou.”

Sarah: “Jaká je podle Labyrint Týmu umělecká hodnota těchto maleb?”

Dr. Neruda: “Nikdo v Labyrint Týmu se nepovažuje za uměleckého kritika, to vás můžu ujistit. Musím však čestně říci, že ti, kteří viděli komorové malby v jejich původním prostředí, shledali uměleckou hodnotu těchto maleb velmi přesvědčivou, dokonce fascinující. Myslím, že ti, kdo je viděli pouze na fotografiích, je vnímají mnohem méně jako umění a mnohem více jako funkční součást jakéhosi mistrovsky sestrojeného soukolí, jež je vyobrazeno jako ilustrace v nějaké dětské knížce.”

Sarah: “Nechci odbíhat od tématu, ale stále se divím, proč jste si vybral zrovna mě… myslím tím… vím, že jste říkal, že to byla naprostá náhoda, ale proč jste si pro sdílení této historky vybral průměrnou novinářku? Proč ne nějakého vědce nebo prostě někoho, kdo by se vás alespoň byl schopen ptát lepší otázky? Musím se totiž přiznat, že se cítím naprosto neschopná s vámi ten rozhovor dělat a to hlavně proto, že vůbec nevím, jaké bych vám měla klást otázky…“

Dr. Neruda: “Děláte svou práci dobře… naprosto skvěle. S otázkami si nedělejte starosti. Jsou smysluplné. A většina lidí, kteří budou tyto informace číst, se bude zajímat mnohem více o věci, na které se ptáte, než o fyzikální či vědecké principy.”

Sarah: “Snad je to tak, ale já mám nepříjemný pocit, že kdybych vám pokládala vědecké otázky, mohl byste lépe dokázat věrohodnost svého příběhu. Myslím, že vás nějakým způsobem znevýhodňuji.”

Dr. Neruda: “Co je přesně to, co cítíte, že se mě nejste schopna na to zeptat?”

Sarah: “Myslím, že jsou to věci, týkající se převážně cestování časem a BST. Včera večer jste o něčem z toho hovořil, a když jsem si to dnes ráno znovu četla, cítila jsem, že bych se na něco měla zeptat hlouběji…“

Dr. Neruda: “Jako například…“

Sarah: “V tom je právě ta potíž, nevím.”

Dr. Neruda: “Sarah, důvod, proč jsem si vás vybral, je naprosto jednoduchý. Potřeboval jsem najít někoho, kdo ví, jak se dostat do mainstreamových médií a kdo je ještě poměrně málo známý. Mohl jsem si vybrat nějakého vědeckého editora z velkých novin a možná bych dostával otázky, jež by byly více o vědeckých a méně o kulturních, uměleckých a společenských dopadech projektu Starobylý Šíp. Co se týká nahodilosti mého výběru, věděl jsem, že nemáte vytvořený žádný svůj ‘image’, který byste chtěla ochraňovat, že víte, jak se dostat do médií, a že jste schopna se ptát zdravé otázky, které neprozradí vaši identitu. A tak jsme tady a povídáme si… aniž byste si myslela, že jsem se zbláznil.”

Sarah: “Nikdy dříve jsem se vás na to nezeptala, ale vlastně mě hodně zajímá, jestli jsem byla první novinářkou, se kterou jste mluvil, nebo už vás přede mnou někdo odmítl?”

Dr. Neruda: “Ne, vy jste byla první a jediná osoba vně Labyrint Týmu, se kterou jsem o tomto příběhu hovořil.”

Sarah: “Chtěla bych teď trochu změnit téma a zeptat se vás na osobnost Fifteena… bude to tak v pořádku?”

Dr. Neruda: “Ano, v pořádku.”

Sarah: “Jaký je jako vedoucí?”

Dr. Neruda: “Je velmi soustředěný a požaduje na každém, s kým spolupracuje, obdobné soustředění. Je ‘workoholik’, spí asi čtyři hodiny denně a zbylý čas pracuje na nějakém aspektu BST. Pokud se pracuje na výzkumu či vývoji nových technologií, které nemají strategický důsledek pro BST, tak ho to prostě nezajímá. O takových projektech ani nechce diskutovat. V ACIO jsou obvykle tři až čtyři projekty, které se netýkají BST. Ale v Labyrint Týmu se všechny projekty týkají jen BST.”

Sarah: “Jak vypadá?”

Dr. Neruda: “Je asi průměrně vysoký a má docela dlouhé šedivé vlasy, které mu splývají dolů na ramena. Obvykle je nosí sepnuté sponou. Svými dlouhými vlasy mi vždy připomínal Pabla Picassa… ten měl také tak pronikavé oči. Pochází ze Španělska, není tedy náhoda, že vypadá jako Picasso. Nejnápadnějším rysem jsou jeho oči jsou velmi nezbedné, jako oči dítěte, které ví, že na povrchu dělá něco špatného, ale uvnitř tvoří něco úžasného jen druzí prostě nechápou, že to je úžasné… To je to, co vidíte probíhat za jeho očima.”

Sarah: “Možná, že už jsem se na to ptala, ale kolik mu vlastně je let?”

Dr. Neruda: “Myslím, že je mu tak kolem šedesátky, nebo alespoň tak vypadá. Nikdy jsem nikoho neslyšel mluvit o jeho věku. Myslím, že vlasy mu začaly šedivět již kolem dvacítky a to je pravděpodobně důvod, proč byl často mylně považován za profesora a nikoliv za studenta.”

Sarah: “Říkal jste předtím, že ho vyhodili ze školy? Proč?”

Dr. Neruda: “Pochopte, že ve věku, kdy se většina mladých zajímá o námluvy a párty, on již pracoval na BST… nebo přinejmenším dřívějších verzích cestování časem. Je jedním z mála vizionářů, který přišel do tohoto hmotného světa a od samého počátku věděl, co sem přišel vykonat. Fifteen byl zrozen pro cestování časem. Tečka… konec příběhu. To je všechno, co ho kdy zajímalo.” “V padesátých letech se výzkum BST považoval za ztrátu času, bez legrace. Byl prostě příliš teoretický a nesouvisející s čímkoliv praktickým. Myslím, že Fifteen také nepříjemně obtěžoval své profesory tím, že byl jako student natolik vynikající, že se většině z nich vyrovnal. Také byl velmi tvrdohlavý, a když mu profesoři říkali, aby změnil svůj výzkum na něco praktičtějšího, Fifteen jim jasně řekl, že jsou malomyslní… nebo něco takového. Ještě v tom samém semestru byl později násilně vyloučen… tak mi to bylo řečeno.” “Nicméně ho na částečný úvazek najaly Bell Labs, protože je zajímal jeho výzkum kvantových objektů a způsobů, jak můžou být ovlivněny vědomím.”

Sarah: “Promiňte, ale co jsou to vlastně přesně kvantové objekty?”

Dr. Neruda: “To jsou elementární částice jako elektrony či neutrony. Kvantové objekty jsou základními stavebními prvky hmoty a jeví se jako vlna i jako částice.”

Sarah: “Dobře, takže Fifteen se pokoušel dokázat, že kvantové objekty jsou ovlivněny vědomím. Proč to byl pro univerzitu tak nebezpečný výzkum?”

Dr. Neruda: “Samo o sobě by to ani nebylo tak radikální, ale ona to byla jen malá část jeho celkového výzkumu, který se týkal sestrojení BST za použití nové fyziky, která v komunitě kvantových fyziků rychle vznikala. Fifteen vždy tvrdil, že Einsteinova všeobecná teorie relativity je chybná, což není příliš populární názor. Obdobným způsobem jakým se Newtonova teorie mechanického vesmíru stala příliš omezenou a neschopnou vysvětlit fenomén, který dnes nazýváme komplexností či teorií chaosu Fifteen cítil, že Einsteinovy teorie podceňují vliv vědomí na kvantové objekty.” “V padesátých a šedesátých letech se to rovnalo kacířství, zvláště proto, že to nebylo možné dokázat matematickým modelováním či rovnicemi. Proto Fifteen pracoval na vývoji svých teorií tajně. ACIO si ho povšimlo, když pracoval na projektu týkajícím se heuristických učebních systémů založených na technologii, kterou ACIO zpětně vyprojektovalo od Šediváků.” “Vedoucí projektu z ACIO poznal jeho intelekt a nespoutanou tvořivost a začal s mladým mužem rozvíjet přátelství. O několik let později byl Fifteen najat do ACIO a opustil svou stávající identitu. V ACIO se rychle vyšplhal do pozice ředitele výzkumu. Poté prodělal Corteánskou technologii urychlení inteligence a zbytek příběhu už znáte.”

Sarah: “Jak přesně vlastně ta Corteánská technologie urychlení či expanze inteligence pracuje?”

Dr. Neruda: “Někteří lidé si všimli, že jejich vědomá mysl zpracovává jen asi kolem patnácti bitů informací za sekundu lineárního času. Nicméně ve vertikálním čase zpracovává nevědomá mysl zhruba sedmdesát až osmdesát miliónů bitů informací. Proto si lidé v normálním stavu vědomí jsou vědomi jen nekonečně malého množství informací, kterými jsou stále napájeni na nevědomé úrovni. Corteánská technologie byla navržena tak, aby redukovala filtrující aspekty mysli a umožnila tak vyšším frekvencím informačních paketů, aby byly přijaty vědomou myslí.” “Současně s touto snahou jsou přepojovány jisté mozkové okruhy pokud to tak chcete říci aby byly schopny zpracovávat vyšší napětí informací, které jsou do vědomí přiváděny, a které zároveň umožňují schopnosti, jako je fotografická paměť a abstraktní myšlenkové procesy. Tyto schopnosti se stávají vzorovým filtrem, který z nevědomých úložišť přitahuje v konkrétním čase ty nejpodstatnější informace, jež se týkají daného problému či zpracovávaného úkolu.”

