Rozhovor pro Conscious Media

Jamesův úvod

Rád bych tento rozhovor započal stručným konstatováním. Jestliže se některá z mých odpovědí bude zdát jako předpojatá nebo odsuzující, ujišťuji vás, že je to způsobeno tím, že je chycena v pasti slov a vůbec neodráží mé osobní předpojetí či dualitní odsuzování. Začnu s jednoduchou vírou, že všichni lidé na této planetě dělají to nejlepší, co můžou a nezávisle na svých nejlepších záměrech upadají ke vzývání energií, které jsou méně než dobrým vyjádřením jejich vyšší přirozenosti. Tato realita, aby dosáhla rovnováhy, vyžaduje konstantní dávku soucitu, pochopení a odpuštění. Existuje jedna protilátka pro souzení druhých jedinců: požehnat jim. Jestliže požehnáme lidem namísto jejich odsouzení, pracujeme opravdověji ze svých srdcí a nesvazujeme se strachem.

 

James – odpověď 1: Množství poznání, které je určeno pro masovou spotřebu, ať už přichází skrze usnadňující filmy, knihy, umění, weby či vědecké objevy, je centrováno ve starých vzorech ezoterického poznání a tíhne k mentálním silám, o kterých se předpokládá, že jsou podstatnější a praktičtější než síly srdce a emočního pole. Je zásadou těchto „tajných a osvícených myšlenek“, že mysl, je-li patřičně aktivována a používá určité principy, technologie či rituály, bude vzývat vyšší poznání a přitahovat ho k uchazeči a naplňovat ho pochopením jak být Bohem. Co viditelně chybí v této rovnici dobra je inteligentní chování. Ve skutečnosti inteligentní chování je touto rovnicí a její části jsou uzavřeny ve slovech, jakými jsou Vděčnost, Soucit, Pokora, Odpuštění, Pochopení a Srdnatost.

Dávné poznání a věčná moudrost, jak je někdy nazývána, není množinou tajemství ke střežení, ale spíše vyjádřením emocí, které může kdokoliv uplatnit ve svém každodenním životě. Je jisté, že tato jednoduchost se zdá velmi snadnou intelektuálně a velmi těžkou k praktikování v chování, alespoň tak je tomu věřeno. Střed pravdivé moci existuje v projevech inteligentního chování vyvěrajícího ze srdce a podporovaného myslí. A je to právě z této základny umístěné ve fyzickém centru srdce jedince, kde žije spojení jedince s vibrací rovnosti, a je to právě tato vibrace rovnosti, která napájí všechny věci označované podle dávného poznání pojmem Bůh (a stovkami dalších názvů). S touto informací na zřeteli platí, že pokud „tajemství“ praotců Ameriky nemají ve svém základě inteligentní chování, pak jsou pouze tajemstvími mysli a nemají ve skutečnosti moc v poli vibrací, na kterých opravdu záleží. Můžou naplňovat tužby lidí. Můžou přitáhnout úspěch a krásu tak, jak je definována chamtivostí.

Jak už to tak s tajemstvími chodívá, žijí ve sféře lidské mysli a mají jen malou rezonanci se srdcem či se středobody lidského vzestupu. To, co je často nazýváno „Cestou k Osvícení“, je tajemnou směsí rituálů, obřadů, manter a dalších vnějších nástrah, které uzpůsobují praktikujícího k obdržení vyššího poznání osvícení. Avšak vyšší poznání není obsaženo v poznání; je obsaženo ve vyjadřování vyšších ctností srdce a schopnosti vyjadřovat tyto ctnosti nezávisle na vnějších podmínkách; vyžaduje praxi, bdělost, odpuštění a srdce, které je otevřené, citlivé (zranitelné), jednoduché a uvědomující si samo sebe jako pravdivé „sídlo vědomí“. Toto je anti-poznání, které osvobozuje od tajemnosti a od-učuje naučené. Je to vyjadřování jednoduchých ctností srdce namísto záliby mysli v hledání ezoterického poznání. Mysl je následek ego-osobnosti a v kulturním kontextu moderního života je magneticky přitahována ke stavům krásy, úspěchu, popularity a moci. Mysl – tak jak je hluboce zakořeněna v našem třídimenzionálním světě – je zjevná, což se dá popsat jako potřeba vidět pravidlo příčiny a následku.

