1. rozhovor s Dr. Nerudou

Sarah “Cítíte se dobře?”

Dr. Neruda: “Ano, ano, cítím se dobře a jsem připraven začít, pokud jste vy.”

Sarah “Učinil jste určitá pozoruhodná prohlášení, co se týká projektu Starobylý Šíp. Můžete, prosím, znovu popsat, jaké bylo vaše zařazení v tomto projektu a proč jste se ze své vlastní vůle rozhodl z něj odejít?”

Dr. Neruda: “Byl jsem vybrán, abych vedl dekódování a překlad symbolických obrazů, které byly v lokalitě nalezeny. Jsem uznávaným expertem v jazycích a starobylých textech. Umím plynně hovořit více než třiceti jazyky a asi dalšími dvanácti jazyky, které jsou oficiálně vyhynulé. Pro tyto mé schopnosti v lingvistice a dekódování sym-bolických obrazů - jako jsou petroglyfy nebo hieroglyfy, jsem byl vybrán pro tento úkol.” “Byl jsem zapojený v projektu Starobylý Šíp od jeho samého počátku, když ACIO převzala projekt od NSA. Od počátku jsem byl - spolu s týmem dalších sedmi vědců z ACIO - zapojen v odhalování lokality a jejím restaurování. Restaurovali jsme každou z dvaceti tří komnat časové schránky Tvůrců Křídel a zakatalogizovali všechny dopro-vodné artefakty.” “Když bylo restaurování dokončeno, začal jsem se více soustředit na dekódování jejich zvláštního jazyka a na navržení překladových indexů do angličtiny. Byl to obzvláště obtížný proces, protože optický disk, který byl nalezen ve dvacáté třetí komnatě, byl zpočátku pro naše technologie nedobytný. Předpokládali jsme, že optický disk obsahuje většinu informací, jež si Tvůrci Křídel přáli, abychom znali. Nicméně my jsme nemohli přijít na to, jak použít symbolické obrazy nalezené v komnatách v jejich malbách, abychom disk odemkli.” “Rozhodl jsem se z projektu odejít poté, co jsem odvodil přístupový kód k optickému disku. Cítil jsem, že ACIO se chystá zabránit veřejnosti v přístupu k informacím obsaženým v lokalitě Starobylý Šíp. Byly tu i další důvody, ale bylo by příliš komplikované je v této stručné odpovědi vysvětlit.”

Sarah “Co Fifteen udělal poté, když zjistil, že jste odešel?”

Dr. Neruda: “Nikdy neměl příležitost přímé reakce se mnou, protože jsem odešel beze slova. Ale jsem si jistý, že se hněvá a cítí se být zrazený.” 

Sarah “Řekněte mi něco o Fifteenovi. Jaký je?”

Dr. Neruda: “Fifteen je génius nebývalé inteligence a poznání. Je vedoucím Labyrint Týmu od jeho počátku v roce 1963. Bylo mu pouhých dvacet dva let, když vstoupil v roce 1956 do ACIO. Myslím, že byl objeven dříve, než měl možnost stát se známým v akademickém světě. Byl odpadlickým géniem, který chtěl stavět počítače, jež bu-dou dostatečně výkonné pro cestování časem. Dokážete si představit jak takový cíl - vprostřed padesátých let - musel znít jeho profesorům?” “Je zbytečné říkat, že ho nebrali vážně a že mu bylo řečeno, aby se podřídil akademickým konvencím a prová-děl seriózní výzkum. Fifteen přišel do ACIO díky spojení, které měl s Bell Labs. Bell Labs se nějak doslechly o jeho genialitě a najaly ho. On však rychle přerostl jejich výzkumný program a chtěl realizovat své vize o cestování časem.”

Sarah “Proč ho tak zajímalo cestování časem?”

Dr. Neruda: “To nikdo přesně neví. A jeho důvody se mohly časem změnit. Uznaný cíl byl vyvinout Technologii Čistého Listu (BST - Blank Slate Technology). BST je forma cestování časem, která umožňuje přepsání historie v bodě, kterému říkáme intervenční bod. Intervenční body jsou příčinná energetická centra, jež vytvářejí hlavní udá-losti, jako je rozpad Sovětského Svazu či vesmírný program NASA.” “BST je nejpokročilejší technologií a každý, kdo vlastní BST, se může očividně bránit proti jakémukoliv útoční-kovi. Je to, jak Fifteen zamilovaně říkával, klíč ke svobodě. Pamatujte, že ACIO je prvotním rozhraním, co se týká mimozemských technologií a způsobů, jak je přizpůsobit hlavnímu proudu společnosti stejně tak jako vojenským aplikacím. Vystavujeme se mimozemšťanům a jejich programům. A někteří z těchto mimozemšťanů se ACIO vel-mi obávají.”

Sarah “Proč?”

Dr. Neruda: “Existují dohody mezi naší vládou - obzvláště NSA - týkající se spolupráce s mimozemským dru-hem obvykle nazývaným Greys - Šediváci. Výměnou za tuto spolupráci požadují, aby mohli zůstat utajení a aby mohli tajně provádět své biologické experimenty. Také existuje zpackaný program transferu technologií, ale to je jiný příběh… Nicméně ne všichni Šediváci pracují pod sjednoceným programem. Jsou jisté skupiny Šediváků, kteří pohlížejí na lidi podobně, jako se my díváme na laboratorní zvířata.” “Existují lidé a zvířata, kteří jsou - a v uplynulých čtyřiceti osmi letech byly - unášeni … provádějí na nich v pod-statě biologické experimenty, aby zjistili, jak jejich vlastní genetika může být propojena s lidskou a zvířecí genetickou strukturou. Jejich zájmy nejsou úplně pochopeny, ale když přijmete jejich deklarovaný program, tak tím je zachování jejich druhu.” “Jejich druh je na pokraji vyhynutí a oni se obávají, že jejich biologický systém postrádá emoční vývoj, který by spoutal jejich technologickou zdatnost a s tím související chování.” “Šediváci kontaktovali Fifteena v jeho roli v ACIO a přáli si navázat program transferu technologií v plném rozsahu, ale Fifteen je odmítl. Již měl založený TTP program s Corteem a cítil, že Šediváci jsou organizačně příliš nejednotní, než aby dostáli svým slibům. A navíc technologie Cortea byly v mnoha ohledech lepší než ty Šedivá-ků… až na výjimku Šedivácké technologie implantování paměti a jejich technologií genetické hybridizace.” “Nicméně Fifteen a celý Labyrint Tým pečlivě zvažoval spojení se Šediváky, když už pro nic jiného, tak proto, abychom měli přímý přístup k jejich deklarovaným programům. Fifteen o nich chtěl vědět… a tak jsme s nimi vytvořili spojenectví, které spočívá ve skromných informačních výměnách mezi námi. Poskytli jsme jim přístup do našich informačních systémů týkajících se genetické populace a její jedinečné náchylnosti v celém rozsahu kritérií včetně mentálního, emočního a fyzického chování; oni nám výměnou poskytli své poznatky týkající se genetiky.” “Šediváci - a vlastně většina mimozemšťanů - komunikují s lidmi výhradně formou telepatie, kterou nazýváme sugestivní telepatie. To z důvodu, že nám se zdá, že Šediváci komunikují takovým způsobem, jako by se snažili vést konverzaci ke zřejmému cíli. Jinými slovy vždycky mají nějaký program a my si nikdy nejsme jisti, jestli jsme jen pěšáky v jejich programu, nebo zda jsme došli k závěrům, které jsou opravdu našimi vlastními.” “Myslím, že to je důvod, proč Fifteen nikdy Šedivákům nedůvěřoval. Cítil, že používají komunikaci takovým způsobem, aby manipulovali jejími výsledky ve svůj prospěch namísto společných zájmů. Z důvodu tohoto nedo-statku důvěry Fifteen odmítl formu spojenectví či TTP, která by byla komplexní a úplná ve vztahu k našim operacím, ať už co se týká ACIO nebo Labyrint Týmu.”

Sarah “Věděli Šediváci o existenci Labyrint Týmu?”

Dr. Neruda: “Nemyslím. Všeobecně byli přesvědčeni, že lidé nejsou dostatečně moudří na to, aby obsáhly je-jich programy. Naše domněnka byla, že Šediváci mají invazivní technologie, které jim dávají falešný pocit bezpečí týkající se slabosti jejich nepřátel. Neříkám, že jsme byli nepřátelé, ale my jsme jim nikdy nedůvěřovali. A oni to nepochybně věděli. Také věděli, že ACIO má technologie a inteligenci, která převyšuje hlavní proud populace a měli špetku respektu - snad se i trochu obávali - našich schopností.” “My jsme jim nicméně nikdy neukázali žádnou z našich ryzích technologií, ani jsme s nimi nenavázali hluboké dialogy týkající se kosmologie či nové fyziky. Oni měli jasný zájem o naše informační databáze a to byl vzhledem k ACIO jejich hlavní program. Fifteen byl hlavním rozhraním pro komunikaci s nimi, protože oni cítili, že jeho intelekt je srovnatelný s jejich. Šediváci pohlíželi na Fifteena jako na prezidenta naší planety.”

Sarah “Jak se Fifteen stal vedoucím ACIO i Labyrint Týmu?”

Dr. Neruda: “Byl Ředitelem výzkumu v roce 1958, kdy Corteum v ACIO poprvé vešlo ve známost. V tomto po-stavení byl logickou volbou pro ocenění jejich technologií a určení jejich hodnoty pro ACIO. Corteum si ho okamži-tě oblíbilo a jedno z prvních Fifteenových rozhodnutí bylo použít na sobě inteligenční urychlovač Cortea. Asi po třech měsících experimentů (většina z nich nebyla ve výkazech pro stávajícího Výkonného Ředitele ACIO), byl Fifteen naplněn mohutnou vizí jak vytvořit BST.” 151 “Výkonný Ředitel byl vyděšený mohutností Fifteenova programu BST a cítil, že by to příliš rozptýlilo zdroje ACIO na vývoj programu, který je pochybný. Fifteen se choval natolik odpadlicky, že si zajistil pomoc Cortea, aby mohl založit Labyrint Tým. Corteum mělo zájem na BST z podobného důvodu jako Fifteen.” “Klíč ke svobodě, jak je BST někdy nazývána, byl ustanoven jako hlavní program Labyrint Týmu a Corteum s Fifteenem byli jeho prvními členy.” “Během několika dalších let sebral Fifteen smetánku vědeckého jádra ACIO, kterou nechal projít programem urychlení inteligence, jenž absolvoval i on. To všechno se záměrem vytvořit skupinu vědců, která by mohla - ve spolupráci s Corteem - úspěšně vynalézt BST. ACIO podle názoru Fifteena byla příliš pod kontrolou NSA a on cítil, že vedení NSA je příliš nezkušené, co se týká rozvinutí technologií, o kterých věděl, že budou vyvinuty v důsledku práce Labyrint Týmu. A tak Fifteen naplánoval převzetí ACIO a jeho noví zaměstnanci mu v tom pomáhali.” “To se stalo několik let předtím, než jsem přišel do ACIO jako student a praktikant. Můj nevlastní otec velmi sympatizoval s Fifteenovým programem a pomáhal při jmenování Fifteena jako Výkonného Ředitele ACIO. Když se tato výměna odehrávala, bylo to období nestability, ale asi po roce měl Fifteen pevně pod kontrolou jak pro-gramy ACIO tak Labyrint Týmu.” “To, co jsem řekl před chvílí … že se na něj dívali jako na prezidenta planety … tak to je vlastně to, čím sku-tečně je. A ze všech mimozemšťanů, kteří jsou v interakci s lidským druhem, Fifteenovu roli chápe jen Corteum. Má vizi, která je naprosto jedinečná, protože je matricí pro vytvoření BST. To se blíží v důsledku vhodných techno-logických a lidských prostředků, které to umožňují.”

Sarah “Co dělá BST pro Fifteena a Labyrint Tým tak nezbytnou?”

Dr. Neruda: “ACIO má přístup k mnoha starobylým textům, jež obsahují proroctví týkající se Země. Ta byla shromažďována po několik uplynulých staletí naší sítí tajných organizací, jíž jsme součástí. Tyto starobylé texty nejsou známé v akademickém světě ani v médiích či hlavním proudu společnosti. Jsou ve svém popisu dvacáté-ho prvého století velmi mocné.” “Fifteen tyto texty znal již dříve, než se stal v ACIO Ředitelem Výzkumu a tato znalost jen roznítila jeho touhu vyvinout BST.”

Sarah “Jaká byla tato proroctví a kdo je učinil?”