Sarah: “Kdybych byla vědcem v oboru chování, mohla bych vám teď položit tisíce otázek. Já jsem však v tom, co říkáte ztracena. Chci říci kolik bitů informací zpracováváte právě teď?”

Dr. Neruda: “To není jen otázka množství informací, ale spíše jejich vztahu k záměru jedince a jejich aktuálnosti v lineárním čase. Když jedinci projdou procesem Corteánské technologie, jejich schopnost naladit se na informační pakety, jež se týkají dané situace či problému, se obrovsky zlepší. U většiny lidí je to tak, že v dané situaci přistupují při řešení problému do své vědomé mysli a vytahují z ní řešení, která jim dobře sloužila v minulosti. A tak lidé upadají do rutin a vzorců chování, jenž zmenšují schopnost jejich přístupu k nevědomým informačním paketům, které jsou založené na analýze situace přítomného okamžiku, a jenž pro ni mají zásadní důležitost.” “Tato technologie urychluje výměnu informací mezi vědomým a nevědomým aspektem mysli tak, aby plynul spíše ve vzorci vzestupné spirály než ve vzorci opakujícího se kruhu. To je důvod, který způsobuje, že vnitřní inteligence jedince se uvolní. Jak vidíte, Corteánská technologie tedy vlastně nezpůsobuje zvětšení surové inteligence, spíše napomáhá přirozené inteligenci jedince.”

Sarah: “To je dost dobré. Chtěla bych podstoupit toto posílení Corteánským inteligenčním urychlovačem, abych vám mohla pokládat nějaké vtipné otázky! Když už jsme u toho, pojďme si teď udělat krátkou přestávku.” (přestávka 10 minut…)

Dr. Neruda: “Protože jste zapnula nahrávání až teď, dovolte, abych zopakoval, co jsem říkal. Tato Corteánská technologie byla nejvlivnějším prvkem, který pomohl stát se Fifteenovi výkonným ředitelem jak ACIO, tak Labyrint Týmu. Ačkoliv měl brilantní mysl již předtím, než prošel Corteánským procesem rozšíření inteligence, zdá se, že z nějakého důvodu mu tato technologie rozšířila inteligenci více než komukoliv jinému… skutečně velmi významnou měrou.”

Sarah: “Měl někdo vůbec potuchy, že Corteum a Fifteen jsou síly, jež jsou od Labyrint Týmu oddělené? Myslím tím, jestli někdo uvažoval o možnosti, že by mohli mít své samostatné programy… třeba BST nebylo jejich konečným cílem?”

Dr. Neruda: “Ne. Byla a pokud vím, stále je naprostá důvěra jak v Fifteena, tak v Corteum. Pochopte, že Corteum je dobročinná rasa. Nikdy jsme neviděli žádný důkaz, že by s námi měli jiné záměry, než dobrý úmysl nám pomáhat a proto jsme se snažili, jak jen to šlo, pomáhat na oplátku my jim. Bylo to zdvořilé a naprosto oboustranné přátelství.”

Sarah: “Včera večer jste říkal, že Corteum bylo součástí Labyrint Týmu, ale že členů bylo vlastně jen pár set. Jak se tedy stali členy Labyrint Týmu?”

Dr. Neruda: “To vlastně úplně přesně nevím. Jediné, co vám můžu říci, je to, co mi bylo řečeno, když jsem položil tuto otázku jednomu z ředitelů, který prosadil můj vstup do Labyrint Týmu. Řekl mi, že Fifteen byl vybrán Corteem, aby byl jejich spojencem v ACIO. Vybrali ho jako toho, prostřednictvím kterého naváží s lidstvem svůj program transferu technologií.” “Fifteen souhlasil s tím, že podstoupí technologii rozšíření inteligence, kterou mu Corteum nabídlo. Počínaje touto zkušeností začala krystalizovat Fifteenova vize, jak by mohla být BST vyvinuta. A tak vytvořil koncepční rámec a navrhnul základní postup.” “Jedna z věcí, které má Corteum skutečně dostatek, je logická inteligence. Jsou skutečnými experty v záležitostech vědeckého výzkumu a logického přemýšlení. Jak však samy doznávají, chybí jim objevitelská tvůrčí představivost. A to je přesně to, v čem vyniká Fifteen…“

Sarah: “Ale říkáte, že tato rasa má daleko lepší technologie, než my. Tak jak můžou postrádat tvůrčí představivost?”

Dr. Neruda: “To všechno je velice relativní. V porovnání téměř se všemi ostatními lidmi jsou Corteánci velmi tvůrčí a vizionářští. Existují však formující principy fyziky, které sídlí v dimenzionální matrici, jenž je naprosto cizí všem bytostem vyjma nejpronikavějších intelektů. A Fifteen takový intelekt má. Corteum doufá, že Fifteen a všeobecně Labyrint Tým můžou vyvinout BST, protože Corteum má pro tuto technologii svou vlastní aplikaci.”

Sarah: “Ale včera večer jste říkal, že někde v naší galaxii jsou rasy, které možná již mají schopnost cestovat časem. Tak proč Corteum prostě nejde za těmito rasami a nedomluví se s nimi?”

Dr. Neruda: “Jak již jsem řekl, druh který svou vlastní iniciativou získal schopnost cestovat časem, nebude ochoten to sdílet s jinou rasou. Je to vskutku nejstřeženější ze všech technologií. A prostě nejde požádat o půjčení této technologie, jestliže ji potřebujete. Ani když se ta potřeba zdá být pádná a skutečná. Je velmi snadné stát se na té technologii závislý. A jak jsem se snažil vysvětlit včera, je podstatný rozdíl mezi cestováním časem a BST. Nevím o žádném druhu, který by vlastnil nějakou formu BST, kterou se Labyrint Tým pokouší vyvinout.” “Je to tak, Sarah, že BST vyžaduje soubor nezávislých, avšak zároveň spojitých technologií, jež kladou na vývojáře požadavky, aby aplikoval nové poučky, nové zákony fyziky, které nikdy předtím nebyly objeveny. A potom aby sestavil tento soubor technologií, jež jsou založeny na úplně novém pohledu na to, jak svět funguje… to je odstrašující úkol.” “Všechno, co bylo považováno za pravdu, musí být zničeno, musí být objeveno nově, přeformulováno a potom sjednoceno do této nové matrice.” “To je samou podstatou BST že začínáš s čistým listem a děláš znovu výzkum, přeformulováváš a znovu vytváříš vědomí hmoty.”

Sarah: “Zpomalte … úplně jsem se ztratila. Vědomí hmoty?”

Dr. Neruda: “Pamatujete, co jsem prve řekl o kvantových objektech a o tom, jak jsou ovlivněny vědomím?”

Sarah: “Ano.”

Dr. Neruda: “Kvantové objekty se tak stávají stále více zrnitými či pročištěnými až se nakonec stanou čirou světelnou energií a přestávají být hmotné povahy. Už nemají fyzickou podstatu, spíše jsou stavem ryzí energie. Tato energie se dále rozděluje do oktáv vibrací. Jinými slovy tato světelná energie vibruje a podobně jako hudba, jsou v ní esence a harmonie. Tyto harmonie rezonují se základní energií vibrací a celý paket energie pak zpívá jako sbor… až na to, že jeho hlasem je světlo.” “Tento zpěv, chceteli tomu tak říkat, je ekvivalentem vědomí, jež prostupuje vší hmotou… každým fyzickým objektem v celém vesmíru. Fifteen již úspěšně dokázal existenci tohoto všeprostupujícího vědomí neboli jak to nazývá on Light Encoded Reality Matrix (Světelně Kódované Realitní Matrice) či LERM, pro ty z vás, kdo mají rádi zkratky. Nicméně LERM je jen jednou z nových pouček, která je zapotřebí k tomu, aby mohl být vymyšlen způsob, jak dokázat, že BST je reálnou možností a nikoliv pouhou fantaskní vizí ve Fifteenově mysli.”

Sarah: “Toto všeprostupující vědomí, které zmiňujete, mluvíte vlastně o duchu či Bohu?”

Dr. Neruda: “Přesně tak.”

Sarah: “Tak to už je opravdu moc. Chcete mi říci, že Fifteen objevil Boha. Že má důkaz o existenci Boha?”

Dr. Neruda: “Ano, jistým způsobem, ale… ale my tomu neříkáme Bůh. Je to LERM. A Fifteen velmi důsledně trvá na tom, abychom LERM nikdy nenazývali Bohem nebo něčím bohu podobnému. Byl raději, když jsme o LERM uvažovali jako o stínu Boha. Jako o světlu, které vrhá stín a jako o stínu samotném. Fifteen věří, že je nemožné dokázat Boha prostřednictvím vědy nebo jakýmkoliv jiným objektivním způsobem výzkumu.”

Sarah: “Dobře… dobře. Ale poslouchejte mně minutku. Jestliže LERM je stínem Boha, jak tvrdíte, pak to dokazuje existenci Boha, je to tak?”

Dr. Neruda: “Pro ty z nás v Labyrint Týmu, kdo mají pro Fifteenovu práci pochopení, zní odpověď ano.”

Sarah: “A není toto mnohem důležitější než celý projekt Starobylý Šíp? Myslím tím jestliže má někdo důkaz Boha, není jeho morální zodpovědností sdílet tuto informaci s veřejností?”

Dr. Neruda: “Snad, ale jediným způsobem, jak by to mohlo být s veřejností sdíleno, je odhalení existence Labyrint Týmu, a to není něco, o čem by Fifteen uvažoval, že by chtěl udělat. Obává se posměchu a nepochopení, které by následovalo a pevně věří, že by mu stejně nikdo nevěřil, protože k jeho objevům ho dovedlo velké množství tajných technologií, které nemá zájem zveřejnit na půdě akademické, vládních organizací ani médií. Mohl by se stát dalším mesiášem… či ďáblem, to závisí na vaší perspektivě.”