Jinými slovy, mysl se dívá na život a myslí si: udělám-li toto, povede to k tomuto. Tedy elita nalezla metody jak ovládnout určité efekty určitými příčinami, což vedlo k pocitu tvoření, pocitu moci a svrchovanosti. Toto poznání je záměrně zadržováno elitou před lidstvem, jako kdyby bylo příliš nebezpečné v rukách obyčejných lidí, kteří nemusí být schopni kontrolovat své činy. To neznamená, že praotcové Ameriky byli centrováni výlučně v říši mysli, nýbrž to byl a je dominantní vzor ezoterického poznání. Mysl byla udržována ve větší vážnosti prakticky ve všech náboženských, duchovních a vědeckých elitách a to z důvodu, že srdce je vnímáno jako měkké, zženštilé, slabé a zcela reakční. Vývoj tohoto vnímání byl součástí zastření či zmenšení pravé lidské moci (což je téma samo o sobě). Srdce vlastní neobvyklou inteligenci, pružnost a schopnost plynout a přizpůsobit se. Nehovořím o sentimentálním srdci; srdci, o kterém se mluví v naší kultuře jako o citlivém, sentimentálním, sympatizujícím, pečujícím a potřebném. Zplnomocněné srdce je bodem vědomí v jedinci, kde vibrace rovnosti je rozsvícena Stvořitelem – to je originální uvědomění. To je místo, na kterém se odehrává interakce mezi jedincem a Jednotou.

Osvícené srdce je naprosto střízlivé a jasně zřící. Je umocněné a je schopné nekonečného soucitu a lásky. Nemůže být vyčerpané dokud ho jedinec nevypne. Sentimentální srdce, srdce shovívavé a přespříliš se starající nesouvisí s umocněným srdcem a je podstatné činit tento rozdíl. Jsou tací, kteří říkají, že pokud pochopíš všechny konspirační faktory ve světě, pokud budeš mít znalost dávných mystérií, pokud dosáhneš hloubek fyziky a výšek kosmologie, že pak budeš člověkem s nejvyšším poznáním a snad i člověkem, který je sebe-realizován. Jestliže však tato realizace není získána prostřednictvím skutků ctnostného srdce, pak bude prázdnou a bude mít krátkou životnost. Toto podmínění je tím, co pohání ezoterické hledání, a důvodem, proč se mysterijní školy, mysticismus, tajné poznání a podobné stezky vyvíjejí do organizací jako Svobodní zednáři. Hledání nikdy nekončí, protože rozvrstvení poznání je dráždivě vždy mimo dosah či chráněno před bezbožnými.

Regina – otázka 2: V těchto pracích populární fikce také přichází odhalení druhotných tradic a rituálů moderních Svobodných zednářů (krvavé obřady a věrnost přísaze smrti), které budou nevyhnutelně vytvářet zmatek mezi čtenáři, z nichž někteří jsou obeznámeni s temnou stránkou praktik Svobodných zednářů či Iluminátů. Můžeš prosím vrhnout nějaké světlo na původ a skutečný záměr Iluminátů a Svobodných zednářů ze své perspektivy?

James – odpověď 2: Elitní třída, to jsou ti, kteří byli obdarováni speciálními vzory, intelektuálními či vůdcovskými schopnostmi, technickými dovednostmi – se příliš nezajímají o duchovní důsledky své práce, v to počítaje praotce Ameriky a prakticky jakýkoliv stát v historii. Ti, kteří založili stát, který je osvobozen od královské krve, zpravidla začínají vytvářet elitní kruh – prakticky ve všech aspektech společnosti, v to počítaje umění, vzdělání, obchod, vládu, technologii a média. Svobodní zednáři kladou důraz na rozpojení těchto sociálních kruhů a začlenění rovnostářského přístupu v jejich členství. To jim s určitým dosahem poskytuje širší trychtýř – můžu-li to tak říci – kterým přitahují talenty, kterými můžou poté realizovat svou moc a vliv. Ilumináti měli odlišný přístup. Dívali se na elitní kruhy lidstva – na ty, kteří jsou více rovnostářské orientace – jako na „mejdanové místnosti mas“. Jejich pozornost byla zaměřena na bohatství a vlastnictví přírodních zdrojů s pochopením, že důsledkem bude nejexluzivnější „klub“ a že členové tohoto klubu můžou poté infiltrovat do dalších elitních klubů a unést jejich programy tak, aby sloužili Iluminátům. Podobně jako s jakoukoliv globální organizací, členové Iluminátů, stejně jako Svobodných zednářů, mají široké spektrum charakteristik, programů, osobních motivů a zaujetí, avšak existuje větší stejnorodost uvnitř Iluminátů v porovnání se Svobodnými zednáři.