Dr. Neruda: “Ta proroctví byla učiněna rozličnými lidmi, kteří jsou většinou neznámí či anonymní, takže když vám řeknu jejich jména, nebudou vám známá. Pochopte, že cestování časem může být uskutečněno duší z pozo-rovací úrovně … což znamená, že jistí jedinci se můžou pohybovat v říši, které říkáme vertikální čas a vidět tam s velkou jasností budoucí události, avšak nemají možnost je změnit. Také existují tací jedinci, kteří podle našeho názoru měli kontakt s Tvůrci Křídel, a byla jim sdělena poselství týkající se budoucnosti. Oni je zaznamenali pro-střednictvím symbolických obrazů či vyhynulých jazyků, jako je Sumerský, Mayský a Čakobský.” “Ta proroctví měla několik shodných prvků či témat, která se mají odehrát začátkem dvacátého prvého století, kolem roku 2011. Mezi nimi je hlavní událostí proniknutí cizí mimozemské rasy do hlavních světových vlád včetně Spojených Národů. Tato cizí rasa je predátorskou rasou s vysoce dokonalými technologiemi, které jim umožňují se sloučit s lidským druhem. To znamená, že můžou vypadat jako humanoidní, ale ve skutečnosti jsou směsí lidí a androidů - jinými slovy jsou syntetičtí.” “Bylo prorokováno, že tato cizí rasa založí novou světovládu a tím ustanoví svou výkonnou moc. Pro kolektivní inteligenci lidského druhu to bude ultimátní výzva k přežití. Tyto texty jsou před veřejností skrývány, protože jsou příliš děsivé a nejspíše by vedly k apokalyptickým odvetám a masové paranoi…“

Sarah “Říkáte to, co si myslím, že říkáte? Že anonymní proroci, měli bůhví odkud vize naší budoucnosti, ve které jsme byli podrobeni rasou robotů? Chápete… jak neuvěřitelně to zní?”

Dr. Neruda: “Ano… vím, že to zní neuvěřitelně… avšak v našich náboženských textech jsou pouze zředěné verze toho stejného proroctví, jen je tato cizí rasa vyobrazena jako Antikristus. Jako by ta cizí rasa byla personifi-kována do formy Lucifera. Tato forma proroctví je pro strážce těchto textů přijatelná a tak dovolili šíření této formy proroctví. Avšak zmínka o cizí rase byla odstraněna.”

Sarah “Proč? A kdo je vlastně tím, kdo cenzuruje, co můžeme číst a co ne? Říkáte, že existuje tajná redakční komise, která prohlíží knihy před jejich vydáním?”

Dr. Neruda: “To je velmi komplikované téma a mohl bych strávit celý den jen popisováním všeobecné struktu-ry této kontroly informací. Většina hlavních světových knihoven má sbírky informací, které nejsou veřejnosti k dis-pozici. Jen učencům je povoleno prohlížet tyto materiály a to obvykle jen prezenčně. Stejně tak existují spisy, které jsou kontroverzní a předpokládají teorie, které jsou velmi odlišné od akceptovaných systémů víry své doby. Tyto spisy a díla byla různými zdroji zakázána, včetně Vatikánu, univerzit, vlád a dalších institucí.” “Tyto spisy jsou vyhledávány tajnými organizacemi, jejichž posláním je tyto informace shromažďovat a uchová-vat. Tyto organizace jsou velmi mocné a dobře financované. Můžou kupovat tyto originální spisy za relativně malé množství peněz. Většina z těchto spisů je stejně považována za hokusy-pokusy, takže knihovny se s nimi často ochotně rozloučí za dotaci nebo skromný příspěvek. Většina z nich jsou originální díla, která nebyla nikdy publiko-vána, neboť pocházejí z doby před vynálezem knihtisku.” “Existuje síť tajných organizací, které jsou volně spojeny prostřednictvím finančních trhů a svých zájmů na svě-tovém dění. Všeobecně jsou to centra moci peněžních systémů ve svých příslušných státech a jsou to elitáři nej-vyššího řádu. ACIO je s touto sítí spojeno jen proto, že je dobře známo, že ACIO má nejlepší technologie na světě a že tyto technologie můžou být nasazeny ve jménu vytvoření finančního zisku prostřednictvím manipulace s trhem.” “Co se týká redakčního výboru… ne, tato tajná sít organizací needituje knihy před jejich publikováním. Jejím zájmem jsou výhradně starobylé spisy a náboženské texty. Velmi je zajímají proroctví, protože věří v koncept ver-tikálního času a zajímají je změny v makro-prostředí, které můžou ovlivnit ekonomiku. Jak vidíte, zájem většiny z 152 nich je jen získávání majetku a moci prostřednictvím řízené manipulace klíčovými proměnnými, které řídí ekono-mické motory našeho světa.”

Sarah “Jestliže jsou tedy tak chytří, co se týká budoucnosti a věří v tato proroctví, co dělají pro to, aby nás pomohli ochránit před těmito mimozemskými uchvatiteli?”

Dr. Neruda: “Pomáhají financovat ACIO. Tento kolektiv organizací má ohromné bohatství. Větší, než si většina vlád umí představit. ACIO jim poskytuje technologie pro manipulaci peněžními trhy a oni si hrabou stovky miliard dolarů ročně. Ani neznám rozsah jejich kolektivního bohatství. ACIO je také financováno z prodeje svých zředě-ných technologií těmto organizacím, které jim pak slouží pro jejich vlastní bezpečnost a ochranu. Vyvinuli jsme nejlepší bezpečnostní systémy na světě, které jsou jak nezjistitelné, tak nedobytné pro vnější síly jako je CIA a dříve KGB.” “Důvod, proč financují ACIO je ten, že věří, že Fifteen je největší žijící génius a povšechně znají jeho program vývoje BST. Vidí tuto technologii jako konečnou ochranu proti proroctvím a také v ní vidí svou možnost dosáhnout relativní kontroly světa a národních ekonomik. Také znají Fifteenovu strategickou pozici, co se týká mimozemských technologií, a doufají, že v této směsi jeho génia a mimozemských technologií, které ACIO vstřebává, bude BST možné vyvinout dříve, než se to proroctví naplní.”

Sarah “Ale proč najednou ten zájem o časové schránky Tvůrců Křídel? Jakou roli to hraje v celé té záležitosti s BST?”

Dr. Neruda: “Zpočátku jsme nevěděli jaká je souvislost mezi projektem Starobylý Šíp a potřebou BST. Po-chopte, že časová schránka je souborem dvaceti tří komnat doslova vytesaných uvnitř stěny kaňonu vprostřed ničeho, asi osmdesát mil severovýchodně od Chaco kaňonu v Novém Mexiku. Je to bezpochyby nejfantastičtější archeologický nález po všechny časy. Kdyby bylo vědcům umožněno prozkoumat tuto lokalitu se všemi jejími nedotčenými artefakty, tento neuvěřitelný nález by v nich vzbudil posvátnou úctu.” “Naše předběžná domněnka byla ta, že tato lokalita je jakousi časovou schránkou, která zde byla zanechána mimozemskou rasou, jež navštívila zemi v osmém století. Ale nechápali jsme, proč to umění tak zcela zřejmě představuje zemi - pokud by šlo o časovou schránku. Jediným logickým důvodem bylo, že představuje budoucí verzi lidstva. Nebyli jsme si tím však jisti, dokud jsme nepřišli na to, jak zpřístupnit optický disk a přeložit z něj první sérii dokumentů.” “Jakmile jsme jasně chápali, jak si přejí být Tvůrci Křídel pochopeni, začali jsme testovat jejich tvrzení pro-střednictvím analýz komorových maleb, poezie, hudby, filozofie a artefaktů. Tyto analýzy nás docela ujistily, že jsou skuteční, což znamenalo, že to jsou nejen cestovatelé časem, ale také že vlastní nějakou formu BST…“

Sarah “Proč jste předpokládali, že mají BST?”

Dr. Neruda: “Mysleli jsme si, že jim muselo zabrat minimálně dva měsíce, než vytvořili své časové schránky. To by vyžadovalo, aby otevřeli a udrželi otevřené časové okno a fyzicky pracovali ve zvoleném časovém rámci. To je základní požadavek BST. Dále je zapotřebí schopnost vybrat přesně intervenční body - jak v čase, tak v prosto-ru. Věřili jsme, že měli tuto schopnost a že jejich časová schránka to dokazuje.” “Navíc technologické artefakty, které zde zanechali, představovali důkaz o technologiích, které jsou natolik po-kročilé oproti našim vlastním, že jsme vůbec nebyli schopni je pochopit. Žádná z mimozemských ras, které jsme znali, neměla tak pokročilé technologie, abychom je nebyli schopni zkoumat, vstřebat a znovu je vyprojektovat. Technologie, jež byly zanechány v lokalitě Starobylý Šíp byly naprosto záhadné a odolné našemu zkoumání. Po-važovali jsme je za natolik vyspělé, že pro nás byly doslova nepoznatelné a nepoužitelné, což - ačkoliv to může znít divně - je jasnou známkou extrémně vyspělé technologie.”

Sarah “Takže jste se rozhodli, že Tvůrci Křídel vlastní BST, ale jak jste mysleli, že získáte jejich poznání?”

Dr. Neruda: “To jsme nevěděli a až do dnešního dne je tato otázka nevyjasněna. ACIO použilo na tento pro-jekt své nejlepší zdroje po dobu delší než dva měsíce. Já jsem prostudoval teorii, že časové schránky jsou zakó-dovaným komunikačním zařízením. Začal jsem teoretizovat, že když někdo vyvíjí snahu o interakci s různými symbolickými obrazy a noří se do umění a filozofie časové schránky, má to takový vliv na centrální nervový sys-tém, který zlepšuje fluidní inteligenci.” “Byl jsem toho názoru, že základním cílem časových schránek je zvýšit fluidní inteligenci tak, aby BST mohla být nejenom vyvinuta, ale také využita…“

Sarah “Ztratila jsem se. Jaký je vztah mezi BST a fluidní inteligencí?”

Dr. Neruda: “BST je jistá forma cestování časem. Sci-fi pojednává o cestování časem, jako by to bylo něco, co je relativně snadné vyvinout a co je relativně jedno-rozměrné. Cestování časem je vším, jen ne jedno-rozměrným. Corteánci a Šediváci jsou velmi pokročilí v technologiích a vyvinuli jakýsi ekvivalent BST. Jsou v základě schopni cestovat časem, ale nemůžou s časem, do kterého cestují, vstoupit do interakce.” “Což znamená, že můžou řekněme cestovat v čase zpět, ale když tam jsou, nemůžou měnit v tomto čase udá-losti, protože jsou v pasivním, pozorovacím módu.” “Labyrint Tým za uplynulých třicet let udělal sedm experimentů s cestování časem. Jeden jasný výsledek těch-to testů byl ten, že osoba, jež cestování časem vykonává, je nedílnou proměnnou technologie cestování časem. Jinými slovy dotyčná osoba a technologie potřebují být dokonale sladěny. Labyrint Tým se vším, co ví, již má BST, ale chybí mu ekvivalent astronauta - cestovatele časem, který by přiměřeně vyladil technologii v reálném čase a provedl nastavení štěpení sekundy, které BST vyžaduje.” “Labyrint Tým nikdy vážně neuvažoval o lidském prvku BST a jeho spojení s technologií samou. Byli tací z nás, kdo jsme byli zainteresováni v překladových indexech Tvůrců Křídel, kteří začali cítit, co je podstatou časové schránky: rozšířit fluidní inteligenci a aktivovat nové smyslové vstupy, které jsou rozhodující pro zkušenost BST.”

Sarah “Ale já stále nechápu, co vás vedlo k tomuto závěru?” 153

Dr. Neruda: “Když jsme přeložili prvních třicet stran textu z optického disku, naučili jsme se o Tvůrcích Křídel a jejich filozofii zajímavé věci. Oni totiž tvrdili, že tří-dimenzionální, pěti-smyslová doména, které jsou lidé přizpůsobeni, je tím důvodem, proč používáme jen zlomek své inteligence. Tvrdili, že časová schránka je mostem ze tří-dimenzionální, pěti-smyslové domény k multidimenzionální, sedmismyslové doméně.” “Podle mého názoru vlastně říkali, že aby mohla být BST použita, musí cestovatel časem pracovat z multidi-menzionální, sedmismyslové domény. Jinak by BST byla příslovečným velbloudem procházejícím uchem jehly … jinými slovy … něčím nemožným…“

Sarah “To se mi zdá přinejmenším přijatelné. Proč bylo pro ACIO tak těžké tomu uvěřit?”

Dr. Neruda: “Tato záležitost byla vlastně vedena Labyrint Týmem a nikoliv ACIO. To říkám jen pro přesnost, nikoliv abych kritizoval vaši otázku. Pro Fifteena bylo těžko uvěřitelné, že by časová schránka mohla aktivovat nebo vytvořit most, který by někoho vedl k tomu, aby se stal cestovatelem. To se zdálo jako mimořádně mizivá možnost. Cítil, že časová schránka může obsahovat technologii, která umožňuje BST, ale nevěřil, že by se mohlo jednat pouze o záležitost vzdělání nebo vývoje.” “Co je také důležité, skutečná identita Tvůrců Křídel se stala zřejmou až poté, co jsme vyvinuli naše RV technologie.”