Sarah: “Takže je chycen v pasti svého vlastního utajení…“

Dr. Neruda: “Jistým způsobem, ale on se necítí být chycen. Prostě je tak dalece vzdálen sociálním sítím a vědeckým či univerzitním komunitám, že za sebou z praktických důvodů spálil všechny mosty a nemá vůbec záměr přecházet přes propast, která ho odděluje od těch, které nechal někde daleko za sebou.”

Sarah: “Musí se cítit neuvěřitelně osamoceně.”

Dr. Neruda: “To si nemyslím. Vypadá velmi energicky a naprosto spokojeně. Dělá přesně to, co chce dělat, a nemůžu říci, že bych ho někdy viděl v depresi… možná zklamaného, ale nikdy ne v depresi.”

Sarah: “Stále nechápu souvislost mezi LERM a BST…“

Dr. Neruda: “Pochopte, že když hmota nakonec mizí do oktáv světla a světlo mizí do oktáv vědomí a vědomí mizí do oktáv reality, pak hmota, světlo, vědomí a realita jsou na sobě vzájemně závislé podobně jako ekosystém. A stejně jako v ekosystému, jestliže změníte jeden prvek, má to vliv na celek. Oddělením jakéhokoliv prvku v LERM a jeho změnou, může dojít ke změně reality. A to je základním předpokladem BST. Zodpovědělo to vaši otázku?”

Sarah: “Nejsem si jistá… nevím, možná na tom nezáleží. Zase mám pocit, že jsem se dostala mimo svůj obor. Je to zajímavé a zároveň frustrující. Zase se cítím naštvaná, že tohle všechno se děje v mém světě a já o tom vůbec nevím… vlastně nevěděla jsem o tom až doteď. To se mi zdá nespravedlivé. Zas je to ten starý příběh o těch, kteří mají a kteří ne. Chápete, jak se cítí někdo… kdo o tomto všem slyší poprvé? Jak se cítí být opomenut?”

Dr. Neruda: “Ano, chápu.”

Sarah: “Vy to všechno berete jako dokázané. Už to poznání máte. Ale zbytek nás, kteří se protloukáme našimi malými životy a myslíme si přitom, že svět je takový nebo onaký, tak skutečně v té tmě narážíme jeden do druhého. Jsme úplně bezradní, nebo ne?”

Dr. Neruda: “Nevím… snad. Možná máte pravdu, na tom nezáleží. Já prostě vím to, co vím a věřím v to, v co věřím. A je to pro mě stejně záhadné, jako pro vás. Bylo by velkou chybou myslet si, že Labyrint Tým, nebo některý z jeho členů, včetně Fifteena nebo Cortea, tomu všemu úplně rozumí. Nerozumí. Ale usilovně pracují na tom, aby dostali odpovědi, Sarah. Myslím skutečně usilovně. Odevzdali této misi s BST celé své životy. Prostě se k tomu poznání nedostali náhodou. Byla to cesta pokusů a omylů v tisíci různých experimentech, až dospěli k existenci LERM a pravděpodobně se budou mýlit ještě tisíckrát, než objeví řešení pro BST. Ale věřte mi, tito jednotlivci nedospěli k tomuto poznání náhodou, nebo tím, že by jim bylo nějakou vyšší silou dáno.”

Sarah: “Ne, tak jsem to nemyslela. Jsem ráda, že Labyrint Tým existuje… to jsem chtěla říci. Jsem ráda, že někdo na této planetě na to přišel, nebo se o to alespoň pokouší. Jen je prostě nefér, že k tomu důkazu se dostalo jen pár jedinců… k tomu poznání… k té možnosti to všechno pochopit. Jejich životy jsou tak odlišné, klidně by mohli žít na nějaké jiné planetě. Klidně by mohli být mimozemšťany.”

Dr. Neruda: “Jen se směju, protože to je přesně to, čeho se Fifteen od samého počátku obával; že jestliže se někdo dozví o Labyrint Týmu a jeho programu, bude si myslet, že jsou to mimozemšťané. A vy tu obavu právě teď potvrzujete.”

Sarah: “V jistém smyslu si přeji, abyste si býval nevybral mě. Můj život se teď tak změnil. Dokážu už myslet jen na toto. Pohlcuje mě to každou minutou, kdy jsem vzhůru. Nemám vůbec ponětí, jak tento příběh dostat ven. Vůbec netuším. Vůbec.”

Dr. Neruda: “Sarah, pamatujete, když jsme si poprvé povídali o Corteu? Vaše první otázka byla: ‘jak vypadají?’ ”

Sarah: “Ano, a kam tím směřujete…?“

Dr. Neruda: “To jsou přirozené otázky, které budou lidi mít. LERM možná bude zajímat pár vědců, ale i tom pochybuji. To, co je v těchto rozhovorech vylíčeno, je tak povrchní, že pochybuji o tom, že by to nějaký vědec bral vážně. A ti, kteří to budou brát vážně, se budou domnívat, že jde pouze o okázalé gesto dokazující monistický idealismus, nic víc. Jak vidíte, měla byste důvěřovat svému prvnímu instinktu a pokládat otázky, které budou lidi zajímat, které přitahují jejich přirozenou zvídavost. A nemějte obavy, že čímkoliv, co zde řeknu, se něco ve světě změní. Takové břímě na sebe nevezmu.”

Sarah: “Dobře, máte pravdu. Máte úplnou pravdu. Kromě toho si stejně nejsem jistá, jestli to je všechno pravda. Stále nejsem přesvědčena o tom, co říkáte… to jen chci dodat pro úplnost.”

Dr. Neruda: “A já se vás, nebo kohokoliv jiného, také přesvědčit nesnažím. Jen odpovídám na vaše otázky tak pravdivě, jak jen umím.”

Sarah: “Zeptám se teď tedy jménem těch, kteří případně budou číst tento rozhovor jak Corteánci vypadají?”

Dr. Neruda: “Myslím, že jste se snad raději ani neměla ptát. Jsou asi tři metry vysocí a mají velmi protáhlé hlavy a těla. Jejich pokožka je velmi světlá… téměř průhledná, asi jako u jeskynních tvorů. Mají relativně velké oči, které můžou mít různé barvy, podobné těm, které máme my, až na to, že barva jejich očí se mění v závislosti na jejich věku a v některých případech dokonce na emočním stavu.” “Co je na Corteáncích velmi zvláštní, je to, že mají nepředstavitelně složitý nervový systém, který jim umožňuje zpracovávat téměř všechno, co se v jejich prostředí děje, včetně myšlenek druhých. Což znamená, že pokud jste v jejich přítomnosti, musíte kontrolovat své myšlenky, jinak byste je mohla urazit. Jsou emočně velmi citliví.”

Sarah: “Jak s vámi komunikují?”

Dr. Neruda: “Mluví dokonale anglicky, francouzsky, italsky, španělsky či mnoha dalšími jazyky. Jsou jazykově velmi nadaní a dokáží si osvojit průměrnou znalost jazyka během několika týdnů a během několika měsíců dosáhnout perfektní znalosti. Jejich mysl je jako houba, ale jak již jsem se zmínil, ačkoliv mají neuvěřitelnou mentální schopnost přijímat nové informace a slučovat je s předchozími informacemi, nemusí nutně být schopni nezávislé tvorby nových informací. To je přesně to, co je tak zaujalo na Fifteenovi.”

Sarah: “Proč se zajímají o projekt Starobylý Šíp?”

Dr. Neruda: “Předpokládám, že jejich zájmy jsou shodné s Fifteenovými. Jsou naprosto odevzdáni snaze vytvořit BST a doufají, že nějaká technologie či poučení z lokality Starobylý Šíp jim pomůže v urychlení vývoje BST.”

Sarah: “A co chce Corteum s BST dělat?”

Dr. Neruda: “Corteum má planetární systém, který je ve velmi křehkém stavu, protože jeho ochranná atmosféra degeneruje v alarmujícím měřítku. Jejich atmosféra je ochraňuje, podobně jako nás, před škodlivými světelnými vlnami, který vyzařuje jejich lokální slunce a v menším měřítku nejbližší hvězdy. Tyto okolnosti je vedly k tomu, že se z nich staly noční bytosti, které vycházejí ven jen v noci a i tak jen na nejkratší nutnou dobu. To je v průběhu generací činí čím dál více citlivějšími na tuto okolnost, kterou se snaží řešit. Jejich vnější pokožka se stává čím dál více citlivější a jejich atmosféra čím dál méně ochraňující.” “Jejich vědci předpovídají, že do doby, kdy budou muset zůstávat ve svých podzemních společenstvích celoročně, už zbývá jen deset až dvacet let. To bude mít obrovský důsledek na jejich životní standard, ekonomiku, sociální strukturu. Bude tím ovlivněn každý aspekt jejich společnosti a to ve většině případů negativně, jak sami říkají. Doufají, že BST jim umožní instalovat technologii, kterou nedávno objevili, aby předešli zhoršování své atmosféry.”

Sarah: “Proč nemůžou tu technologii prostě nasadit teď?”

Dr. Neruda: “Není to regenerační technologie, je pouze preventivní. Regenerační technologie nejsou možné, jestliže systém dosáhne jisté zpátečnické orientace. V jejich scénáři může jejich prostředí obnovit jedině BST.”

Sarah: “Evidentně mají technologii cestování vesmírem, tak proč si prostě nevyberou jinou planetu a neosídlí ji?”

Dr. Neruda: “Pokoušeli se o to, ale všechny planety, které našli a které byly vhodné pro jejich druh, již byly obsazené. A oni nemají zájem se spojit s nějakou již existující kulturou či společností. Chtějí si ponechat svou vlastní identitu a sociální řád. A také to, co oni považují za vhodné pro obývání, je velice specifické. Například tady na Zemi mají stejný problém jako na své vlastní planetě… ve skutečnosti je to tu ještě mnohem horší. Aby na naší planetě přežili, musejí žít v podzemní základně. Proto jsme museli pro jejich kosmickou loď vybudovat speciální podzemní základnu.”