Chápu, že Svobodní zednáři byli obdařeni velmi důvtipným kódováním a dekódováním a že byli obdařeni velkým výkonem vhledu do tajných prací mystiky minulosti. A někdo by mohl říci, že již objevili největší ze všech poznání a utajili ho ve svých soukromých trezorech ze strachu, že by mohlo být zneužito. Nicméně pravá moudrost nepřichází k jedincům, pokud nejsou připraveni. A rozhodování kdy jsou připraveni, neleží v rukách jakéhokoliv člověka či organizace. Jestliže je jedinec připraven, pravda ho nalezne. Nepotřebuje skupinu hledajících či mantru nebo gurua, ani meditační jeskyni. Pravá moudrost leží v srdci, střízlivém a nezatíženém, vždy čekajícím a neexistuje síla na Zemi, která by mohla vytvořit bariéru mezi touto pravou moudrostí a jedincem, který je správně připraven.

Takže jedinou otázkou zůstává, co je nejlepší přípravou? Je to členství v kolektivní organizaci jakou jsou Svobodní zednáři, či v kostele nebo nějaké duchovní organizaci? Je tím čtení starobylých knih poznání? Je tím odchod na krásná místa a vizionářské zážitky? Pro všechny jedince je stejná odpověď: Jestliže k tomu přistupuješ s originálním odevzdáním a nasloucháš svému srdečnímu posílení prostřednictvím vyjadřování ctností srdce, tvá příprava probíhá a všechno ostatní jednoduše jen dotváří vzor, rovnováhu, výzvy a kontext. Takže Svobodní zednáři a Ilumináti začli s odlišnými oblastmi zájmu. Vím, že zjednodušuji základ těchto organizací na velmi elementární stupeň, avšak není možné vykreslit tyto organizace jednou barvou. Jsou multidimenzionální v každém aspektu. Klíčovým bodem podobnosti je fakt, že elita má ráda společnost druhých a vidí v tom přednost oproti osobnímu úspěchu a akumulování moci. Také považují své programy oproti průměrných mužům a ženám za více soudržné a vizionářské a proto důležitější pro manifestaci.

Při manifestaci těchto programů vytvářejí svazky a vztahy. To je právě klíčovým důvodem přetrvávání těchto skupin. Časem se tvarují v důsledku diktátu změn mravů, z nichž mnohé vytvořili. Takže vůdcovství kalibruje jejich organizaci, která je založená na posunech vnímání v měnících se dobách. „Pravý záměr“ těchto dvou organizací, které jsi zmínila, je nemožné definovat z tohoto důvodu: tyto organizace nejsou formovány jedinou myslí. Jsou složeninou stovek myslí, kde každá má svůj vlastní záměr. Z hlediska historie tyto organizace (Svobodní zednáři a Ilumináti) poskytly alternativu ke třem dominujícím světovým náboženstvím v krajině duchovnosti. Poskytly více ezoteričtější důkazy k tomu, co bylo učeno v kostelech, synagogách a mešitách po celém světě.

Toto jasnější ztvárnění duchovních učení rezonovalo s těmi, kteří byli intelektuálně připraveni to ocenit. Takže jedním z jejich záměrů bylo poskytnout alternativu k mnohem více dogmatickému přístupu dominujících světových náboženství. Staly se útočištěm některých z nejezoteričtějších učení, která byla zakódována ve Věčné Moudrosti či Starobylém Poznání a byly to ony, kdo si nepřál náboženské zprostředkovatele. Byla to forma odpojení od zprostředkovatelů či duchovních objížděk mezi člověkem a tím, co bylo vnímáno jako Pravda či Božství. Náboženství na Zemi si nepřála zveřejnění myšlenky, že se člověk může ucházet o božství, navzdory faktu, že jejich zakladatelé promlouvali o této skutečnosti ke svým následovníkům. Jednou z nešťastných skutečností těchto organizací, tak jak se vyvíjely a stávaly vlivnými, je, že (interdimenzionálně) přitahovaly nové energie a z těchto nových energií povstaly nové směry.

Takže zatímco se dá říci, že původní směr těchto organizací byl centrován na ezoterické a starobylé poznání, postupně se zvětšující měrou infikovaly nižšími energiemi psychické sféry a nižší mysli. Postupem času tyto energie vytvořily nové posedlosti ve vedení, které dále rozdělily jejich organizaci, takže elita elity byla schopna nepozorovaně dirigovat jejich programy.