Sarah “Nejdříve mi řekněte, co jsou to RV technologie?”

Dr. Neruda: “Uvažujte o nich jako o psychickém vyzvědačství. ACIO má oddělení, které se specializuje na technologii Vzdáleného Vidění (RV - Remote Viewing) a v tomto oddělení byla žena, která dosahovala jako Dálno-videc nebývalých schopností. Byla přidělena k tomuto projektu jako dálnovidec a byla to ona, kdo byl podstatným elementem při určení identity a cíle Tvůrců Křídel.”

Sarah “Můžeme se vrátit zpět k technologii Dálnovidění? Řekněte mi, co vlastně objevila při odhalování identi-ty Tvůrců Křídel.”

Dr. Neruda: “Byla velmi naladěna na první artefakt, který jsme vyprostili, a který se ukázal být naváděcím zaří-zením, které nás nakonec dovedlo do lokality Starobylý Šíp. Udělali jsme dvě oficiální Dálnovidecká sezení - na jedno jsem dohlížel já a na druhé Fifteen. Byla schopná se zkontaktovat s původními tvůrci lokality Starobylý Šíp. Díky těmto dvěma Dálnovideckým seancím jsme byli schopni určit identitu Tvůrců Křídel jako velmi starobylou rasu - nejstarobylejší lidskou rasu vůbec.”

Sarah “Když říkáte nejstarobylejší, co tím myslíte?”

Dr. Neruda: “Znali jsme je převážně pouze z několika spisů, jež byly údajně těmito bytostmi zprostředkovány channelingem. V Mayských a Sumerských textech bylo několik mýtů, které se o těchto bytostech také zmiňovaly. Ale konečné potvrzení přišlo z textů Cortea, které je definovalo svými pojmy jako Centrální Rasu.”

Sarah “Jak můžou být tak starobylí, když jsou tak technologicky vyspělí?”

Dr. Neruda: “Centrální Rasa sídlí v prvotních galaxiích poblíž centrální části vesmíru. Podle Corteánské kos-mologie je struktura vesmíru rozdělena do sedmi supervesmírů, z nichž se každý otáčí kolem centrálního vesmíru. Centrální vesmír je hmotným domovem Prvotního Zdroje či Stvořitele. Aby Prvotní Zdroj mohl vládnout hmotnému vesmíru, musí podle Cortea obývat hmotu a fungovat v hmotném vesmíru. Centrální vesmír je hmotným domovem Prvotního Zdroje a je věčný. Je obklopen temnými gravitačními tělesy, která ho v podstatě činí neviditelným a to dokonce i pro ty galaxie, které k jeho okraji leží nejblíže.” “Corteum učí, že centrální vesmír je stabilní a věčný, zatímco sedm supervesmírů je stvořeno v čase a otáčí se v protisměru hodinových ručiček kolem centrálního vesmíru. Těchto sedm supervesmírů je obklopeno “vnějším” či obvodovým vesmírem, který sestává z nefyzických částic tvořených ne-barionickou hmotou neboli antihmotou. Vnější vesmír rotuje kolem sedmi supervesmírů ve směru hodinových ručiček. Tento obrovský vnější vesmír je expanzním prostorem, do kterého expandují supervesmíry. Známý vesmír, který naši astronomové pozorují, je pouze malým fragmentem našeho supervesmíru a expanzního prostoru na jeho vnějším okraji. Hubblovy astro-nomické extrapolace či odhady založené na zlomku výhledu říkají, že v našem supervesmíru existuje padesát miliard galaxií, z nichž každá obsahuje přes sto miliard hvězd. Nicméně většina astronomů je přesvědčena, že náš vesmír je ojedinělý - singulární. Což - podle Cortea - není.” “Centrální Rasa sídlí na okraji centrálního vesmíru a obsahuje v sobě původní lidské DNA vzory tvoření. Oni jsou nicméně natolik starobylou rasou, že se nám jeví jako Bohové, přestože prezentují naše vlastní budoucí jáství. Čas a prostor jsou jedinými proměnnými, které nás odlišují. Centrální Rasa je někdy známa jako bohové tvůrci, kteří vyvinuli prvotní matrice lidských druhů a potom je ve spolupráci s Nositeli Života zaseli do galaxií, když vesmír expandoval. Každý ze sedmi supervesmírů má prostřednictvím Centrální Rasy jiný účel a vztah s centrálním vesmírem. Ten se odvíjí od toho, jak Centrální Rasa experimentovala s DNA, aby dosáhla rozdílných, avšak slučitelných fyzických vtělení, která mohla být nosiči duše.”

Sarah “Ani nevím, co se dál mám ptát…“

Dr. Neruda: “Centrální Rasa je rozdělena do sedmi rodů. Jsou to mistři genetiky a zakladatelé humanoidní ra-sy. Ve skutečnosti jsou naším budoucím jástvím. Doslova představují to, k čemu se vyvíjíme v čase a prostoru.”

Sarah “Takže vy říkáte, že Tvůrci Křídel jsou naším budoucím jástvím a že postavili tyto časové schránky, aby s námi mohli komunikovat?”

Dr. Neruda: “Labyrint Tým věří, že Tvůrci Křídel jsou představitelé Centrální Rasy, a že stvořili náš konkrétní lidský genotyp, aby se mohl stát vhodným nosičem duše v našem konkrétním vesmíru. Lokalita Starobylý Šíp je součástí širšího propojeného systému sedmi lokalit, jež jsou instalovány na každém kontinentě. Věříme, že do-hromady představuje tento systém obrannou technologii.”

Sarah “Takže existuje sedm lokalit Starobylý Šíp?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah “A víte, kde se nalézají?” 

Dr. Neruda: “Všeobecně vím, kde se těch zbývajících šest lokalit nachází, ale jejich přesné umístění neznám. Pokud vím, až dosud nebyly objeveny.”

Sarah “Proč by nejvyspělejší rasa - nebo budoucí verze lidstva - umístila tak dokonalý soubor technologií a ar-tefaktů na naši planetu? Čeho by se měli obávat?”

Dr. Neruda: “Mají starobylého mocného nepřítele, kterého Fifteen nazývá Animus.”

Sarah “A jsme zase u syntetických?”

Dr. Neruda: “Ano, opět.”

Sarah “Takže Tvůrci Křídel ochraňují svou lidskou genetiku před invazí Anima, a proto umístili tyto lokality… nebo obranné technologie na zemi, aby jim nějak zabránili v převzetí vlády nad planetou?”

Dr. Neruda: “To je v podstatě to, čemu věříme. Nicméně jde o více, než jen lidskou DNA. Zahrnuje to i všech-ny vyšší živočichy. Lidské bytí je kolektivem asi sto dvaceti druhů.”

Sarah “A vy to všechno víte díky psychické vizi z několika starobylých spisů a od Cortea?”

Dr. Neruda: “Připouštím, že to zní nedůvěryhodně, ale je to tak. Víme to všechno od zdrojů, ke kterým z veřej-nosti nemá nikdo přístup a nemůže je dosvědčit.”

Sarah “Takže Tvůrci Křídel nebo Centrální Rasa stvořila nás a pravděpodobně stovky dalších druhů, zasadila nás na zem a potom postavila komplexní obranný systém, aby ochránila naši genetiku. Tak to je?”

Dr. Neruda: “Nejlepší způsob, jak si představit tyto bytosti, je uvažovat o nich jako o geneticích, kteří jsou prvo-rození z Prvotního Zdroje. Galaxie, ve kterých sídlí Centrální Rasa, jsou přibližně osmnáct miliard let staré a jejich genetika je nezměrně vyvinutější než ta naše. Jsou optimálními nosiči duše, ve kterých můžou koexistovat záro-veň v hmotném světě i v nehmotných dimenzích. To z důvodu, že jejich genetická matrice byla plně aktivována.”

Sarah “Zní to, jako byste této filozofii věřil, ale já nechápu, proč jste v ní tak zainteresovaný, když se jedná o kosmologii Cortea. Naučili vás to?”

Dr. Neruda: “Část našeho programu TTP s Corteem se týká jejich kosmologie. Oni mají jakýsi ekvivalent Bible zvaný Prahová Kosmogonie, který jsem překládal. Bylo to naše první zevrubné odhalení Centrální Rasy a jejího skrytého vlivu na vývoj a transformaci genetiky.”

Sarah “Co myslíte slovem skrytého?”

Dr. Neruda: “Tvůrci Křídel vytvořili matrici DNA, která je vhodná pro každý ze sedmi supervesmírů a umožňuje jedinečnému a dominantnímu nosiči duše, aby se objevil ve všech supervesmírech. Tímto nosičem duše - v našem případě - je lidský genotyp. V našem genetickém substrátu je přirozená struktura, která nakonec dovede náš druh do centrálního vesmíru jako zdokonalený druh. Toto Tvůrci Křídel zakódovali do naší DNA a zabudovali při-rozené i vynucené spouštěče, které vedou naše genetické struktury, aby se proměňovaly a přizpůsobovaly.“ “Při tomto procesu dochází k aktivaci částí našeho nervového systému, které pak napájejí mozek mnohem vět-ším tokem dat z našich pěti smyslů a dalších dvou smyslů, na jejichž aktivaci nyní vědomě pracujeme.”

Sarah “To zní příliš strojově.”

Dr. Neruda: “Co tím myslíte?”

Sarah “Prostě to, že lidé jednoho dne dosáhnou výšin Tvůrců Křídel, avšak naše spása je něco neviditelného, co je zakódováno v našich genech. Zní to jako bychom byli vyrobeni tak, abychom dosáhli stejné perspektivy, jako naši tvůrci. Co se stalo se svobodnou vůlí?”

Dr. Neruda: “To je dobrá otázka, Sarah. Nebudu tento systém víry bránit. Můžu citovat jakoukoliv pasáž, kterou budete chtít, z knih, které znám, ale je to prostě jen názor někoho, kdo si dal tu práci s tím, aby ho zapsal.” “Podle své zkušenosti vám můžu říci, že čím širší je pole možností, jak se jedinec více přibližuje multidimenzi-onálnímu myšlenkovému proudu a tomu odpovídajícím aktivitám, tím užší výběr možností má, co se týká spraved-livého žití. Dokonce byste mohla říci, že jak si jedinec začíná uvědomovat všechny možnosti, jeho svobodná vůle se zmenšuje.”

Sarah “Vím, že se mi snažíte pomoci, ale úplně jsem se v tom ztratila… ale už se mi to nepokoušejte znovu vysvětlit. Prostě to nechápu, protože mám natvrdlý mozek.”

Dr. Neruda: “To je určitě mým chabým vysvětlením. Je těžké tyto věci popsat tak, aby mohly vstoupit do vašeho vědomí v jeho připraveném bodě.”

Sarah “Před chvílí jste řekl, že Tvůrci Křídel zakódovali spouštěče, které jsou jak přirozené, tak uměle aktivo-vané. Co tím myslíte?”

Dr. Neruda: “Opět chci zdůraznit, že toto všechno tvrdí Corteum. My máme z našeho vlastního empirického výzkumu jen velmi malé důkazy o jakémkoliv z těchto faktů. Nicméně Labyrint Tým hluboce důvěřuje kosmologic-kému systému víry Cortea z důvodu jejich tradice badatelské rasy a dokonalejším aplikacím fyziky.” “Naše lidská DNA je záměrně navržená. Nevyvinula se díky silám času, hmoty a energie. Byla navržena Centrální Rasou a součástí tohoto návrhu bylo zakódovat do matrice DNA jisté nadsmyslové schopnosti, které umožní lidem vnímat sama sebe velice specifickým způsobem.”

Sarah “Jakým způsobem?”

Dr. Neruda: “Jako nosič duše, jenž je spojený s vesmírem podobným způsobem, jakým je paprsek světla spojený se spektrem barev při svém průchodu hranolem.”

Sarah “Můžete být trochu konkrétnější?” Dr. Neruda (směje se): “Omlouvám se, někdy cituji úryvky - je to snazší, než pokaždé vymýšlet svá vlastní vysvětlení.”

Sarah “To je bezpochyby jeden z důsledků vaší fotografické paměti.”

Dr. Neruda: “Asi máte pravdu. Zkusím to vysvětlit svými vlastními slovy.” “Naše DNA je vytvořena tak, aby reagovala na přirozené představy či obraznost, slova, tóny, hudbu a další vnější síly.” 

Sarah “Co myslíte slovem reagovala?”

Dr. Neruda: “Může aktivovat či deaktivovat jisté části své struktury, které umožňují adaptaci jak na biologické, tak na vyšší stavy bytí…“

Sarah “Jako například?”

Dr. Neruda: “Například na stav osvícení, který je popsán některými z našich planetárních duchovních učitelů.”