Sarah: “Přejí si být v kontaktu s našimi vládami a veřejností?”

Dr. Neruda: “Myslím, že zpočátku ano. Vlastně se o to pokoušeli. Ale byli rychle odvedeni do ACIO a my jsme přesvědčili NSA a všechny ostatní zainteresované strany, že Corteum opustilo Zemi, protože se báli o své životy. Takže… co se týká našich operativců NSA, podle nich je Corteum dávno pryč. NSA v té době také byla naštěstí zaměstnána dalšími mimozemšťany, zvláště Šediváky.”

Sarah: “Chtěla bych se na chvíli vrátit ke Tvůrcům Křídel. Co si Corteum myslí o lokalitě Tvůrců Křídel? Předpokládám, že viděli všechno?”

Dr. Neruda: “Od začátku je to velmi zajímalo. Corteum je nedílnou součástí Labyrint Týmu, stejně jako jakýkoliv jeho lidský člen, takže před nimi není nic skrýváno. Vedoucí Corteánské mise na zemi se nazývá anglicky Mahunahi a v prvé řadě se považuje za umělce. Vědecký aspekt je jeho druhotnou přirozeností. Vždycky vzrušeně naslouchal a sledoval naše objevy. Požádal nás, jestli bychom mohli vybudovat základnu pro jejich loď v lokalitě Starobylý Šíp, aby mohl tu lokalitu navštívit osobně. Ale to se nezdálo být praktické, neboť by to nešlo udělat tak, aniž bychom tím vzbudili pozornost.”

Sarah: “Mám několik divných otázek. Pokaždé, když se zmiňujete o členech ACIO, Labyrint Týmu či Cortea, je to vždy v mužském rodě. Jsou v těchto organizacích také nějaké ženy? A druhá otázka, proč by vedoucím vesmírné mise Cortea měl být umělec? To se mi zdá velice podivné.”

Dr. Neruda: “Odpovím na vaši první otázku. Je pravda, že členové Labyrint Týmu, jsou převážně muži. Nevím, jestli je to tak záměrně, ale myslím, že je to spíš náhoda. Jedním z ředitelů je žena, má na starosti komunikace a jako ředitelka má bezpečnostní úroveň Čtrnáct. Také máme devět žen, které jsou v úrovni Dvanáct a Třináct a všechny jsou velmi bystré a schopné. Mají stejnou zodpovědnost jako jejich mužské protějšky, bez jakékoliv formy diskriminace… přinejmenším do té míry, kam sahají mé vědomosti. Dokonce máme jeden manželský pár. Každá osoba nezávisle na svém pohlaví dostává zaplaceno stejné množství peněz a má stejná práva… v kruzích Labyrint Týmu se v tomto ohledu nedělá žádný rozdíl a Fifteen na tom trvá.” “Co se týká Cortea, jsou to všichni muži. Jejich kultura mnohem více definuje jejich role. A není to tak, že by ženy byly považovány za méněcenné pohlaví… ne, je to spíše naopak. Jen je prostě interakce s dalšími druhy a vesmírné cestování ponecháno na mužích až do té doby, než jsou dokončeny příslušné komunikační procedury. Tak může být dětem umožněn přístup ke svým matkám a jejich rodiny nejsou tolik dotčeny. Většina nebo snad dokonce všichni členové Corteánského týmu jsou ženatí.” “Co se týká vaší druhé otázky, tak Corteánci se dívají na vědu, náboženství a umění jako na tři rovnocenné součásti sjednoceného systému víry, který definuje jejich sociální řád. Jak jsem to pochopil, funkce vedoucího může být ponechána na kterékoliv z těchto tří oblastí jejich sociálního řádu v závislosti na tom, o jaký druh kontaktu s cizí rasou se jedná. Když se poprvé kontaktovali s lidmi, bylo rozhodnuto, že funkce vedoucího by měla vzejít z umělecké oblasti, protože cítili, že zde jsme si více rovni a jejich vedoucí proto bude mít větší pochopení pro naše motivace a přání.”

Sarah: “To je zajímavé. Takže oni si myslí, že jsme více umělecky založení, než vědecky nebo duchovně. Když o tom teď přemýšlím, tak tomu rozumím. Jako rasa pravděpodobně inklinujeme k této oblasti více než k ostatním.”

Dr. Neruda: “To byl každopádně jejich úsudek.”

Sarah: “Ráda bych se na chvíli vrátila zpátky k artefaktům. Kde vlastně teď ty technologické artefakty jsou?”

Dr. Neruda: “Po prvotním objevu lokality Starobylý Šíp byly všechny fyzické artefakty, které mohly být z místa odvezeny, pečlivě zabaleny do přepravních boxů a poslány do výzkumných laboratoří ACIO v Jižní Californii, kde jsou uskladněny Labyrint Týmem v jeho laboratořích. To je podle mých nejlepších vědomostí místo, kde se nalézají i teď.”

Sarah: “A ze všech těch zařízení bylo pochopeno jen naváděcí zařízení, které bylo nalezeno vně lokality, a do jisté míry optický disk?”

Dr. Neruda: “Správně.”

Sarah: “Takže my vlastně nevíme, jestli je BST skutečně možné, že?”

Dr. Neruda: “Víme, že je možné, ale jako se vším, co je nesmírně komplikované a vzájemně propojené, člověk i v tomto případě potřebuje velmi dobré pochopení celé oblasti této problematiky, dříve než změní prostředí tak, aby problém vyřešil. A to vyžaduje pochopení LERM, které se v Labyrint Týmu stále vyvíjí, a já se odvážím říci, že to možná bude vyžadovat ještě další roky experimentování, než pochopení bude natolik dostatečné, aby bylo možné určit intervenční body a provést spojení času takovým způsobem, aby nežádoucí efekty byly minimalizovány.”

Sarah: “Takže jsme zase zpátky v diskuzi o stínu Boha… či LERM, jak tomu něžně říkáte. Proč je pochopení LERM tak zásadně důležité v dosažení BST?”

Dr. Neruda: “Protože LERM je ekvivalentem genetiky pro vědomí a vědomí je pro vnímající bytosti ekvivalentem tvorby reality. Takže jeli pochopen LERM, člověk může pochopit příčinný systém, který pracuje mimo čas a prostor, a který principiálně vytváří realitní rámec prostoru, času, energie a hmoty. Kvantové objekty, jež se v konceptu LERM nalézají, jsou takové existenční podstaty, jež je naprosto odlišná od makro objektů, jako je tento stůl nebo židle.” “Kvantové objekty ve svém pravém stavu vlastně nebyly člověkem nikdy spatřeny. Vědci jsou pouze svědky jejich působení a některých jejich vlastností, ale jejich příčinná podstata není viditelná prostřednictvím vědeckých nástrojů… nehledě na to, jak jsou mocné, protože vědecké nástroje jsou podstaty hmotné a proto mají vztah k prostoru a času. Zatímco kvantové objekty nemají k času a prostoru žádný jiný vztah než prostřednictvím pozorovatele.”

Sarah: “Takže vy říkáte, že stavební prvky hmoty, tyto kvantové objekty, nemají existenci, dokud je někdo nepozoruje… říkáte, že je to vědomí, které způsobuje, že vypadají skutečně a že jsou fixovány v prostoru a čase? To je to, co tvrdíte?”

Dr. Neruda: “Jistým způsobem ano, ale ne úplně přesně. Dovolte, abych to vysvětlil takto. Vědomí pramení či pochází z nečasu a neprostoru jako forma energie, která je základním stavebním prvkem LERM. Vědomí se stává lokalizovaným, když se stává hmotným. Jinými slovy vědomí se stává člověkem, zvířetem, rostlinnou či jakýmkoliv objektem s hmotnou charakteristikou. Rozumíte mi stále?”

Sarah: “Ano.”

Dr. Neruda: “Skvělé. Jak se vědomí stává lokalizované jako fyzický objekt, vlastně řídí LERM tak, aby se přizpůsobil realitní matrici, která je zakódovaná do příslušné genetiky či fyzikálních vlastností objektu, kterým se vědomí stalo. Jinými slovy vědomí vychází z neprostoru a nečasu, aby se stalo hmotou, a potom řídí LERM tak, aby vytvořil hmotnou realitu, jež je v souhlasu se zakódovanými genetickými vlastnostmi fyzického objektu, kterým se vědomí stalo. Jestliže je tento fyzický objekt člověkem, potom se genetické spouštěče, které jsou výhradně lidské, stanou těmi nástroji vědomí, ze kterých si vědomí vytváří svou vlastní realitu.” “LERM je v podstatě nekonečné pole možností, nebo jak to Aristoteles nazýval Potentia. Toto Potentia je jako úrodná půda, ze které vzcházejí všechny fyzické objekty. Ti, kteří jsou schopni LERM řídit prostřednictvím uplatnění svého vědomí, ti jsou schopni manifestovat realitu a nikoliv na realitu pouze reagovat. Tato manifestace reality může být okamžitá, protože kvantové objekty jak znovu podotýkám mají původ v nečase a neprostoru...”

Sarah: “Nechci tu příliš zabřednout do náboženství, ale to o čem mluvíte, je vlastně to, co Ježíš či další prorokové dělali… když manifestovali věci, jako je proměna vody ve víno nebo léčení nemocných. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Ano. Je to stejný princip, akorát jsem ho namísto předvedení popsal. Je mnohem snazší ho předvést než popsat.”

Sarah: “Takže mi chcete říci, že můžete měnit vodu na víno?”

Dr. Neruda: “Vlastně jsem to nikdy předtím nezkoušel, ale ano, všichni členové Labyrint Týmu můžou manifestovat fyzické objekty z LERMu. To je vlastně jeden z důsledků Fifteenova objevu. Proces řízení LERMu za účelem manifestace zvoleného fyzického objektu.”