Regina – otázka 3: Zdá se, že je zjevné, že v průběhu času nastalo zkorumpování těchto záměrů, když peníze a kontrola vstoupila do tradicí. Které síly to byly či jsou v těchto tajných organizacích, které se pokoušejí korumpovat vyšší ideály těch, kteří si přejí být více celistvými a probuzenými bytostmi? Vím, že jim říkáš Animus, můžeš tedy použít tuto terminologii pro udržení souvislosti.

James – odpověď 3: Zmínil jsem se o této zkorumpovanosti v mé minulé odpovědi. Záměry se snadno mění, jak se lidé dostávají blíže k světské moci - jako důsledek tužeb, chamtivosti, lásky ke kráse. Na nejvyšších úrovních Svobodných zednářů a Iluminátů jsou lidé naplnění chybami a přemírou tužeb. Ačkoliv jim chybí soucit s obyčejnými lidmi, stále mají stejnou výbavu i přes jejich bohatství. Spočívají ponořeni v realitě nevědomosti; prostě bojují s vládnoucí nevědomostí s větší intelektuální horlivostí než obyčejní lidé. Běžný člověk byl vždy otrokem roztříštěnosti, přežití a tužeb, což mu nechávalo jen málo času ke kontemplaci o cestě osvícení. Cesty, které byly dány těmto mužům a ženám k dosažení tohoto osvícení, byly zředěny soupeřícími zájmy náboženských vůdců, kteří byli více zaujati zadržováním svých následovníků, než jejich osvobozením a sebe-naplněním coby studentů duchovních prací. Každá organizace má energetické spektrum a v tomto spektru jsou zóny rezonance, které jsou aktivovány jejich vůdci, aby „přitáhly“ další jedince do jejich organizace.

Obřady a rituály jsou příkladem těchto zón rezonance a také jsou aktivitami pro udržení v komunitě. Když je organizace ve svém počátku, zkouší definovat tyto zóny rezonance a založit svou magnetickou sílu, která energeticky verbuje členy. Většina těchto „zón“ je převzata z jiných tradic či dřívějších systémů víry a poté je modifikována. Archetypální vzorce jsou jednoduše remixovány a když tyto organizace naleznou své zóny rezonance, které přitahují požadované charaktery členů, jisté procento nových členů zatouží po vůdcovství a řeknou či udělají téměř cokoliv, aby toho dosáhli, z důvodu, že svádění těchto zón rezonance může být nepopiratelné. To je začátek konce, protože v této toužebné frekvenci jediného jednotlivce můžou vstoupit temné energie, otupit moudrost srdce a probudit vychytralost potemnělé mysli. V jakékoliv organizaci, která má významnou moc, se musí počítat s touto skutečností.

Nezáleží na tom, zda je politická, vojenská, náboženská, duchovní, průmyslová, vzdělávací, vědecká či umělecká. Moc je středobodem temných energií a ty vědí, že vůdcovské aspirace jsou nejsnadnějším způsobem korupce a infiltrace jejích jemných, avšak vytrvalých vektorů do potemnělé mysli. To je sama podstata elitářství. Tyto energie nejsou podstatou lidské, spíše jsou z říše jiné dimenze. Nechci toto téma zde rozvádět, protože je velmi komplexní, avšak stačí, když řeknu, že tyto energie pozorují tyto organizace a aspiranty vůdcovství a vyhledávají vliv ze své dimenze na tu lidskou.

Nejsou uspokojeny, dokud může lidská autorita vládnout volně, protože ony na rozdíl od lidstva vnímají dimenzionální bariéry jako propustné. Animus je mytologické vyjádření interdimenzionálních sil, o kterých hovořím v této otázce. Animus je legendární, mýtická rasa – často v náboženských textech nazývaná jako padlí andělé. V dialektu Tvůrců Křídel je Animus těmi, kdo cítí, že jsou bohy a nepřejí si obléknout lidský nástroj, protože věří, že jejich stvoření (genetický oblek, chceš-li to tak nazvat) je nadřazené. Vidí lidstvo jako slabé a snadno odklonitelné od stezky osvícení, avšak cítí, že tyto podmínky poskytují možnost uvěznit lidstvo, aniž by si lidstvo toto uvěznění vůbec uvědomovalo. Tyto síly – neviditelné lidským smyslům – byly skryty za závojem energie, která nás obklopuje.