Sarah “Nikdy jsem neslyšela o osvícení jako o něčem, na co by se člověk měl adaptovat.”

Dr. Neruda: “To jenom z důvodu, že jak mystici, tak vědci nechápou tento aspekt matrice lidské DNA. Všech-no, ať je to biologické prostředí nebo stav mysli, vyžaduje adaptaci u osoby, která příslušnou zkušeností prochází. Adaptace je základní inteligencí, která je do našeho genetického kódu včleněna. Je to právě tato inteligence, která je jistými podněty probuzena či spuštěna.” “Tyto podněty můžou být vyvolány uměle, což znamená, že Centrální Rasa zakódovala do naší DNA schopnost adaptace na vyšší vibrační frekvence. Tato schopnost adaptace může být spuštěna prostřednictvím katalytic-kých obrazů, slov či zvuků.”

Sarah “Dobře, takže teď jste se oklikou opět dostal k účelu artefaktů nalezených v lokalitě Starobylý Šíp. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Věřím, že to s tím souvisí. Do jaké míry, to si nejsem jist. Ale z četby informací obsažených na optickém disku jsem si docela jist, že Tvůrci Křídel vytvořili hudbu, obrazy, poezii a filozofii tak, aby byla katalytic-ká.”

Sarah “Ale proč?”

Dr. Neruda: “To si nechme na později. Slibuji, že se k tomu dostaneme, ale je to velmi dlouhá historie.”

Sarah “Pojďme si tedy udělat krátkou přestávku a potom, co si dáme kafe, budeme pokračovat. Dobře?”

Dr. Neruda: “Dobře.” (Následuje asi desetiminutová přestávka … pak rozhovor pokračuje)

Sarah “Během přestávky jsem se vás ptala na síť tajných organizací, jíž je ACIO součástí - jak jste se zmínil. Můžete pohovořit o této síti a jejím programu?”

Dr. Neruda: “Existuje mnoho organizací, jež mají vznosný vnější vzhled a zároveň utajenou vnitřní agendu. Ji-nými slovy, můžou mít vnější programy, které prezentují svým zaměstnancům, členům a médiím, ale pak můžou mít také utajené a dobře skryté programy, o kterých ví jen vnitřní jádro organizace. Vnější kruhy či členové-ochránci, jak jsou někdy nazýváni, jsou prostě jen fasádou, která skrývá skutečný program organizace.” “Organizace typu IMF, Foreign Relations Committee, NSA, KGB, CIA, World Bank a Federal Reserve jsou příklady takto strukturovaných organizací. Vnitřní jádro je spleteno tak, aby mohlo zformovat elitní, tajnou společnost, se svou vlastní kulturou, ekonomikou a komunikačním systémem. To jsou ti mocní a bohatí, kteří spojili své síly, aby mohli manipulovat světovou politikou, ekonomikou a společenskými zřízeními za účelem uskutečnění svých osobních programů.” “Tyto programy, tak jak je znám, se týkají hlavně kontroly světové ekonomiky a jejích důležitých zdrojů - ropy, zlata, plynu, platiny, diamantů, atd. Tato tajná síť rozvinula technologie, které má od ACIO, tak, aby si zajistila kontrolu nad světovou ekonomikou.” “Jsou již tak daleko, že plánují sjednocení světové ekonomiky, jež bude založena na digitálním ekvivalentu pa-pírové měny. Tento koncept již existuje, ale jeho implementace trvá mnohem déle, než se čekalo. To z důvodu odporu konkurenčních sil, které přesně nerozumí podstatě této tajné sítě organizací, avšak intuitivně cítí její existenci.” “Tyto konkurenční síly jsou všeobecně tvořeny podnikateli a politiky, kteří jsou sice spojeni s posunem ke glo-bální, digitální ekonomice, ale chtějí si ponechat nějakou kontrolu nad vývojem této infrastruktury. Z důvodu velikosti svého vlivu na trh můžou mít na tuto tajnou síť významný vliv.” “Jediná organizace, o které vím, že je naprosto nezávislá, co se týká svých programů - a proto je nejmocnější alfa organizací - je Labyrint Tým. A ta je v této pozici z důvodu svých ryzích technologií a intelektu svých členů. Všechny ostatní organizace - ať už jsou součástí této tajné sítě organizací či jsou mocnými mezinárodními korporacemi - nemají pod kontrolou vykonávání svých programů. Jsou v podstatě chyceni v konkurenčním boji.”

Sarah “Ale jestli to je všechno pravda, pak Fifteen vlastně provozuje tuto tajnou síť?”

Dr. Neruda: “Ne. Jeho program této tajné sítě nezajímá. Nudí ho. Nezajímají ho peníze ani moc. Je přitahován pouze záměrem sestavení BST, aby zmařil nepřátelský mimozemský útok, který byl prorokován po dvanáct tisíc let. Je přesvědčen, že jediný cíl, který je hodný nasazení značné intelektuální síly Labyrint Týmu, je vývoj absolut-ní obranné zbraně neboli Klíče ke Svobodě. Je přesvědčen, že jen Labyrint Tým má šanci to dokázat dříve, než bude pozdě.” “Pamatujte, že Labyrint Tým sestává ze sto osmnácti lidí a přibližně dvou set Corteánců. Intelektuální síla této skupiny, která je spojena záměrem vývoje BST jako obrany proti nepřátelskému převzetí, je vskutku značná. V porovnání s tím vypadá Projekt Manhattan jako hrátky v mateřské školce.” “Možná trochu přeháním, abych na vás zapůsobil… ale snažím se poukázat na to, že Fifteen vede program, který je mnohem zásadnější, než cokoliv, co kdy v historii lidského druhu bylo podniknuto.”

Sarah “Když tedy Fifteen má svůj vlastní program a ten je takový, jak ho popisujete, tak proč z takové organi-zace utíkáte?”

Dr. Neruda: “ACIO má technologii implantace paměti, která může s chirurgickou přesností efektivně odstranit vybrané vzpomínky. Tato technologie může například odstranit vaše vzpomínky na tento rozhovor, aniž by narušila jakékoliv jiné vzpomínky před ním nebo po něm. Možná byste měla pouze pocit chybějícího času, ale nic byste si nepamatovala … kdyby se to stalo.” 156 “Má intuice mi řekla, že z důvodu chování, které jsem předváděl v důsledku úcty ke Tvůrcům Křídel, mi hrozí podstoupení této procedury. Jinými slovy jsem začínal být považován za příznivce jejich kultury, filozofie a poslání - tak, jak jsem ho poznal. Tím jsem představoval potenciální riziko pro projekt. Labyrint Tým se ve skutečnosti velmi obával svých vlastních členů z důvodu jejich obrovské inteligence a schopnosti být vychytralými a důmyslnými.” “To vytvářelo trvalý stav paranoi, což znamená, že byly vyvinuty technologie pomáhající zajistit oddanost Fifteenově programu. Většina těchto technologií je invazivních a členové Labyrint Týmu se poslušně podrobují této invazi, aby dokázali lépe zvládnout paranoiu. Již před několika měsíci jsem začal systematicky rušit tyto invazivní technologie - částečně proto, abych viděl, jaká bude Fifteenova reakce a částečně proto, že již jsem byl z té para-noi unavený.” “Jak jsem to dělal, bylo mi, čím dal více zřejmé, že podezření vůči mně se stupňuje a bylo jen záležitostí času, kdy mne požádají, abych se podrobil MRP…“

Sarah “MRP?”

Dr. Neruda: “Ano, MRP znamená Memory Restructure Procedure (Procedura Restrukturalizace Paměti). To, co jsem se dozvěděl z časové schránky Tvůrců Křídel, bych nechtěl zapomenout. Nechci se těch informací vzdát. Stalo se to ústřední částí toho, v co věřím a jak chci žít svůj život.”

Sarah “Proč jste jednoduše nezběhl, aniž byste kontaktoval novináře, který bude pracovat na zveřejnění toho-to příběhu. Myslím tím, proč jste prostě neodešel na opuštěný ostrov a nežil tam svůj život, aniž byste kdy zveřejnil existenci Labyrint Týmu a Tvůrců Křídel?”

Dr. Neruda: “Vy mi nerozumíte… Labyrint Tým je nedotknutelný. Vůbec se neobávají toho, co prozradím médi-ím. Jediné, co je zajímá, je strašný precedens mého útěku. Já jsem první. Nikdo přede mnou to neudělal. A oni se budou obávat, že když jsem úspěšně zběhl, ostatní to udělají také. Jakmile se to stane, jejich cíl bude poškozen a BST se možná nikdy neuskuteční.” “Fifteen a jeho ředitelé berou své poslání velmi vážně. Jsou to fanatici nejvyššího kalibru, kteří jsou jak dobří, tak zlí. Dobří ve smyslu, že jsou velmi soustředěni na vývoj BST a tvrdě na tom pracují a zlí ve smyslu, že jejich fanatismus přerůstá do paranoi. Můj důvod pro vyhledání novináře, jako jste vy - a sdílení těchto informací, je ten, že si přeju, aby časové schránky Tvůrců Křídel nezůstaly před lidstvem ukryty. Myslím, že by jejich obsah měl být sdílen. Podle mne to je jejich účelem.”

Sarah “Možná to bude vypadat jako podivná otázka, ale proč by Tvůrci Křídel skrývali své časové schránky a navíc takovým velmi složitým způsobem zakódovali jejich obsah, kdyby to bylo něco, co chtějí s lidstvem volně sdílet? Kdyby tuto schránku našel průměrný občan… nebo třeba i nějaká vládní laboratoř, jaká by byla šance, že by byli schopni ji dekódovat a zpřístupnit optický disk?”

Dr. Neruda: “To vůbec není divná otázka. Taky si ji pokládáme. Zdá se, že Labyrint Tým je tou vyvolenou or-ganizací, které se podařilo optický disk otevřít.” “Abych přímo zodpověděl vaši otázku, ohledně toho, kdyby časová schránka byla objevena jinou organizací, je velká pravděpodobnost, že by optický disk nikdy nebyl zpřístupněn. Tato okolnost - že časová schránka skončila v rukách Labyrint Týmu - se zdá být řízeným procesem. Dokonce i Fifteen souhlasí s tímto úsudkem.”

Sarah “Takže Fifteen cítí, že Tvůrci Křídel vybrali Labyrint Tým, aby se stal tím, kdo rozhodne o obsahu časových schránek?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah “Nebylo by pak logické předpokládat, že si Fifteen bude přát dozvědět se více o obsahu časových schránek předtím, než je uvolní pro veřejnost prostřednictvím NSA nebo nějaké jiné vládní agentury?”

Dr. Neruda: “Ne. Je mylné se domnívat, že Fifteen někdy uvolní informace o projektu Starobylý Šíp komukoliv mimo ACIO. On není tím, kdo by chtěl sdílet informace, které považuje za vlastnictví Labyrint Týmu a zvláště ne tehdy, domnívá-li se, že nějak souvisejí s BST.”

Sarah “Ale neříkal jste před chvílí, že se to ACIO žádným způsobem nedotkne? Co když si někdo začne klást otázky a začne se pídit po odpovědích?”

Dr. Neruda: “To je možné. Ale já toho vím dost o jejich bezpečnostním systému a říkám vám, že neexistuje způsob, jak by je nějaký politický průzkum mohl odhalit. A taky není možné, aby síť tajných organizací, o kterých jsem se prve zmínil, na ně mohla vyvíjet nějaký tlak. Ti jsou ACIO hluboce zavázáni za technologie, které jim umožňují manipulovat ekonomickými trhy. ACIO a Labyrint Tým jsou, jak jsem již říkal, nedotknutelní.” “Jejich jediná starost bude můj útěk - ztráta intelektuálního kapitálu.”

Sarah “Jaký důsledek bude mít vaše zběhnutí na ACIO nebo Labyrint Tým?”

Dr. Neruda: “Velmi malý. Všechen můj přínos, týkající se časových schránek, již byl dokončen. Jsou i další projekty, týkající se šifrovacích technologií, které jsem vyvinul, a na ty to bude mít mnohem důležitější vliv.”

Sarah “Vraťme se ještě na chvíli k Tvůrcům Křídel. Jestliže jsou technologicky tak vyspělí, proč časové schránky? Proč se jednoho dne prostě nezjeví a neřeknou to, co chtějí sdělit? Proč celá tato hra na schovávanou a hledání, ukryté časové schránky?”