Sarah: “Dobře, tak teď jste definitivně vzbudil můj zájem, ale cítím se trochu provinile, protože jsem slíbila, že se budu držet tématu Tvůrců Křídel a projektu Starobylý Šíp. Řekněte mi tedy, můžete mě naučit manifestovat věci jen tak ze vzduchu?”

Dr. Neruda: “Ano, ale zabere to nějaký čas… pravděpodobně asi několik týdnů.”

Sarah: “Můžete mi ukázat nějaké příklady toho, jak to děláte?”

Dr. Neruda: “Tak co třeba toto?”

Sarah: “Těm, kteří čtou tento rozhovor, sděluji, že Dr. Neruda právě způsobil, že se tu z ničeho nic objevilo klubko provázku. A teď ho zas nechal zmizet. A teď znovu objevit. To je neuvěřitelné. Nedrží ho, takže to není jako kouzelník, který vytahuje věci ze svého rukávu… nebo něco podobného. Je to tak, že to klubko se doslova objevuje a mizí na stole asi tři stopy před ním, což je asi šest stop ode mně. Všechno to vidím zcela jasně.” “Zvedám to klubko provázku a je to naprosto fyzický objekt… nejen nějaká fata morgána nebo hologram. Má všechny normální vlastnosti… váhu… strukturu… na dotek je trochu teplé, ale ve všech ostatních ohledech je přesně takové, jaké bych očekávala, že by klubko provázku mělo být.” “Můžete nechat objevit taky něco jiného… něco složitějšího, jako je třeba milión dolarů v hotovosti?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah: “Dobře, tak to předveďte.”

Dr. Neruda: “Pochopte, že v tom je právě s těmito objevy a schopnostmi problém. Když tu teď stvořím milión dolarů v hotovosti, budete mít dilema. Co udělat s miliónem dolarů? Dovolíte mi, abych je nechal zmizet tak snadno, jak jsem je nechal objevit?”

Sarah: “Zbláznil jste se? Od první chvíle, kdy jsem vás potkala, jsem vám až doteď vůbec nevěřila, co říkáte. A neříkám, že vám teď naprosto věřím, ale jsem tomu zatraceně blíž. Já… vlastně lidé všeobecně potřebují vidět věci na vlastní oči. Potřebujeme věřit tomu, co nám říkají naše oči, protože ony ze všech smyslů jak se zdá jsou nejvíce spojeny s realitou. A vy jste mi konečně ukázal něco, co je hmatatelné… co se týká mých očí. Jen vás žádám ještě o jedno potvrzení vašich schopností. Myslím tím, že klubko provázku, se nezdá být až tak velkou věcí… ne že bych tím nebyla ohromena. Ale kdybyste byl schopen udělat milión dolarů v hotovosti… to by byla opravdu velká věc.”

Dr. Neruda: “A co to dilema?”

Sarah: “Dobře, mám pro vás návrh. Chystám se alespoň na několik měsíců skončit se svým zaměstnáním, abych mohla tento příběh dostat na veřejnost a snad se i přestěhovat nebo někde skrýt. Co kdybych si nechala jen deset tisíc dolarů, které by mi pomohly na příští dva měsíce? Vyhovovalo by vám to?”

Dr. Neruda: “Ano, můžu to tak udělat.”

Sarah: “Tak teď se dívám na hromadu stodolarovek, které se zdají být dokonalými replikami. Dotýkám se jich… opět se zdají být trochu teplé na dotek, ale opravdu vypadají jako naprosto skutečné… ach… nemůžu tomu uvěřit. Ale to není milión dolarů, manifestoval jste jen deset tisíc, ne?”

Dr. Neruda: “Ano, plus mínus pár set dolarů.”

Sarah: “Víte, že jste právě podkopal svou vlastní důvěryhodnost u těch, kdo budou číst tento rozhovor? Právě jste se učinil neuvěřitelným. Nevím, jestli to mám vůbec zařadit, protože nikdo tomu stejně nebude věřit a místo toho to zmenší vaši důvěryhodnost ve všech dalších oblastech naší diskuze. Tomu se opravdu nedá uvěřit, dokud to člověk nevidí svýma vlastníma očima. Co mám dělat?”

Dr. Neruda: “Sarah, to, jestli mi někdo věří, není vůbec důležité. Nikdo ničemu stejně nevěří, dokud to neprožije a i potom většina lidí stejně upadne znovu do pochyb. Víra má krátký život a je vždycky zpochybňována; tak to také má být. Dokonce i ten nejoddanější věřící je po většinu času na pochybách, nehledě na to, co říká. Takže si nedělejte starosti s tím, jestli to podlomí mou důvěryhodnost, nebo nikoliv. Nezajímá mě to. Nezáleží na tom, protože já se nikoho o ničem nesnažím přesvědčit. Jen se snažím dostat informace o Tvůrcích Křídel mezi lidi, kteří si pak budou moci sami udělat svůj úsudek o tom, co je pravdivé a uvěřitelné.”

Sarah: “Dobře… už se tím nebudu zabývat. Je to naposledy, co jsem si dělala starosti s vaší důvěryhodností.” “Jestliže můžete tak snadno manifestovat peníze, proč potom potřebujete být placeni. Myslím za vaši práci?”

Dr. Neruda: “Když byla tato technologie objevena, byla zveřejněna jen v Labyrint Týmu a byla používána jen pro experimenty schválené Fifteenem. Avšak principy, které jsou objevené Labyrint Týmem a uplatněné v BST nebo jakékoliv jiné technologii, můžou být stejně dobře použity i pro osobní zisk nebo prospěch.”

Sarah: “Člověče, vy musíte být velmi disciplinovaným týmem. Já bych asi neodolala.”

Dr. Neruda: “Pravdou je, že jsem si jist, že všichni členové Labyrint Týmu čas od času v soukromí svých domovů experimentují s touto technologií.”

Sarah: “Proč o tom mluvíte jako o technologii? Zdá se mi, že je to mentální záležitost. Nepoužíval jste nic jiného, než svou mysl, ne?”

Dr. Neruda: “Je to technologie jen z pohledu pochopení toho mentálního procesu. Není v tom žádná elektronika nebo mechanika, jestli vám jde o toto. Ale je to více než jen záležitost řízení mysli. Je to skutečná víra v LERM a jeho neomylně dokonalé procesy tvorby a přesunu kvantových objektů z neprostoru a nečasu do světa hmoty a našeho času a prostoru. Je to mnohem bližší víře než technologii… ať to zní jakkoliv divně.”

Sarah: “Vlastně jsem uvažovala o tom, když Ježíš a další, kteří chodili po zemi a dělali tyhle věci již před tisíci lety, že to nemůže mít příliš co do činění s technologií. Ale když na vlastní oči vidíte, že se to děje, máte tendenci si myslet, že je za tím ukrytá nějaká technologie, která to způsobuje. Přece to nemůže být tak, že by to byla přirozená lidská schopnost… to se mi z nějakého důvodu nezdá možné.”

Dr. Neruda: “Chápu, nicméně to skutečně záleží na perspektivě vnímání, a jestliže jednou znáte perspektivu LERMu a ta se stala základním rámcem vašeho systému víry, stává se překvapivě jednoduché takovéto věci dělat. Je to tak trochu jako dokonalá optická iluze založená na hologramu. Zabere vám několik měsíců soustředění, než uvidíte ten obraz, který je do všeho jemně vetknut. Ale v okamžiku, kdy ho uvidíte, můžete ho po zbytek svého života vidět okamžitě, kdykoliv se vám zachce. Tak to funguje. Někteří lidé ho dokáží vidět během několika dní, jiní potřebují stovky hodin, ale co je všem společné, je to, že jakmile to jednou máte, stává se to tak přirozené, jako dýchání.”

Sarah: “A vy si myslíte, že byste mě to mohl naučit během několika týdnů, když to některým z vašich kolegů musím dodat, že s IQ géniů trvalo stovky hodin, než se to naučili?”

Dr. Neruda: “To nesouvisí s IQ. Týká se to pochopení a víry. Pochopení přichází ze spatření existence LERMu a pochopení toho, jak na základní úrovni pracuje. Ať už máte průměrnou inteligenci, nebo inteligenci génia, na tom nezáleží, pokud chápete a věříte tomu, co chápete.”

Sarah: “Jak byste mě tedy přiměl k tomu, abych uvěřila v LERM?”

Dr. Neruda: “Hluboko uvnitř sebe jste to již učinila. Je to vaše vědomá mysl, která odmítá tuto vaši hlubší víru a pochopení. Pomohl bych vám tedy vědomě pochopit to, co již na hlubších úrovních svého bytí víte. A udělal bych to tak, že bych vám ukázal LERM.”

Sarah: “A jak byste to udělal?”

Dr. Neruda: “Musela byste jít do výzkumného ústavu Labyrint Týmu v Jižní Californii. To je jediné místo na světě, kde vám můžu ukázat nevyvratitelný důkaz LERM.”

Sarah: “Za těchto okolností se to nezdá být scénářem, který by se někdy vůbec mohl odehrát. Musí být nějaká jiná alternativa… nebo jinak řečeno, co je to, co bych viděla v tomto výzkumném centru, co nemůžu vidět kdekoliv jinde… nebo nějakým jiným způsobem?”

Dr. Neruda: “Neříkám, že jediným způsobem, jak získat tuto schopnost, je vidět LERM v akci. Ale je to velmi přesvědčivé. Labyrint Tým má technologii navrženou samotným Fifteenem která doslova umožňuje jedinci zážitek LERM. Existují také mystické či šamanské způsoby, ale u těch je mnohem méně pravděpodobné, že se ten zážitek přihodí během dvou týdnů. Tyto metody se totiž zdají být méně závislé na okolnostech a mnohem více závislé na nějakých hlubších, předurčených nebo předem zakódovaných probuzeních, která si jedinec na vědomé úrovni neuvědomuje. V některých případech toto uvědomění v sobě obsahuje i schopnost manifestovat fyzické objekty, ale to se všeobecně děje bez vědomé znalosti toho, jak se to děje. Prostě to pracuje.”

Sarah: “Dobře, předpokládejme tedy, že nejsem stvořena pro to, abych byla mystikem nebo šamanem. Co uvidím díky této technologii, co mě přesvědčí o mých schopnostech udělat to, co jste právě udělal vy?”

Dr. Neruda: “To vám opravdu nemůžu sdělit. Je to jeden z těch zážitků, který slova prostě nemůžou postihnout nebo vysvětlit. Všechno, co vám můžu říci, je, že díky této technologii může být LERM zažit a jako důsledek tohoto zážitku dojde k přepojení vašeho vnitřního elektrického systému. Při tomto procesu jsou ve vašem nervovém systému vyřezány nové okruhy a tyto nové okruhy vám umožní používat LERM jako důsledek vašeho zážitku s ním.” “Pochybuji, že vám toto vysvětlení bylo něco platné. Nikdy předtím jsem to nezkoušel nikomu vysvětlit, a z výrazu vaší tváře vidím, že jsem neuspěl…“

Sarah: “Ne, tak to není. Jen jsem prostě unavená tím, že se pokaždé cítím, jako bych celý svůj život žila na jiné planetě. Že jsem toto všechno zmeškala… to je pro mě opravdu zdrcující, když o tom přemýšlím.” “Vzpomínám si, že jsem četla Einsteinův životopis, kde citoval údaj, že my lidé používáme jen asi dvě procenta naší intelektuální kapacity. Přesně tak se teď cítím. Že jsem žila svůj život jen ze dvou procent jestli vůbec a začínám si uvědomovat, co tím myslel. Nikdy předtím jsem neměla s čím to porovnat, a až teď vidím, jak těch dalších devadesát osm procent může vypadat. Není to moc příjemné vidět, co bylo vynecháno nebo přehlédnuto… nebo podceněno.”

Dr. Neruda: “Chápu.”

Sarah: “Teď k úplně něčemu jinému. Jak jste řekl dříve, existují jisté technologie jako LERM a BST, u kterých není povoleno, aby byly používány pro osobní prospěch členů Labyrint Týmu. Jestliže bude tedy BST zprovozněna, nebude to každého zajímat a nebudou všichni požadovat, aby ji mohli použít? Já osobně bych chtěla. V mém životě je mnoho událostí, které bych změnila, kdybych mohla. Jakmile bude ‘duch venku v z láhve’, jak chcete BST udržet utajené?”

Dr. Neruda: “Stejně jako ve všech ostatních záležitostech i zde existují morální a etické aspekty, které musí být zváženy. Jedna z věcí, kterou si Fifteen a všeobecně Labyrint Tým uvědomuje a zvažuje ji, je širší dopad těchto důsledků na sociální řád. Fifteen od svého raného věku vždy cítil, že technologie jako BST či LERM budou poskytnuty jen takovým organizacím, které budou náležitě ctít etické hledisko, které je samou podstatou technologie vyžadováno.” “To je jedna ze základních stanov Labyrint Týmu a všichni její členové ji berou velmi vážně. Při vývoji nových technologií vždy existují v týmu členové, kteří se zabývají etickými důsledky technologie a kteří jsou zodpovědní za vytvoření náležitých direktiv a stanovení pravidel užívání. To je nedílná součást vývoje každého projektu.”

Sarah: “To ráda slyším, ale nemůže se stát, že by tyto stanovy byly použity za účelem zamezení rozšíření těchto technologií k širší veřejnosti?”

Dr. Neruda: “Nesporně. Technologie jako je BST se může jakmile bude vyvinuta a otestována časem stát spotřebitelskou technologií. Ale dokud bude Labyrint Tým existovat, bude chránit BST před jakoukoliv vnější silou. V Labyrint Týmu existuje komise zvaná Program Transferu Technologií neboli TTP (Technology Transfer Program). Tato komise má dvě poslání. Jedním je hodnocení příchozích technologií, které jsou od mimozemšťanů přebírány, a druhým je zodpovědnost za to, které technologie a v jakém stavu zředění budou transferovány k našich partnerům v sektoru soukromého průmyslu, NSA či armády.” “Komise TTP tak má pod kontrolou technologie v ryzím stavu, které jsou Labyrint Týmem vyvinuty. Tyto ryzí technologie nejsou téměř nikdy transferovány do vnějších organizací. Dokonce ani personál ACIO, který není součástí Labyrint Týmu, neví o těchto ryzích technologiích, a když…“

Sarah: “Ale když umístím záznamy těchto rozhovorů na Internet, nebo ten příběh zveřejní nějaká média, tak se o těchto věcech dozví širší okruh lidí, než jen zaměstnanci ACIO. Nepoodhalí to pláštík tajemství Labyrint Týmu?”

Dr. Neruda: “Ne. Labyrint Tým je víc, než jen tajná organizace. Ze všech praktických účelů Labyrint Tým neexistuje. Ani ACIO neexistuje. Nikdo nebude schopen ACIO vystopovat, natož Labyrint Tým. Jejich bezpečnostní technologie jsou tak dokonalé, že v tomto ohledu jsou naprosto nezranitelní. Nic z toho, co říkám, nebo co vy budete publikovat, je neučiní zranitelnějšími. Jak jsem řekl již dříve, jejich jediným zájmem bude precedens mého sběhnutí a to, jak by to časem mohlo způsobit další sběhnutí.”

Sarah: “Proč, proč by někdo chtěl utíkat… ve vašem případě to chápu… nechtěl jste, aby vám byly odstraněny vaše vzpomínky. Ale nedělají to běžně, ne?”

Dr. Neruda: “Ne příliš často, ale určitě nejsem prvním, kdo měl projít seancí implantace paměti nebo nějakou z dalších forem invazivních bezpečnostních opatření. To všechno je součástí kultury Labyrint Týmu a ACIO. Každý, kdo do takovýchto světů vstupuje, chápe, že se tomu musí podrobit. Je jasné, že součástí této kultury musí být i paranoia. Ale některé jedince to časem začne dusit. A tito jedinci jsou těmi, kteří představují největší riziko, že při spatření mého sběhnutí, to uvidí jako důvod ke svému vlastnímu sběhnutí.” “Možná, že se v tom naprosto mýlím, ale věřím, že existuje asi deset až dvacet jedinců, kteří by chtěli ACIO nebo dokonce Labyrint Tým opustit, kdyby jim ta možnost byla bez širších důsledků poskytnuta.”

Sarah: “Myslela jsem ale, že jste včera večer řekl, že tito lidé milují svou práci kvůli přístupu k jedinečným technologiím a výzkumným laboratořím, které jsou mnohem pokročilejší, než kdekoliv jinde? Jestli je to tak, co by dělali v normální společnosti?”

Dr. Neruda: “Já to zjistím. Já budu prvním, kdo bude zažívat normální společnost… jako normální jedinec.”

Sarah: “Dobře, určitě nebudete mít problém sehnat nějakou práci… co to říkám, vždyť vy vůbec nepotřebujete práci. Zapomněla jsem, že si můžete udělat peníze jen tak ze vzduchu.”

Dr. Neruda: “Budete překvapena, když vám řeknu, že žiju docela obyčejný život. Mám Hondu Accord 92 a žiju ve skromném třípokojovém domě v obyčejné předměstské čtvrti…“

Sarah: “Děláte si srandu?”

Dr. Neruda: “Ne.”

Sarah: “Vydělával jste nezdaněných 400 000 dolarů ročně… a ve vaší mysli máte strom plodící peníze a přitom žijete jako já? Jestli dovolíte, ráda bych věděla, co s těmi penězi děláte?”

Dr. Neruda: “Předal jsem správu svého majetku mnou vybraným zmocněncům.”

Sarah: “Jsou všichni členové Labyrint Týmu jako vy?”

Dr. Neruda: “Myslíte, co se týká peněz a majetku?”

Sarah: “Ano.”

Dr. Neruda: “Většina žije vyšším životním standardem než já, ale je součástí naší kultury žít skromně a žádný ze členů nemá honosný životní styl. Fifteen platí lidem podle jejich hodnoty, ne proto, že by chtěl, aby peníze rozhazovali a žili okázale. Pevně v to věří a on sám žije dokonce ještě skromněji, než já.”

Sarah: “To je těžko k uvěření. Myslím, že ze všeho, co jste mi až doteď řekl, je toto nejtěžší k uvěření. Jsem z toho naprosto zmatena…“

Dr. Neruda: “Tomu rozumím, ale všechno, co vám říkám, je pravda.” “Když jsou do ACIO přijímáni noví lidé, jsou zprvu lákáni finanční nabídkou. Jsou to velmi bystří a schopní lidé a mohli by si snadno vydělat dvě stě tisíc dolarů ročně a více na univerzitách nebo v soukromém průmyslu. ACIO je láká přinejmenším dvojnásobným platem a nabízí jim doživotní pracovní smlouvu. Ale ti, kteří nakonec získají právo vstoupit do dvanácté úrovně a potom jsou uvedeni do Labyrint Týmu a časem tohoto statutu dosáhnou, tak u těch peníze hrají stále menší roli… zvláště po zážitku Corteánského inteligenčního urychlovače… a po zážitku LERM se role peněz ještě zmenší.” “Pravděpodobně shledáte zajímavým, že Fifteen žije v malém třípokojovém domě v běžné čtvrti, kde je průměrná hodnota nemovitosti 250 000 dolarů. Na standardy Západního Pobřeží to není mnoho. Jeho auto má najeto přinejmenším sto tisíc mil, nemá klimatizaci a on je se svou situací naprosto spokojen. Noví zaměstnanci ACIO jsou vždy šokováni Fifteenovou šetrností… myslím, že výraz “zmateni” bude pro to lepší. Ale v průběhu času se naučí ho respektovat ne jako excentrika, ale jako naprosto odevzdaného génia, který prostě rád žije jako ostatní lidé a rád mezi ně zapadá.”