Dr. Neruda: “Jejich motiv není zcela jasný. Myslím, že zde zanechali ty časové schránky, jako způsob, jak při-nést svou kulturu a technologie z jejich času do našeho. Také se domníváme, že tyto lokality jsou obrannou zbra-ní… velmi dokonalou obrannou zbraní.” “Co se týká toho, proč se prostě nezjeví a nesdělí nám informace… myslím, že v tom spočívá jejich genialita. Vytvořili sedm časových schránek a umístili je na různá místa na planetě. Věřím, že to je všechno součástí mis-trovského plánu či strategie, jak zaujmout náš intelekt a našeho ducha - takovým způsobem, jak to nikdy předtím nebylo uděláno… je to ukázka toho, jak můžou být umění, kultura, věda a duchovnost propojeny. Věřím, že chtěli, abychom to objevili; nikoliv aby nám to bylo sděleno.” “Kdyby se prostě zjevili ve vašem obýváku a oznámili vám, že jsou Tvůrci Křídel z centrálního vesmíru, myslím, že byste byla mnohem více zaujata jejich osobnostmi, fyzickými rysy a tím, jaký je život v jejich světě. A to ještě za předpokladu, že byste jim vůbec věřila.” “Aspekt, týkající se toho, co chtějí předat - svou kulturu, umění, technologie, filozofii, duchovnost - všechny tyto záležitosti by se mohly ztratit ve světle fenoménu jejich přítomnosti.” “Z textu, který jsme přeložili, je také zřejmé, že Tvůrci Křídel zde již mnohokrát byli. V různých dobách již byli v interakci s lidmi. Nazývali se Nositelé Kultury. Zřejmě byli mylně pokládáni za anděly či bohy. Podle toho, co víme, zmínka o nich může být v náboženských textech dost častá.”

Sarah “Takže vy se domníváte, že jejich záměrem je, aby tyto časové schránky byly sdíleny s celým lid-stvem?”

Dr. Neruda: “Myslíte záměrem Tvůrců Křídel?”

Sarah “Ano?”

Dr. Neruda: “To s naprostou jistotou nevím. Ale myslím, že by měli být sdíleny. Nemám žádný osobní pro-spěch z toho, že tyto informace budou zveřejněny. Jde to proti všemu, čemu jsem se v životě naučil, představuje to pro mne velké riziko a naprosto to rozvrací můj životní styl.” “Pro mě je časová schránka Starobylý Šíp největším objevem za celou historii lidského druhu. Objevy tak zá-sadního významu by měly být zveřejněny. Neměly by být sobecky schraňovány a zadržovány, ať už ACIO, nebo jakoukoliv jinou organizací.”

Sarah “Tak proč jsou tyto objevy a celá záležitost s mimozemšťany před veřejností zatajovány?”

Dr. Neruda: “Lidé, kteří mají přístup k těmto informacím, mají rádi pocit výjimečnosti a privilegovanosti. To je psychologie tajných organizací a důvod jejich rozkvětu.” “Privilegované informace jsou ambrózií elitářů. Dávají jim pocit moci a lidské ego se tímto pocitem velmi rádo krmí.” “Nikdy se k tomu nepřiznají, avšak drama, týkající se kontaktu s mimozemšťany či jiné záhadné nebo para-normální jevy, jsou velmi neodolatelné pro živou pozornost kohokoliv, kdo má zvědavou povahu. To se týká ob-zvláště politiků a vědců. Udržováním těchto záležitostí v soukromých prostorách za zavřenými dveřmi a s přísluš-nými bezpečnostním zajištěním - to všechno vytváří pocit dramatu, který jinak v jejich životech mnohdy chybí.” “Vidíte tedy, Sarah, že drama utajení je velmi svůdné. Samozřejmě vám řeknou, že důvod, proč tyto věci drží v tajnosti před veřejností, je národní bezpečnost, ekonomická stabilita a sociální pořádek. A předpokládám, že do jisté míry je to pravda. Není to však ten pravý důvod.”

Sarah “Zná náš prezident pravdu ohledně situace s mimozemšťany?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah “Co všechno ví?”

Dr. Neruda: “Ví o Šedivácích. Ví o mimozemských základnách na planetách v naší Sluneční soustavě. Ví o Marťanech…“

Sarah “Proboha, snad mi nechcete namluvit, že ti zelení pidimužíci z Marsu opravdu existují?”

Dr. Neruda: “Kdybych vám řekl všechno, co vím ohledně mimozemšťanů, obávám se, že bych ve vašich očích ztratil důvěryhodnost. Věřte mi, pravda ohledně situace s mimozemšťany je mnohem složitější a mnoho rozměr-nější než jsem dnes večer schopen vám vysvětlit. Když vám řeknu jen její část, myslím, že tomu nebudete věřit. A tak vám říkám jen část pravdy a i tak jsem velmi opatrný, jaká slova volím.” “Marťané jsou humanoidní rasa, která je stvořena ze stejného genetického základu jako my. Na Marsu žijí v podzemních základnách a jejich počet je velmi malý. Někteří se již přistěhovali na Zem a s jistými úpravami, týkajícími se jejich fyzického vzhledu, můžou být i za denního světla považováni za lidi.” “Prezident Clinton o tom všem ví a hledá alternativní způsoby komunikace s mimozemšťany. Jako prvotní ko-munikační rozhraní je používána jistá forma telepatie. Této formě komunikace však není příliš důvěřováno - zvláš-tě v myslích našich vojenských hodnostářů. Téměř každý radioteleskop na planetě byl čas od času používán pro komunikaci s mimozemšťany. Výsledky byly smíšené, ale někdy se dostavily úspěchy a náš prezident o tom ví.”

Sarah “Takže Clinton ví o této tajné síti organizací, o níž jste hovořil?”

Dr. Neruda: “Nikoliv vědomě. Ale má na ní podstatný vliv a vysocí hodnostáři této sítě ho velmi zpracovávají.”

Sarah “Říkáte, že je manipulován?”

Dr. Neruda: “To záleží na vaší definici manipulace. Může dělat jakékoliv rozhodnutí, které si přeje. Má moc či-nit či ovlivňovat rozhodnutí týkající se národní bezpečnosti, ekonomické stability a sociálního pořádku. Všeobecně však hledá vstupní informace u svých poradců. A vysocí hodnostáři této tajné sítě radí jeho poradcům. Ta síť a její hodnostáři se zřídkakdy dostávají k politické moci, protože ta je vystavena zájmu médií a oni pohrdají mediálním průzkumem a veřejností vůbec.” “Takže Clinton není manipulován, prostě dostává rady. Informace, které dostává, jsou někdy pozměněny tak, aby vedly jeho rozhodnutí směrem, ze kterého síť cítí, že všichni její členové budou mít největší prospěch.” “Do té míry, jakou jsou informace upraveny, můžete říci, že je prezident manipulován. Má příliš málo času na to, aby si fakta ověřoval a zvažoval různé alternativní postupy. To je důvod, proč jeho poradci na něj mají takový vliv a proč jsou tak důležití.”

Sarah “Dobře, takže je manipulován - alespoň podle mé definice. Děje se to i s dalšími vládami jako je napří-klad Japonská nebo Britská?”

Dr. Neruda: “Ano, tato síť není jen národní, ani pouze planetární. Sahá až k dalším rasám a druhům. Takže je-jí vliv je opravdu velmi široký, stejně jako vlivy, které se dotýkají jí samé. Je to obousměrné ovlivnění. Jak jsem již říkal prve, Labyrint Tým je jediný, jehož program je opravdu nezávislý. Tato nezávislost je možná díky jeho zámě-ru… a musím čestně přiznat, že neexistuje nikdo, kdo by mu v tom mohl zabránit - snad až na Tvůrce Křídel.” 

Sarah “Takže i ostatní světové vlády jsou touto tajnou sítí organizací manipulovány… co to je za organizace… některé z nich jste zmínil, ale jaké jsou další? Je mezi nimi i mafie?”

Dr. Neruda: “Většinu z nich bych vám mohl vyjmenovat, ale jaký by to mělo smysl? Většinu byste neznala, ani byste o nich nenašla nikde ani zmínku. Jsou jako Labyrint Tým. Slyšela jste o něm někdy dříve? Samozřejmě, že ne. Ani současné vedení NSA neví o ACIO. Kdysi o něm věděli, ale to bylo asi před třiceti pěti lety a jedinci, kteří to věděli, už zde nepracují, ačkoliv jejich spojení s tajnou a privilegovanou informační sítí stále přetrvává dál.” “A co se týká mafie, tak ta na ni vůbec nemá vliv, ani žádná jiná zločinecká organizace není její součástí. Ta síť někdy používá organizovaný zločin na svou ochranu. Avšak organizovaný zločin pracuje prostřednictvím zastra-šování, nikoliv utajení. Jeho vůdci mají průměrnou inteligenci a jsou spojeni s informačními systémy, jež jsou za-staralé a proto nestrategické. Síť organizovaného zločinu je mnohem méně dokonalá verzí sítě, o níž teď mluvíme.”

Sarah “Dobře, vraťme se ještě na chvíli k Tvůrcům Křídel… a omlouvám se, že svými otázkami stále někam přeskakuji. Je toho prostě tolik, co bych chtěla vědět, že je velmi těžké držet se tématu projektu Starobylý Šíp.”

Dr. Neruda: “Nemusíte se omlouvat. Chápu, jak to všechno pro vás musí znít. Nejsem vůbec unavený, takže s časem si nedělejte starosti.”

Sarah “Dobře. Pojďme tedy ještě trochu pohovořit o vašem vhledu do situace s mimozemšťany, o níž jste se již zmínil. To je pro mě velmi fascinující.”

Dr. Neruda: “Nejdřív bych chtěl vysvětlit, že mimozemšťané, kteří jsou v interakci s našimi světovými vládami, nejsou ti samí, kteří jsou v interakci s Labyrint Týmem.”

Sarah “Myslela jsem, že jste říkal, že součástí ACIO jsou i Šediváci, nebo přinejmenším nějaká jejich frakce.”

Dr. Neruda: “Ano, také jsou známí jako Zeta mimozemšťané, ale jak již jsem řekl, existuje mnoho různých frakcí Šediváků. Ta, se kterou spolupracuje ACIO, je jejich alfa frakcí. Ta nespolupracuje s našimi vládními organizacemi, protože se jim zdají příliš podezřelé. Vlastně si o nich myslí, že nejsou dostatečně inteligentní na to, aby s nimi vůbec ztráceli čas.”

Sarah “A co Corteum?”

Dr. Neruda: “Corteum je velmi dokonalá kultura, která má velmi holistickým způsobem integrované dohromady technologie, kulturu a vědu. Ti se také nezabývají spoluprací s vládami, ale z jiného důvodu - a tím je hlavně jejich úloha ve Federaci.”

Sarah “Jaké Federaci… ještě jste o ní nemluvil, ne?”

Dr. Neruda: “Každá galaxie má svou Federaci neboli volně sdruženou organizaci, která zahrnuje všechny vnímající životní formy na všech planetách v galaxii. Je to jakýsi ekvivalent Spojených Národů galaxie. Tato Federace má jak své pozvané členy, tak přísedící členy, kteří jsou zde pouze na pozorování. Přizvaní členové jsou ty druhy, jež se chovají ke své planetě zodpovědným způsobem - jako její hospodáři. Mají propojenou technologii, filozofii a kulturu, což jim umožňuje komunikovat jako globální entita se sjednoceným programem.” “Přísedící členové jsou druhy, jež jsou fragmentované a stále mezi sebou bojují o půdu, moc, peníze, kulturu a spousty dalších věcí, což jim zabraňuje ve zformování sjednocené světovlády. Lidská rasa na planetě zemi je takovým druhem a nyní je Federací pozorována, ale není přizvána do její politiky a ekonomických systémů.”

Sarah “Říkáte, že naše galaxie má jakousi vládu a ekonomický systém?”

Dr. Neruda: “Ano, ale když o tom začnu povídat, ztratíme nit toho, co jsem vám vlastně chtěl sdělit ohledně Tvůrců Křídel…“

Sarah “Omlouvám se, že jsem zase přeskočila jinam. Je to však příliš fascinující, než abych to přešla bez povšimnutí. Jestliže existuje Federace spolupracujících inteligentních druhů, proč se nepostarají o ty nepřátelské mimozemšťany v roce 2011 a nějak nám nepomůžou?”

Dr. Neruda: “Federace se žádným způsobem do druhů nevměšuje. Je to vlastně moc, která pouze pozoruje a provází. Nezajišťuje vládnutí vojenskou silou. To znamená, že pouze pozorují a jsou nápomocni svými návrhy, ale do ničeho se nevměšují.”

Sarah “Je to něco jako Prime Directive ve Star Treku?”

Dr. Neruda: “Ne, je spíše jako rodiče, kteří chtějí své děti naučit, jak se o sebe postarat tak, aby byly pro celou rodinu co největším přínosem.”

Sarah “Ale což by nepřátelské převzetí Země nemělo na Federaci vliv?”

Dr. Neruda: “Určitě ano. Ale Federace se nesnaží předejít vlastní zodpovědnosti druhu za řízení a zachování své genetiky. Pochopte, že na atomární úrovni jsou naše fyzická těla doslova vytvořena z hvězd. Na sub-atomární úrovni jsou naše mysli nefyzickými úložišti galaktické mysli. Na sub-subatomární úrovni jsou naše duše nefyzickými úložišti Boha či inteligence, jež prostupuje celým vesmírem.” “Federace věří, že lidský druh se může ochránit sám, protože je tvořen hvězdami, galaktickou myslí a Bohem. Pokud bychom neuspěli a nepřátelství by se rozšířilo i do dalších částí naší galaxie, pak by to Federace vzala v potaz a její členové by vystoupili na obranu své svrchovanosti. To již se mnohokrát stalo. Při tomto procesu obrany povstávají v galaktické mysli nové technologie, jsou upevněny přátelské vztahy a posílena důvěra.” “To je důvod, proč se Federace chová tak, jak se chová.”

Sarah “A neexistuje už BST někde ve Federaci?”

Dr. Neruda: “Snad na některé z planet blíže galaktickému jádru.”

Sarah “Tak proč Federace nepomůže… říkal jste, že pomáhají, ne?”

Dr. Neruda: “Ano, pomáhají. Corteum je přizvaným členem a oni nám pomáhají. Oni samy však technologii BST nemají...je to velice specifická technologie a je dovoleno ji získat pouze druhům, jejichž záměrem je použít ji pouze jako obrannou zbraň. V tom spočívá ta výzva.”

Sarah “Kdo to povoluje… říkáte, že Federace rozhoduje o tom, kdy je druh připraven získat BST?”

Dr. Neruda: “Ne… myslím, že to má co do činění s Bohem.”

Sarah “Nevím proč, ale je mi těžko k uvěření věřit, že věříte v Boha.”

Dr. Neruda: “Ano, věřím. A co víc, stejně tak všichni v Labyrint Týmu - včetně Fifteena. Viděli jsme příliš mno-ho důkazů o existenci Boha či vyšší inteligence, než abychom mohli pochybovat o její existenci. Vzhledem k tomu, co jsme viděli v našich laboratořích, je nemožné ji popřít.”

Sarah “Takže Bůh rozhoduje o tom, zda jsme připraveni zodpovědně použít BST. Myslíte, že se rozhodne před rokem 2011?” (Připouštím, že v té otázce bylo dost sarkasmu.)

Dr. Neruda: “Pochopte, Sarah, Labyrint Tým doufá, že rozhodujícím faktorem není připravenost celého druhu. Že nějaké podskupině druhu může být dovoleno tu technologii získat, pokud bude schopna ji zajistit před nepovo-lanými silami. Doufáme, že touto podskupinou je Labyrint Tým. To je jeden z důvodů, proč Fifteen investoval pod-statnou část zdrojů ACIO do bezpečnostních systémů.”

Sarah “Mou otázku jste tím ale nezodpověděl… Myslíte si, že může být vyvinuta během dvanácti let?”

Dr. Neruda: “Nevím. Doufám, že ano, ale BST není jediným způsobem naší obrany. Labyrint Tým vyvinul mnoho obranných zbraní. Ale nepopíšu vám je všechny. Animus již na Zemi asi před třemi sty milióny let byl. Ale nenašli na naší planetě nic, co by je zaujalo natolik, aby planetu kolonizovali. Až se tu za třináct let objeví jejich sondy, budou již jiného názoru.” “Naše analýza říká, že převezmou jednotlivé vlády a pak použijí Spojené Národy jako svého spojence. Nastolí sjednocenou světovládu prostřednictvím Spojených Národů. A až se v roce 2018 budou konat první volby, pře-vezmou Spojené Národy a ustanoví je jako světovou vládu. Toho dosáhnout podvodem a klamáním.” “Zmiňuji tyto naše analýzy - které jsou odvozené ze tří různých Dálnovideckých seancí - protože jsou dost přesné, co se týká letopočtů. Takže máme asi devatenáct let na vývoj a nasazení BST. Ideálně bychom ji rádi dokončili tak, abychom mohli stanovit intervenční body s touto rasou, až se rozhodne vstoupit do naší galaxie. Chtěli bychom je přimět, aby si vybrali jinou galaxii, nebo jejich průzkum úplně zmařit. Ale může se stát, že tyto intervenční body bude úplně nemožné určit.” “Pochopte, že současně s BST může být použita i Technologie Implantace Paměti, kterou Labyrint Tým vyvinul. Můžeme definovat intervenční body, kdyby naše galaxie byla vybrána jako cíl kolonizace. Můžeme vstoupit do toho času a prostoru a vtisknout novou paměť jejich vůdcům, abychom je odklonili z naší galaxie.”

Sarah “Buď už jsem unavená, nebo se to stává čím dál složitější… říkáte, že Labyrint Tým už má scénáře na jejich vystrnadění… aby zabránilo této loupežné skupině mimozemšťanů vůbec ve vstupu do naší galaxie? Jak víte, kde se nalézají?”

Dr. Neruda: “Abych mohl zodpovědět vaši otázku, budu muset vysvětlit podstatu BST s mnohem větší přesností. A také to, jak se odlišuje od cestování časem.” “Zkusím to vysvětlit nejjednodušeji, jak umím, ale je to velmi složité a vy budete muset opustit některé své představy o čase a prostoru.” “Pochopte… že čas není jen lineární, kdy se jeví jako časová osa. Čas je vertikální a každý okamžik existence je navrstven na dalším tak, že se všechny navzájem ovlivňují. Jinými slovy čas je souborem všech okamžiků všech zkušeností, jež souběžně existují v ne-čase, který obvykle nazýváme věčností.” “Vertikální čas působí, že jedinec může vybrat okamžik zkušenosti a použít čas a prostor jako portál, skrze kte-rý může udělat ze své volby skutečnost. Jakmile je volba učiněna, čas a prostor se stanou kontinuálním faktorem, který mění vertikální čas na čas horizontální či tradiční…“

Sarah “Úplně jste mě zmátl. Jak se vertikální čas liší od horizontálního?”

Dr. Neruda: “Vertikální čas má co do činění se souběžnými zkušenostmi ve všech časech, zatímco horizontální čas má co do činění s kontinuitou času lineárního - tedy zkušeností, které následují po sobě okamžik za okamžikem.”

Sarah “Takže říkáte, že všechny zkušenosti, které jsem kdy měla nebo budu mít, že všechny existují právě teď? Že minulost a budoucnost jsou vlastně stále přítomné, ale já mám jen vypláchnutý mozek a nejsem schopna je vidět?”

Dr. Neruda: “Jak již jsem řekl, je to velmi komplikované téma a já se obávám, že pokud se budu dál věnovat tomu, abych vám to vysvětloval, ztratíme nit mnohem důležitějších informací, jako je například BST. Možná pokud bych vysvětlil podstatu BST, většina vašich otázek by tím byla zodpovězena.”

Sarah “Dobře, tak mi tedy řekněte co je to Technologie Čistého Listu (BST - Blank Slate Technology). Vzhledem k názvu předpokládám, že to znamená něco jako… vymazání události a změna kurzu historie. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Dovolte, abych to vysvětlit takto. Cestování časem může mít povahu pozorování. V tomto smyslu má ACIO a další organizace - dokonce i jednotlivci - schopnost cestovat časem. Ale tato forma cestování časem je pasivní. Není rovnocenná BST. Aby se budoucnost dala přesně změnit, musíte být schopna s vertikálním časem být v interakci a listovat v něm jako v knize, dokud nenajdete přesně tu stránku či intervenční bod, který souvisí s vaším cílem.” “To je záležitost, kdy se vše stává velmi komplexním, protože interakce s vertikálním časem znamená, že mě-níte směr času horizontálního. A pochopení těchto změn a jejich rozsahu a důsledků vyžaduje velmi složité mode-lování. To je důvod, proč se Labyrint Tým spojil s Corteem - jejich výpočetní technologie mají tak vyspělé provozní schopnosti, že jsou asi čtyři tisíckrát mocnější než naše nejlepší superpočítače.” “To nám umožňuje vytvořit organické, vysoce komplexní modelové scénáře. Jakmile shromáždíme potřebná data, tyto modely nám napoví nejpravděpodobnější intervenční body a jejich nejpravděpodobnější důsledky, které nastanou, jestliže použijeme konkrétní scénář. Jako většina složitých technologií, tak i BST je technologií složenou z pěti oddělených, avšak vzájemně propojených technologií.” 160 “První technologie je specializovanou formou Vzdáleného Vidění. To je technologie, která umožňuje trénova-ných pracovníkům pohybovat se mentálně do vertikálního času a pozorovat zde události - a podle módu průzkumu třeba dokonce naslouchat konverzacím. Pracovník je všem lidem v čase, do kterého cestuje, neviditelný. Takže je to dokonale bezpečné a diskrétní. Inteligence získaná z této technologie je použita k ustanovení aplikace pro další čtyři technologie. Je to podobné sbírání inteligence.” “Druhá technologie, která je klíčem k BST, je podobná implantaci paměti. Jak jsem již říkal, ACIO nazývá tuto technologii Procedura Restrukturalizace Paměti (MRP - Memory Restructure Procedure). MRP je technologií, která umožňuje, aby paměť v horizontální časové linii byla přesně vymazána a místo ní vložena paměť nová.” “Tato nová paměť je svařena se stávající pamětí příjemce.” “Pochopte, že události - ať jsou malé nebo velké - se dějí díky jediné myšlence, která se stane trvalou vzpomínkou, jež se dále stává příčinným energetickým centrem, které vede vývoj a materializaci myšlenky do skuteč-nosti … do horizontálního času. MRP může odstranit počáteční myšlenku a tím vymazat trvalou paměť, jež způsobuje, že se události dějí.” “Třetí technologie spočívá v definování intervenčních bodů. Myšlenky se v horizontálním čase rozvíjejí a procházejí různými vývojovými fázemi. To znamená, že v každém větším rozhodnutí existuje stovky, ne-li tisíce intervenčních bodů. Nicméně ve vertikálním čase existuje jen jeden intervenční bod nebo to, co někdy nazýváme pří-činným semenem. Jinými slovy - dokážete-li vstoupit do inteligence vertikálního času, můžete nalézt intervenční bod, který je příčinným semenem. Tato technologie definuje nejpravděpodobnější intervenční body a hodnotí jejich prioritu. Následujícím technologiím umožňuje jejich správné zaměření.” “Čtvrtá technologie souvisí se třetí. Je to technologie modelování scénářů. Pomáhá zhodnotit různé intervenční body, co se týká jejich nejmenších invazivních následků vůči příjemci. Jinými slovy určit, jaký intervenční bod - bude-li aplikován na modelový scénář - vytvoří žádané výsledky s nejmenším rušivým dopadem na nesouvisející události. Technologie modelování scénářů je klíčovým prvkem BST, protože bez ní by BST mohla způsobit velký chaos ve společnosti nebo dokonce v celém druhu.” “Pátou a nejzáhadnější technologií je technologie interaktivního cestování časem. Labyrint Tým má připravené první čtyři technologie a čeká na zprovoznění této páté technologie - technologie interaktivního cestování časem. Tato technologie potřebuje pracovníka či tým pracovníků, který by byl schopen fyzicky vstoupit do vertikálního času - do konkrétního prostoru a času, kde by byl zjištěn optimální intervenční bod. Odtamtud by pracovníci museli být schopni úspěšného použití MRP a poté návratu do svého původního času tak, aby mohli ověřit úspěšnost své mise.”

Sarah “Naslouchala jsem tomu vysvětlování a dokonce si myslím, že něco z toho jsem i pochopila, ale zdá se mi to tak neskutečné, Dr. Nerudo. Nejsem schopná vysvětlit, jak se teď cítím. Je to všechno tak divné. Je to příliš velké… obrovské… nemůžu uvěřit tomu, že se tohle děje někde na planetě, na které žiju. Před tímto rozhovorem jsem se starala jen o výši svého bankovního konta a o to, kdy už budu konečně mít opravené svoje auto… toto všechno je tak cizí…“

Dr. Neruda: “Možná bychom si mohli udělat další přestávku a ohřát si kávu.”

Sarah “Tedy končíme a dáme si přestávku na kafe…“ (Následuje asi 15 minut přestávka… pak rozhovor dál pokračuje)

Sarah “Jestliže má Labyrint Tým ty čtyři z pěti technologií připravené a jen čeká na tu interaktivní… interaktivní část, musejí také mít stanoveny modelové scénáře a intervenční body, co se týká záležitosti s Animem. Je to tak?”

Dr. Neruda: “Ano. Mají asi kolem padesáti modelových scénářů a určeno snad kolem osmi intervenčních bodů.”

Sarah “Jestliže je jich tolik, také musí být stanovena jejich priorita. Jaký je nejpravděpodobnější scénář?”