Sarah: “Dobře... musela jsem se zeptat na tyto osobní věci i když vím, že jsem naprosto odbočila ze svého předsevzetí, ale musíte mi ještě říci pár věcí o... jako co si o vás myslí vaši sousedé?”

Dr. Neruda: “Své sousedy příliš dobře neznám. Od svých osmnácti let pracuji sedmdesát hodin týdně. Když se s někým stýkám, je to obvykle s mými kolegy. Pro nějaká další přátelství zbývá velmi málo času. Ale abych odpověděl na vaši otázku přímo, přesně nevím, co si o mně myslí… jen jsem jim řekl, že jsem vědec výzkumník pracující pro vládu. U většiny lidí to uspokojí jejich zvědavost.”

Sarah: “Ale co kdybyste potkal ženu a zamiloval se do ní. Chtěla by vědět, co děláte, kolik vyděláváte a tak dál… co byste ji řekl?”

Dr. Neruda: “Že pracuji pro vládní výzkumné centrum počasí. Že jsem vědec výzkumník v oboru aplikované teorie chaosu a že vydělávám 85 000 dolarů ročně.”

Sarah: “Takže byste lhal?”

Dr. Neruda: “Je to součástí kultury Labyrint Týmu. Nemůžeme říkat pravdu, a kdybychom to udělali, většina lidí by si myslela, že jsme se zbláznili. To je také důvod, proč zůstáváme spolu… mezi sebou můžeme sdílet pravdu.”

Sarah: “Když jsem poprvé slyšela o ACIO a jeho tajném poslání a o tom, že jste sběhl a nyní se obáváte o život… myslela jsem, že ACIO má zlé úmysly a že je typem organizace snažící se o řízení světa. Pak jsem se dověděla o těch penězích, které všichni vyděláváte, a představila jsem si spolek intelektuálních snobů, kteří jezdí v neprůstřelných Mercedesech Benz a žijí v noblesních sídlech… a vy jste moji představu naprosto zboural. Úplně jste ji zničil. Tak proč se tolik obáváte?”

Dr. Neruda: “Labyrint Tým je z důvodu svého spojení s ACIO stále velmi spojen s tajnou sítí organizací, která kontroluje velkou část světových financí a přírodních zdrojů. Tato síť organizací se dozví o mém sběhnutí v okamžiku, kdy se tyto materiály, které jsem vám dal, dostanou do tisku nebo na internet. Až si přečtou tyto dva rozhovory, budou vědět, že jsou autentické. Zatímco ACIO nebo Labyrint Týmu nemůžou nic udělat, mě osobně můžou ztížit život.” “A nejspíš se o to pokusí. Vím všechno o jejich technologiích a o tom, jak je rozvíjejí. Znám lidi, kteří stojí za těmito organizacemi, a vím, jak pracují. Mám vědomosti, ze kterých jsem vám ukázal jen malou část. A tyto vědomosti budou jisté jedince velmi mocné jedince velmi znervózňovat. Děje se to velmi zřídka, ale když vysoce postavený zaměstnanec sběhne, je štván jako zvěř, až je nalezen a zlikvidován, nebo pokud dále chce sloužit, je mu selektivně vymazána paměť. To je jedna z nepříjemných záležitostí s těmito organizacemi.”

Sarah: “Ale vy jste jen vědec… lingvista, proboha. Jak můžete pro ty organizace představovat hrozbu?”

Dr. Neruda: “Byl jsem tím, kdo vytvořil základní šifrovací technologii pro jejich bezpečnostní systém, který skrývá jejich předpovídací modelovací software pro světovou burzu s akciemi. Ve vašich očích jsem možná jen obyčejným vědcem, ale můj talent v lingvistice není jediným, kterým jsem nadán. Mám také nadání v oboru šifrování. V oboru ekonomiky jsem prostě nejlepší. A tento můj talent byl prostě poskytnut ku pomoci jistým organizacím. Při tomto procesu jsem se toho velmi mnoho dozvěděl o těchto organizacích a způsobu jejich fungování. To ze mě dělá bezpečnostní riziko.”

Sarah: “Proč? Myslím tím, když ACIO a Labyrint Tým mají tolik peněz… proč spolupracují s těmito zlými organizacemi?”

Dr. Neruda: “Tak za prvé ony nejsou zlé. Tyto organizace jsou tvořeny velmi vzdělanými elitáři, kteří sice možná jsou sebestřední, ale nikoliv nutně zlí. Dívají se na svět jako na biologický zážitek, ve kterém přežívá silnější, mocnější prosperuje a utajené vládne. Jsou rádi v pozicích těch, kteří ovládají. Jsou naprosto posedlí ovládáním, ale nikoliv z důvodu uctívání nebo uspokojování ega, nýbrž z důvodu, že skutečně věří, že jsou těmi nejlepšími v dělání politických rozhodnutí, která mají vliv na světovou ekonomiku a bezpečnost.” “Nepleťte si ovládání se zlým úmyslem. Není to nutně jedna a tatáž věc. Je to prostě hra, kterou oni hrají. Skutečnost, že takto získávají neuvěřitelné sumy peněz, je prostě součástí této jejich hry. To ale není důvod, proč sedí v křesle, ze kterého se řídí světová ekonomika… oni prostě jen chtějí ochraňovat svůj životní program, stejně jako by to dělali všichni ostatní. Oni jsou jen v pozici těch, kteří to dělat můžou. Jejich bezpečnost plyne z toho, že se nalézají na vrcholku ekonomického potravního řetězce.”

Sarah: “Ale oni manipulují lidmi a zadržují před nimi informace. Když toto není zlem, tak čím to tedy je?”

Dr. Neruda: “Podle vaší definice je zlá naše národní vláda, naše lokální vlády a prakticky každá obchodní organizace. Všichni manipulují a skrývají informace. Vlády, organizace, jednotlivci.”

Sarah: “Překrucujete má slova. Je to záležitost míry, ne? Myslím tím, že jednou věcí je, když vám neřeknu pravdivě barvu svých vlasů a druhou věcí je, když bych vám jako součást této tajné sítě organizací odepřela informaci o tom, jak manipuluji světovou ekonomikou. To je úplně jiné měřítko. To se nedá srovnávat. Stále si myslím, že je zlem, když organizace manipuluje a řídí věci pro svůj vlastní prospěch.”

Dr. Neruda: “Věřte mi, nechci být zastáncem těchto organizací, ale vy je potřebujete pochopit, protože je to důležité a může to mít v následujících dnech na vás vliv. Tato tajná síť mocných organizací je více spojena se záměry Labyrint Týmu, než jsou naše světové vlády a zvláště naši vojenští vůdci. Jestli máte pocit, že vás něco zneklidňuje… pak vám radím, abyste se mnohem více zajímala o státní správu, Kongres a Ministerstvo Obrany… nejen ve Spojených Státech, ale v každé zemi.”

Sarah: “Jak to můžete říci? Říkáte, že naše vláda a vojenští vůdci se nám pokoušejí uškodit a že tyto tajné, manipulační organizace se nám pokoušejí pomoci?”

Dr. Neruda: “Říkám, že vedení světové komunity národů je neschopné a že může být koupeno za děravý dolar. A že to není tato tajná síť organizací, o kterém mluvím, kdo manipuluje našimi vládními a vojenskými vůdci, aby investovali obrovské množství peněz do destruktivních sil, jakými jsou jaderné a biologické zbraně. Tito vůdci se k tomu rozhodují sami. Tajné organizace, na které svým prstem poukazuji, představují protivníky těchto vládních a vojenských sil, protože jsou to právě tyto organizace, kdo vkládá jistý stupeň nejistoty do vládních modelů řízení ekonomiky a sociálního řádu.” “Političtí a vojenští vůdci jsou těmi, kdo investují čas, energii a peníze na zbraně hromadného ničení a to je pokud něco takového jako zlo existuje tím zlem.”

Sarah: “Dobře, už chápu, kam směřujete. Ale naznačujete, že se nás tyto tajné organizace pokusí zabít, když budeme publikovat a rozšiřovat tyto informace? Stále nechápu, co je tedy činí tak šlechetnými.”

Dr. Neruda: “Myslím, že se těmito tajnými organizacemi nemusíte vůbec zabývat. Nevíte toho tolik, abyste pro ně byla nebezpečná. Kromě toho oni jsou zvyklí na novináře, kteří kolem nich slídí a snaží se je odhalit. Žádný z nich však významnou měrou neuspěl. Byly o nich napsány tucty knih. Oni vás nebudou obtěžovat. Budou se zajímat jen a jen o mne. To je jeden z důvodů, proč jsem tak opatrný v tom, co vám říkám. Vím, že budou číst tyto rozhovory, stejně jako NSA, CIA, ACIO a celý Labyrint Tým. Nechávám vás nahrávat tuto konverzaci, protože přesně vím, kdo uslyší tato slova, a chci, aby přesně věděli, co jsem vám řekl a skrze vás i ostatním.” “Nehodnotím to, zda jsou tyto tajné organizace šlechetné či nikoliv. Pouze poukazuji na to, že nejsou jedinými, kdo vyhazuje obrovské sumy peněz a intelektuálního kapitálu na zbraně hromadného ničení. Ony jsou mnohem více schopné vládnout, než naši politici a vojenští vůdci. Takový je prostě můj názor.”

Sarah: “Stále tomu nerozumím. Jestliže Labyrint Tým, ACIO a tato tajná síť organizací jsou tak šlechetní a blahosklonní, proč se obáváte o svůj život? A proč se ukrývají před veřejností jako šváby?”

Dr. Neruda: “Abych zodpověděl vaši první otázku, obávám se o svůj život, protože mám informace, které můžou způsobit nenapravitelnou škodu mnohým z těchto tajných organizací… ačkoliv nemám záměr, tak činit.”