Dr. Neruda: “V tomto bodě budu stručný, protože to jsou informace, které jsou známé pouze zaměstnancům s BP-Čtrnáct a Fifteenovi. Mé zařazení je BP-Třináct, takže jsem dostával zředěné informace a dost možná i dezinformace, co se týká modelování scénářů. Všechno, co vám můžu říci je, že víme - jak z proroctví, tak z našich vlastních Dálnovideckých seancí - o této rase podstatné množství informací.” “Například víme, že pochází z galaxie, kterou náš Hubblův teleskop prozkoumal tak důkladně, jak jen mohl a my jsme ji na základě toho zmapovali tak důkladně, jak jen to šlo. Víme, že je třicet sedm miliónů světelných let vzdálená a že ta rasa je syntetická - že je směsí genetického kódu a technologií. Má skupinovou inteligenci - podobně jako třeba včely, ale iniciativa jedince je stále oceňována, pokud je zřejmě spojena se zájmy jejích vůdců. Protože je to umělá rasa, může být vytvářena v řízeném prostředí a její populace může být zvětšena nebo zmenšena podle přání jejích vůdců. Je to… „

Sarah “Neřekl jste právě, že je z galaxie, která je třicet sedm miliónů světelných let vzdálená? Myslím tím, že za předpokladu, že jsou schopni cestovat rychlostí světla, trvalo by jim třicet sedm miliónů let, než by se dostali na naši planetu. A ještě předtím jste řekl, že dokonce ještě ani nepřišli do naší galaxie… je to tak?”

Dr. Neruda: “Corteum pochází z planety, která je patnáct miliónů světelných let vzdálená a dokáží se pohybovat mezi naší a jejich planetou za dobu, která nám stačí k cestě na Měsíc - který je pouhých dvě stě padesát tisíc mil vzdálený. Čas není lineární - ani prostor. Prostor je zakřivený, jak vaši fyzikové v poslední době odhalují, a navíc může být ještě dál uměle zakřiven díky přemístění energetických polí, která hroutí prostor a iluzi vzdálenosti. Světelné částice nepřemisťují ani nehroutí prostor, ony skrz něj letí lineárně. Avšak existují formy elektromagnetické energie, které dokáží prostor měnit nebo hroutit. A je to právě tato technologie, která cestování vesmírem - dokonce i mezi galaxiemi - činí nejen možným, ale také poměrně snadným.”

Sarah “Proč jste řekl ‘vaši fyzikové’?” 

Dr. Neruda: “Omlouvám se… to je jen součást zvyku pocházejícího z naší izolace od hlavního proudu společ-nosti.” “Když třicet let pracujete v tajné organizaci, jako je Labyrint Tým, tíhnete k tomu dívat se na své spoluobčany… ne jako na své spoluobčany, ale jako na něco jiného. Vědecké principy, které Labyrint Tým rozvinul, jsou velmi odlišné od těch, které jsou vyučovány na vašich… teď jsem to udělal znovu… na našich univerzitách. Asi už začínám být unavený.”

Sarah “Nemyslela jsem to jako vaši kritiku. Jen způsob, jakým jste to řekl, zněl, jako by to řekl nějaký mimozemšťan nebo někdo, kdo není součástí společnosti.”

Dr. Neruda: “Považuji se za nečlena společnosti, ale určitě ne za mimozemšťana.”

Sarah “Dobře, pojďme tedy zpátky k těm proroctvím o mimozemské rase. Co chtějí? Myslím tím… proč chtějí cestovat na tak velkou vzdálenost, aby zemi ovládli?”

Dr. Neruda: “To se mi zdá velmi směšná otázka. Promiňte mi můj smích. Lidé si prostě neuvědomují, jak je Země mimořádná. Co se týká planet, je to opravdu mimořádná planeta. Má tak obrovskou biodiverzitu a množství různých ekosystémů. Její přírodní zdroje jsou jedinečné a hojné. Je to genetická knihovna, která je podobná ga-laktické zoo.” “Animus touží vlastnit tuto planetu, aby mohl vlastnit její genetiku. Jak již jsem se zmínil, je to umělá rasa… druh, který může sám sebe klonovat a vyrobit větší a větší množství své populace, která bude sloužit jejich koloni-začnímu programu. Nicméně oni touží nejenom po expanzi svého království. Také touží stát se nosiči duše - což je něco, co je určeno pouze pro ryze biologické organismy. Umělé organizmy nejsou schopny nést vyšší frekvence duše, která naprosto vyžaduje organický nervový systém.”

Sarah “Takže oni chtějí duši?”

Dr. Neruda: “Chtějí expandovat po celém vesmíru a vyvinout svoji organickou podstatu prostřednictvím zpětného genetického inženýrství. Chtějí se stát nosiči duše, aby se mohli stát nesmrtelnými. Také chtějí dokázat to, v co věří, totiž svou nadřazenost všem ostatním ryze organickým.”

Sarah “Kde se tedy právě teď nalézají?”

Dr. Neruda: “Animus?”

Sarah “Ano.”

Dr. Neruda: “Předpokládám, že jsou ve svém původním světě...podle našich nejlepších vědomostí jejich sondy ještě nedorazily do naší galaxie.”

Sarah “A až dorazí, jak se to ACIO nebo Labyrint Tým dozví?”

Dr. Neruda: “Jak již jsem řekl, ACIO již shromáždilo podstatné množství inteligence a dokonce určilo scénáře a intervenční body.”

Sarah “Jaký je tedy plán?”

Dr. Neruda: “Nejlogičtějším postupem by bylo cestovat v čase a prostoru do bodu, kde se zrodila příčinná myšlenka zkoumat Mléčnou Dráhu a potom ji prostřednictvím MRP vymazat z paměti této rasy. Vlastně je pře-svědčit, že ze všech těch úžasných, život-nesoucích galaxií, je Mléčná Dráha tím nejhorším výběrem. Labyrint Tým jim může implantovat paměť, která povede tuto rasu k závěru, že naše galaxie není hodna vážného průzku-mu.”

Sarah “Takže jejich dalším cílem se stane nějaká jiná galaxie? Nebudeme nést zodpovědnost za jejich další dobývání? Nestáváme se pak sami pachateli?”

Dr. Neruda: “To je správná otázka, obávám se však, že nevím, jak na ni mám odpovědět.”

Sarah “Proč prostě nepoužijeme tu technologii MRP a neimplantujeme jim paměť, aby nebyli agresivní? Proč neřekneme té rase, aby přestali kolonizovat nové světy, které tu nejsou prostě proto, aby je vlastnili, jako nějaký majetek. Proč to nemůžeme udělat takhle?”

Dr. Neruda: “Možná můžeme. Já vlastně přesně nevím, jaký je Fifteenův plán. Důvěřuji však jeho přístupu a jeho účinnosti.”

Sarah “Ale prve jste řekl, že máte obavu o svůj život… že Fifteen se vás bude pravděpodobně snažit vypátrat i teď, když spolu hovoříme. Tak proč jste tak důvěřivý, co se týká pocitu jeho morálnosti?”

Dr. Neruda: “V případě Fifteena morálka vlastně nehraje žádnou roli. Pracuje ve svém vlastním etickém módu a já nepředstírám, že bych všemu z toho rozuměl. Ale jsem si docela jist jeho cílem odvrátit převzetí moci cizo-zemskou rasou a také mu důvěřuji, že vybere nejlepší intervenční bod s nejmenším vlivem na Anima. Je to jediný způsob, jak může získat BST. A on to ví.”

Sarah “Takže jsme zpátky u Boha, že?”

Dr. Neruda: “Ano.”

Sarah “Takže Bůh a Fifteen to všechno vyřeší?”

Dr. Neruda: “To není jisté, jestli se ptáte na to. Mezi Fifteenem a Bohem není žádná dohoda, alespoň já o žádné nevím. To je součástí systému víry, který Labyrint Tým formoval v průběhu vývoje BST.” “Je pro nás logické, že Bůh je vše-mocný a vše-vědoucí, protože pracuje jako univerzální pole mysli, které pro-niká vším životem, časem, prostorem, energií… a existencí. Toto vědomí je nestranné, ale určitě je v pozici, že některé věci zamítá, nebo přesněji řečeno, zpožďuje jejich získání.”

Sarah “Jestliže Bůh existuje všude, jak říkáte, tak proč nezastaví tuto plenící mimozemskou rasu a neponechá je tam, kde jsou?”

Dr. Neruda: “To je opět správná otázka, ale já ji neumím zodpovědět. Jen vám můžu říci, že Bůh, ve kterého věřím, že existuje, je nestranný - jak jsem řekl již dříve. To znamená, že umožňuje svému stvoření, aby vyjádřilo své touhy. Na nejvyšší úrovni, na které Bůh pracuje, má všechno nějaký smysl… dokonce i agresivní druhy, je- 162 jichž touhou je dominovat ostatním druhům a planetám. Fifteen věří, že Bůh nic neřídí, ale všemu v univerzální mysli rozumí.” “Pamatujete, jak jsem mluvil o galaktické mysli?”

Sarah “Ano.”

Dr. Neruda: “Jsou také planetární mysli, sluneční mysli, galaktické mysli a jediná univerzální mysl. Univerzální mysl je, myslí Boha. Každá galaxie má kolektivní vědomí či pole mysli, které je shlukem všech druhů přítomných v galaxii. Univerzální mysl vytváří prvotní matrici pro všechny galaxie, co se týká jejich galaktických mysli či složených vědomí. Tato prvotní matrice utváří predispozice genetického kódu, jež je v galaxii zaset. My v Labyrint Týmu věříme, že Bůh navrhnul genetický kód každé galaxie s odlišným souborem predispozic či typů chování.”

Sarah “A proč by tomu tak mělo být?”

Dr. Neruda: “Aby diverzita celého vesmíru byla rozšířena, což dále umožňuje Bohu zakoušet širší spektrum života.”

Sarah “Proč je to tak důležité?”

Dr. Neruda: “Protože Bůh miluje experimentování a vynalézá nové způsoby, jak zakoušet život ve všech di-menzích. Možná, že to je samotný smysl vesmíru.”

Sarah “Víte, že teď mluvíte tak trochu jako kazatel? Vyznívá to tak, jako že existují jistoty či pravdy, které jsou naprosto samozřejmé… ale přitom jsou to jen víry, ne?”

Dr. Neruda: “Ano, jsou to víry, ale víry jsou důležité, nemyslíte?”

Sarah “Tím si nejsem jistá… chci říci, že mé víry se mění každý den. Nejsou stálé či ukotvené v nějaké hlubší pravdě, která je neměnná jako kámen nebo něco podobného.”

Dr. Neruda: “Dobře, to je v pořádku… myslím to, že se mění. Labyrint Tým vyvinul velmi zvláštní soubor vír - některé z nich jsou založené na našich zkušenostech, plynoucích z technologií rozšiřování inteligence od Cortea, některé z nich jsou založeny na starobylých textech, které jsme studovali, a některé jsou vypůjčené od našich mimozemských kontaktů.”

Sarah “Takže mi chcete říct, že naši přátelé z vesmíru jsou náboženští fanatici?”

Dr. Neruda: “Ne… nemyslím to tak, že by nás chtěli obrátit na svou víru, my jsme se jich prostě ptali a oni nám to řekli. Když jsme jim naslouchali, zdálo se nám to více vědecké, než náboženské. Myslím, že to je přirozeností vyvinutějších druhů… nakonec přijít na to, že věda a náboženství konvergují do kosmologie. Do takového chápání vesmíru, v němž žijeme, které způsobí pochopení naší vlastní existence - což je smysl náboženské vědy… nebo by alespoň měl být.”

Sarah “Dobře, stává se to na mě trochu příliš filozofické. Můžeme se vrátit k otázce Tvůrců Křídel? Jestliže existuje, jak říkáte, galaktická federace, která vládne Mléčné Dráze, jak do toho zapadá záležitost s Tvůrci Křídel?”

Dr. Neruda: “Jsem ohromen přirozeností vašich otázek a přál bych si, abych je mohl zodpovědět, ale bohužel, opět neznám odpověď.”

Sarah “Jestliže můžete použít vaši technologii Vzdáleného Vidění, abyste odposlouchávali tuto mimozemskou rasu v úplně jiné galaxii, proč nemůžete takto pozorovat i Federaci?”

Dr. Neruda: “Co se týká Federace, oni velmi dobře vědí o našich Dálnovideckých schopnostech a my ve sku-tečnosti nemůžeme Federaci odposlouchávat, protože když je prostřednictvím Dálnovidění pozorujeme, oni to jsou schopni zjistit. Takže s ohledem na jejich soukromí a důvěru k jejich programům, jsme nikdy na Federaci naši technologii nepoužili… snad až na jednu nebo dvě výjimky.”

Sarah “Odpusťte mi Dr. Nerudo, ale je to všechno pro mě těžko k uvěření. Během tohoto rozhovoru jsme se dotkli povrchu snad stovky různých témat a mě to stále vrací k jedné základní otázce: Proč? Proč by vesmír měl být vytvořen tímto způsobem a nikdo na zemi o tom neví? Proč všechno to utajení? Myslí si někde někdo, že lidé jsou natolik hloupí, že to nejsme schopni pochopit? A kdo to ksakru je - ten někdo?”

Dr. Neruda: “Bohužel je zde tolik konspirací, které se snaží udržet tyto mocné informace skryté před veřejnos-tí, že to, co končí v rukách veřejnosti, je zředěno natolik, že je to nepoužitelné. Chápu vaši frustraci a jediné, co vám můžu říci, že existují lidé, kteří o těchto záležitostech vědí, ale jen Fifteen zná širší souvislosti toho, čeho jsme se dnes večer dotkli.” “Jinými slovy, abych šel k věci, Sarah, v armádě, vládě, tajných organizacích, jako je NSA, CIA, atp., existují lidé, kteří znají částečnou pravdu, ale celou pravdu nechápou. Nemají takové znalosti, aby se mohli postavit před média a vysvětlit, co se děje. Obávají se, že by vypadali hloupě kvůli tomu, že znají jen částečnou pravdu o tom, co se děje. Je to jako ten příběh o třech slepých mužích, kteří se dotýkají různých částí slona a každý z nich si myslí, že jde o něco jiného.” “Fifteen zadržuje své poznání před médii a veřejností, protože nechce, aby na něj bylo pohlíženo jako na spa-sitele lidstva - dalšího mesiáše. A zvláště si nepřeje být vnímán jako nějaký šílenec, který by měl být zavřen, nebo ještě hůře zavražděn z důvodu nepochopení. V okamžiku, kdyby veřejně vystoupil se vším, co ví, ztratil by své soukromí a tím schopnost objevit BST. A to on nikdy neudělá.” “Většina lidí, kteří znají tyto širší souvislosti se obávají předstoupení před veřejnost z důvodu obav z posmě-chu. Musíte připustit, že veřejnost se obává toho, co nechápe a dotyčného posla potom zabíjí.”

Sarah “Ale proč nemůžeme dostat alespoň částečné pravdy o tom, co se ve skutečnosti děje… o mimozemšťanech a Federaci? Někdo, třeba média nebo vláda nebo někdo jiný, před námi tyto informace zadržuje. Nebo ten příběh o Marťanech, který jste mi vyprávěl. Jestli je pravda, že Clinton o nich ví, proč nám to neřekl?”

Dr. Neruda: “Mám v sobě nějakou cynickou část, která chce říct něco jako… proč se díváte každý den šest hodin na televizi? Proč krmíte svou mysl výhradně názory druhých? Proč důvěřujete svým politikům? Proč důvěřujete svým vládám? Proč podporujete ničení vašich ekosystémů a společnosti a vlády, které toto ničení páchají?” 163 “Pochopte, z důvodu že lidstvo jako celek dovoluje, aby se tyto věci děly, tak máte na očích závoj, který usnadňuje přidělování vám takových informací a směřování vaší pozornosti k tak všedním záležitostem, jako je počasí nebo Hollywood.”

Sarah “To se vám snadno řekne… někomu, jehož IQ ani nemůže být změřeno. Ale pro nás s průměrnou inte-ligencí, řekněte, co bychom měli dělat jinak, aby nám byl dán přístup k těmto informacím… do této větší reality?”

Dr. Neruda: “Nevím. Čestně musím přiznat, že nevím. Nepředstírám, že znám odpověď. Ale lidé nějak potřebují klást na své vlády a média větší nároky. Protože média jsou velkou součástí této manipulace, ačkoliv si neu-vědomují, jakými pěšáky informační přetvářky se staly.” “Pravda je v podstatě ta, že z toho nikdo nemůže být viněn. Elitáři existovali již od úsvitu dějin. Vždy existovali tací, kteří byli agresivnější a mocichtivější, a kteří dominovali těm slabším v druhu. To je základní struktura, která umožnila okolnost této informační přetvářky. Děje se to ve všech oblastech společnosti, včetně náboženství, vlá-dy, armády, vědy, univerzit i obchodu.” “Nikdo nevytvořil hřiště tak, aby bylo pro všechny rovnocenné. Bylo vytvořeno tak, aby umožňovalo svobodnou vůli a volbu reality na základě osobních preferencí. Pro ty, kteří mají mentální kapacitu proniknout do těchto tajemství za tajemstvími za tajemstvími, ti obvykle naleznou částečky této větší skutečnosti. Není to skryté úplně… existují knihy a jedinci a dokonce i proroctví, která mnohé z toho, o čem jsem dnes večer hovořil, dosvědčují. A ty jsou snadno dostupné komukoliv, kdo chce porozumět většímu vesmíru, ve kterém žijeme.” “Abych tedy zodpověděl vaši otázku: ‘co bychom měli dělat jinak?’, řekl bych - číst a studovat. Investoval bych čas do studia většího vesmíru a vypnul bych televizi a odpojil se od médií. To bych udělal…“

Sarah “Možná, že toto je dobré místo pro ukončení. Pokud nemáte ještě něco, co byste chtěl dodat.”

Dr. Neruda: “Jen jednu věc a to je, že pokud bude někdo číst tento rozhovor, prosím, aby tak činil s vyprázd-něnou myslí. Pokud budete mít mysl plnou znalostí a vzdělání a názorů, nalezne v tom, co jsem zde řekl, tolik, s čím nebudete souhlasit, že nic neuslyšíte. Nechci se s nikým přít. Dokonce ani nechci nikoho přesvědčovat o tom, co jsem řekl. Můj život bude pokračovat dál i tehdy, když mi nikdo neuvěří.” “Tvůrci Křídel vybudovali časové schránky své kultury a ty jsou velkolepé. Přál bych si, abych mohl lidi vzít na toto autentické místo tak, aby se mohli postavit před každou z dvaceti tří komnat a osobně být svědky těchto ná-stěnných maleb. Kdybyste to udělali, pochopili byste, že malba může být portálem, který dopravuje duši do jiné dimenze. Ty malby mají jistou energii, která prostě fotografiemi nemůže být zachycena. Skutečně potřebujete stát uvnitř těchto komnat a cítit záměrnou podstatu těchto časových schránek.” “Myslím, že kdybych toto mohl udělat, věřili byste tomu, co jsem řekl.”

Sarah “Můžete někoho, jako jsem třeba já, na to místo vzít?”

Dr. Neruda: “Ne. Bohužel, zabezpečení, které toto místo obklopuje, je tak dokonalé, že vchod do té lokality, je pro všechny záměry a účely neviditelný. Všechno, co mám, jsou jen mé fotografie…“

Sarah “Říkáte, že kdybych šla přímo kolem toho místa, neviděla bych ho?”

Dr. Neruda: “Zahalovací technologie nejsou jen konceptem ve sci-fi literatuře. Existují více jak deset let. Jsou používány častěji, než si lidé myslí. A to nemluvím o jejich zředěných verzích, jako je technologie ‘stealth’; mluvím o schopnosti přetištění jiné realitní konstrukce přes stávající realitní konstrukci, která má být skryta.” “Například můžete jít přímo kolem vchodu do lokality Starobylý Šíp a přitom neuvidíte nic, co by vypadalo jako vchod nebo otvor. Pro pozorovatele to bude rovná stěna či skála. A bude mít všechny charakteristiky skály - její vzor, tvrdost, atd., ale vlastně jde o realitní konstrukci, která je přetištěna do mysli pozorovatele. Ve skutečnosti tam vchod je, ale nemůže být pozorován, protože mysl byla oklamána projektovanou realitní konstrukcí.”

Sarah “Skvělé, takže neexistuje způsob, jak se do toho místa dostat a zažívat ty časové schránky… tedy opět, nám malým lidem je zabraňováno, abychom prožili důkaz. Pochopte, že důvod, proč je to všechno těžko k uvěření je ten, že nic z toho nebylo dokázáno!”

Dr. Neruda: “Což není důkaz přítomen v oku pozorovatele? Jinými slovy, co je důkazem pro vás, nemusí pře-svědčit druhé a naopak. Neplatí to ve všech náboženstvích a dokonce i vědách? Vědci tvrdí, že mají důkaz této či oné teorie a pak o několik let později přijdou jiní vědci a předchozí teorii vyvrátí. A to pokračuje dál a dál.”

Sarah “Co z toho tedy vyplývá?”

Dr. Neruda: “Důkaz není absolutní. Není dokonce ani objektivní. A to, po čem pátráte, je zkušenost, která by byla trvalá a dokonalá ve svém vyjádření pravdy. Taková zkušenost, samozřejmě pokud existuje, není vlastněna žádnou tajnou sítí organizací ani elitními organizacemi ani galaktickou federací, když už jsme u toho.” “Zítra můžete mít tuto zkušenost absolutního a příští den se můžou začít objevovat pochybnosti a během něko-lika týdnů či měsíců tento důkaz nebo absolutní pravda, kterou jste chtěla vlastnit… bude jen vzpomínkou. A mož-ná ani ne mocnou vzpomínkou, protože bude narušena mnoha pochybnostmi.” “Ne, nemůžu vám, ani nikomu jinému, poskytnout absolutní důkaz. Jen vám můžu sdělit, co pro sebe považuji za pravdu a pokusit se to sdílet tak přesně, jak to jen dokážu, s kýmkoliv, kdo projeví zájem. Mám menší zájem na líčení kosmologie vesmíru, než na tom, jak dostat příběh Tvůrců Křídel a artefaktů jejich časové schránky do povědomí veřejnosti. Veřejnost by měla ten příběh znát. Je to objev nesrovnatelné důležitosti, který by měl být sdílen.”

Sarah “Chápete tedy, že ze mne děláte posla? Požádal jste mě, abych byla tím, kdo bude vystaven veřejné-mu zájmu a nedůvěře a tím, kdo bude snášet všechen výsměch…“

Dr. Neruda: “Nežádám od vás nic, co by bylo v rozporu s vaší vůlí, Sarah. Pokud s materiály, které jsem vám dal, neuděláte nic, pochopím to. Pokud se stane, že je nebudete publikovat, požádám vás, abyste mi je vrátila. Kdybych vystoupil jako ten posel já, ztratil bych svou svobodu. Když vystoupíte jako posel vy, tento příběh může odstartovat vaši kariéru a vy jen budete dělat svou práci. Vy nejste posel, jste vysílač… médium.”  “Ale musíte udělat to, co považujete za nejlepší. Budu mít pro vaše rozhodnutí pochopení, ať už bude jakéko-liv.”

Sarah “Dobře, tak zde tedy skončeme. Nechci, abyste měl špatný pocit, že tomu vůbec nevěřím. Jsem však novinář a je mou zodpovědností ověřit a kontrolovat příběhy předtím, než je publikuji. S vámi to nemůžu udělat. To, co mi říkáte, pokud je to pravda, je největší příběh, který kdy byl vyprávěn. Ale já to nemůžu publikovat - ale-spoň ne ve společnosti, pro kterou teď pracuji, protože ti by to nikdy nepublikovali. Žádné ověření… žádný příběh.”

Dr. Neruda: “Ano, to chápu. Ukázal jsem vám však některé z ACIO technologií a fotografií lokality a jejího ob-sahu a ty určitě představují jistou formu ověření.”

Sarah “Podle mě poskytují potvrzení toho, že se děje něco, o čem jsem nikdy neslyšela. Konkrétně, že ACIO je nová organizace, o které se nikdy nemluvilo - alespoň ne v mých novinářských kruzích. Ale vaše fotografie a příběhy nepotvrzují to, co jste dnes večer vysvětloval. Spadají do kategorie tvrdých oříšků. Je to něco, co by rád odvysílal National Enquirer, ale to není obor žurnalismu, ve kterém bych se pohybovala.”

Dr. Neruda: “Popovídáme si více v příštích dnech. Věnujte čas přečtení nějakých materiálů přeložených z op-tického disku a mezitím prostě buďte neutrální. Dobrá?”

Sarah “Nemyslete si, že mě to nezajímá, nebo že jsem úplně skeptická k tomu, s těmi materiály něco dělat. Jen potřebuji nějaký čas, abych získala představu o tom, co s tím příběhem mám udělat a abych prozkoumala důkazy, které mi poskytujete.”

Dr. Neruda: “Dříve než zmizím, slibuji vám ještě několik rozhovorů. Domluvíme se na zítřejší večer?”

Sarah “Ano. Ale co je ještě dalšího, než to, co již jste mi vysvětlil?”

Dr. Neruda: “Jen jsme se dotkli povrchu malé části toho příběhu.”

Sarah “To je těžko k uvěření, ale pustíme se tedy do toho zítra večer.”

Dr. Neruda: “Děkuji za váš zájem o můj příběh, Sarah… vím, že to zní zvláštně, ale ovládla jste se přinejmenším natolik, že jste mě neodepsala jako šílence. Za to máte moje díky.”

Sarah “Rádo se stalo.” Konec sezení