Sarah: “Ale prostě proto, že o těch věcech víte, tak vás budou pronásledovat a nakonec vás zabijí? To vypadá jako pěkná partička. Určitě nejsou zlí…“

Dr. Neruda: “Pochopte… jsou posedlí ovládáním. Nelíbí se jim, že je na svobodě někdo, kdo by jim potenciálně mohl způsobit škodu. Kdybych chtěl, můžu je zničit. Vím toho příliš mnoho o jejich počítačových algoritmech a šifrovacích technologiích.”

Sarah: “Ale jak byste získal přístup do jejich systému. Zdá se mi, že byste se vystavil velkému nebezpečí, kdybyste se pokusil nabourat do jejich systému.”

Dr. Neruda: “Nepotřebuji se nabourávat do jejich systému, abych jim uškodil, potřebuji se dostat do jejich systému, abych škodě předešel. Oni mě do svého systému pozvou.”

Sarah: “Tak tomu nerozumím…“

Dr. Neruda: “Když jsem zpočátku pracoval na vývoji jejich systému, vložil jsem jisté časově zpožděné algoritmy, které jsem načasoval tak, aby se spustily ve specifický čas a pokud neudělají patřičnou údržbu, jejich program zničí sám sebe. To je něco, co tyto organizace nemůžou dovolit, aby se přihodilo.”

Sarah: “Souhlasili s tím?”

Dr. Neruda: “Je to součást ceny, kterou Labyrint Tým účtuje svým klientům. A co je důležitější, zajišťuje to, aby naše technologie dokonce i ty ve zředěném stavu byly provozovány s naším souhlasem a aby nebyly zneužity. Mám přístupové kódy do jejich systému a udržovací klíč, který zamezí zhroucení systému. Jsem si jistý, že jsem jediným, kdo tuto znalost má.”

Sarah: “Říkáte, že ačkoliv všichni v Labyrint Týmu mají fotografickou paměť, vy jste jediný, kdo ten kód zná?”

Dr. Neruda: “Nevykázal jsem to správné číslo, když jsem naposledy aktualizoval jejich systém… takže ano, jsem jediným, kdo zná ten správný kód. Navrhnul jsem to tímto způsobem, abych zajistil svou bezpečnost…“

Sarah: “Ale vy mi chcete říci, že se všemi těmi génii v Labyrint Týmu, oni nejsou schopni tento problém vyřešit sami?”

Dr. Neruda: “Ne bez značného množství času… což je něco, s čím Fifteen nebude souhlasit. Bylo by to mrhání časem a příliš velké rozptýlení od výzkumu BST.”

Sarah: “Už o tom vědí?”

Dr. Neruda: “Ach, ano. Informoval jsem je krátce potom, co jsem sběhl.”

Sarah: “Musejí být naštvaní.”

Dr. Neruda: “Když to řeknu mírně, nebyla to příjemná konverzace.”

Sarah: “Přemýšlím tak o všech těchto dokonalých technologiích, které Labyrint Tým má, ale něčemu stále nerozumím. Jak je vyrábíte? Předpokládám, že výrobu nedělá Intel. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Správně. Na planetě není nikdo, kdo by byl schopen tyto technologie vyrobit. Všechny jsou založeny na Corteánských technologiích, které jsou asi 150 generací napřed před našimi nejlepšími počítačovými technologiemi zde na zemi. Například projekt LERM používá pouze jedinou domácí technologii z celkového počtu asi dvou set různých technologií. A tato je poměrně nevýznamnou částí celého projektu…“

Sarah: “Co je to?”

Dr. Neruda: “Je to odvozenina technologie laserové telemetrie, kterou ACIO vyvinulo asi před dvaceti lety, jenž však splňuje specifické potřeby projektu LERM, protože je založena na analogových protokolech, které jsou pro použití v této specifické části experimentu vyžadovány.”

Sarah: “Takže Corteum zajišťuje všechnu výrobu toho, co Labyrint Tým navrhne. Co když se Corteum náhle rozhodne, ať už z jakéhokoliv důvodu, nesdílet své technologie? Přestane Labyrint Tým existovat?”

Dr. Neruda: “Možná. Ale Fifteen je mazaný a vytváří jisté alternativy, kterými si zajišťuje, aby se něco podobného nikdy nestalo. Mějte na paměti, že Corteum má pro vývoj této technologie přinejmenším stejnou motivaci jako my, dokonce snad ještě větší. Mají obrovskou úctu k Fifteenovi, stejně jako k celému lidskému osazenstvu Labyrint Týmu. Nicméně zpočátku, když byl Labyrint Tým formován, Fifteen vyjednal s Corteem sdílení všech zdrojových kódů projektu, které povstanou z výzkumu BST. Všechny základní technologie jsou replikovány ve dvou oddělených výzkumných laboratořích. Všechno je naprosto kompletně zdvojené, včetně zdrojů energie.”

Sarah: “Nebudou vůdcové těchto tajných organizací tlačit na Fifteena, aby vás našel… s jejich technologií vzdáleného vidění není pro ně snadné vás najít?”

Dr. Neruda: “Vůdcové těchto tajných organizací dobře vědí, že nemají na Fifteena žádný vliv. Poté, co si přečtou tuto informaci, budou vědět, že jejich vliv je dokonce ještě menší. Fifteen a Labyrint Tým navrhnul a vytvořil všechny jejich bezpečnostní systémy. Od prvního do posledního. Oni vědí, že jsou Labyrint Týmu zavázáni za tyto technologie, které je metaforicky řečeno učinili neviditelnými. Nemůžou na Fifteena vyvíjet tlak. Ve skutečnosti je to právě naopak. Fifteen může tlačit na ně, ačkoliv to nikdy neudělá. Pro Fifteena tyto organizace představují jednoduše nejlepší alternativu, jak našim vlastním vládám vzít kontrolu nad ekonomickými motory a sociálním řádem světové infrastruktury. Proto s nimi sympatizuje a pokouší se jim pomoci v takovém rozsahu, v jakém mu to volný čas a energie umožňují.”

Sarah: “Jak se před nimi tedy ukryjete?”

Dr. Neruda: “Jak již jsem vám řekl dříve, začal jsem se systematicky odpojovat od invazivních bezpečnostních opatření ACIO, v to počítaje elektronické senzory implantované pod kůží v zadní části krku. Vyňal jsem si úspěšně tato zařízení, takže můžu zůstat v utajení, dokud nebude vyjednáno rozumné řešení.”

Sarah: “Říkal jste však, že mají Dálnovideckou technologii, kterou vás můžou vyhledat. Jak je to tedy s ní?”

Dr. Neruda: “Trochu pochybuji o tom, že to budou zkoušet. Není to čistě vědecké. Dálnovidec může vidět například tuto místnost, ale nemusí vědět, jak ji najít. Klíč mu může poskytnout konkrétní objekt například tyto hodiny ale pokud to není jediný objekt svého druhu a nelze vystopovat jeho umístění, tak jim to nepomůže.”

Sarah: “Je pak potřeba se něčeho obávat?”

Dr. Neruda: “Myslím, že bychom měli měnit místo a čas našich setkání. Měli bychom naplánovat náš další rozhovor v nové atmosféře třeba někde venku. Nějaké obyčejné místo bez specifických rysů krajiny.”

Sarah: “Takže oni nedokážou číst cedule s názvy ulic a zjistit tak mou adresu myslím, pokud by zrovna teď dělali Dálnovideckou seanci?”

Dr. Neruda: “Můžou se o to pokusit a možná, že se jim to podaří, ale není to pravděpodobné.”

Sarah: “Najednou jsem strašně nervózní. Moc jste mě tím neuklidnil.”

Dr. Neruda: “Jen čestně říkám pravdu.”

Sarah: “Co udělají se mnou a mojí dcerou, když mě najdou?”

Dr. Neruda: “Myslím, že můžete předpokládat, že by vám udělali MRP na celý zážitek setkání se mnou.”

Sarah: “Nezabili by nás?”

Dr. Neruda: “To si nemyslím. Fifteen se neuchyluje k násilí, pokud to není absolutně nutné.”

Sarah: “Sakra. To jsem měla vědět předtím, než jsem souhlasila s tím, že do toho budu se svou dcerou zatažena. Řekněte mi jedno: víte, kdy dělají Dálnovideckou seanci? Myslím, jestli to nějak cítíte?”

Dr. Neruda: “Cítím to, ale nemusí to být úplně přesné.”

Sarah: “Existuje proti tomu nějaká obrana?”

Dr. Neruda: “Žádná.”

Sarah: “Takže jedinou naší nadějí je, že to jejich proklaté Dálnovidění selže?”

Dr. Neruda: “Byl jsem tu jen krátkou dobu a bylo to vždy pozdě večer, kdy oni pravděpodobně Dálnovidecké seance nedělají. Ale bude dobré, když budeme měnit místo našich setkání, jak jsem již navrhnul. Kromě tohoto nevím, co bychom proti tomu ještě mohli dělat.”

Sarah: “Předpokládám, že policie nebo FBI s tím nemůžou udělat nic?”

Dr. Neruda: “Nic takového, o co bych stál.”

Sarah: “Ale co budete pro svou ochranu dělat?”

Dr. Neruda: “Jak si jistě dokážete představit, Sarah, jsou jisté informace, které s vámi vhledem k podstatě těchto rozhovorů nemůžu sdílet. Toto je jeden z případů, kdy vám nemůžu říct více, než jsem vám již řekl.”

Sarah: “Cítím, že bychom tento rozhovor měli ukončit. Má mysl je doslova až po okraj plná. Kdybyste mi teď ještě něco důležitého sdělil, šlo by to jedním uchem dovnitř a druhým ven. Můžeme se opět setkat ve středu a domluvit se teď, kam půjdeme?”

Dr. Neruda: “Ano, to mi vyhovuje.”

Sarah: “Dobře, takže pro dnešek končíme.”

Konec rozhovoru