Animus pracuje se vzorcem, že mentální energie je nadřazená emoční energii. Mysl produkuje technologie, technologie produkují moc, moc produkuje nadřazenost nad všemi ostatními životními formami a nadřazenost produkuje usnadnění. Proto mysl produkuje usnadnění. To je velmi jednoduchý proud, který Animus používá pro strukturování svého světonázoru a způsob, jakým ho aplikují do našeho světa. Není to příliš tak, že by stále pokračovali ve vtiskování tohoto pohledu do naší domény vědomí; spíše je to tak, že to dělali po tisíce let v minulosti, takže tento vzor začal být obsažen v našem tří-dimenzionálním vědomí. Můžeš si to představit jako vestavěný výtvor v lidském genomu, díky kterému pět smyslů plní mysl a vyvíjí schopnost přežít. Jako projev schopnosti přežít se lidstvo rozvidlilo na elitní třídu a pracující třídu. Elitní třída obsahuje zakódované vůdce a tito vůdci vyvinuli systémy organizace, které zvětšují jejich vliv.

Rozvidlení je prostě rozdělení životní buňky, které pokračuje dalším rozvidlováním a množením tříd ovlivnění. V nejvyšších třídách ovlivnění sedí králové a jejich vnitřní dvůr. Náboženství se stalo jinou třídou elitismu a stejně tak vojenské organizace. Tyto třídy ovlivnění byly snadnými cíli pro Anima po celá tisíciletí. Otiskli svůj kastovní systém do širokého spektra lidstva a pokračovali v řízení pravidel světa prostřednictvím manipulace vybraných skupin lidí. Animus není dále zde na Zemi, avšak jejich systém manipulace přetrvává v rukách ambiciózních vůdců – naprosto lidských – odrážejíce potemnělou mysl jejich Bohů dávných časů, kteří zůstali skryti v naprosto nepozemské dimenzi existence. Animus nehledal způsoby, kterak pokazit stezky osvícení, namísto toho velmi důmyslným způsobem vymýšlel osvícení, avšak s jedním důležitým přidaným překrucujícím plánem. Člověk musel mít prostředníka mezi sebou a Bohem. Bůh nebyl v srdci, Bůh byl vně v nějakém abstraktním Nebi. Bůh byl něčím jiným než lidstvem. Poznání bylo záležitostí mysli. Mysl byla katalyzátorem osvícení a sídlem vědomí. Srdce bylo mechanickou pumpou. Mysl byla cestou do božství, poskytovala správného prostředníka, který ti pomáhal.

Animus vymyslel obraz Boha pro lidstvo. Nepřáli si, aby lidstvo vidělo skutečného Boha či vyšší inteligenci nebo stvořitele, nebo prostě něco, co bylo celistvostí lidstva. Tento konkrétní koncept byl dovedně potlačen a kdokoliv, kdo chtěl opěvovat tento koncept, byl označen za kacíře a byl vyřazen ze sociálního řádu. Takže řády náboženské, duchovní, ezoterické a dokonce mystické praktiky tajných řádů neznámé dnešním školákům, ty všechny pohlížely na Boha jako na něco odděleného od lidstva a domnívaly se, že lidstvo bylo stvořeno touto Božskou Silou.

Lidstvo bylo slabou životní formou, která řídí sama sebe jako sobecká zvířata, která mají potíž obdržet milost svého stvořitele. Jak se lidstvo vyvíjelo a jeho kultura začala vyjadřovat tento vývoj, jedno zůstávalo neměnné: Bůh a Lidstvo jsou opačné póly a nyní milostí Boha zůstal lidský druh spojen se svým „otcem“ stvořitelem. Žádný z takzvaných tajných spolků nemůže být viněn z pokažení cesty k osvícení. Ony jen přikrášlovaly pokažení, které bylo prací Anima. Uváděly ho do funkčnosti a vytvářely zóny rezonance pro jeho propagování. To je vše, co se o tom dá říci.

Regina – otázka 4: Bylo Animovým záměrem v moderní historii specificky proniknout do těchto organizací a vytvořit zmatek v tomto období historie, kdy je zoufale zapotřebí jasnosti?

James – odpověď 4: Bezpochyby jsi slyšela frázi, že děti jsou velmi vnímavé. Lidstvo jako celek sdílí tuto dovednost. Lidstvo bylo ve svém dětství, když interdimenzionální síly Anima přistřihly jeho křídla. Toto partnerství mezi lidskými vůdci (tj. královskými rodinami) a Animem bylo vzájemně prospěšné. Králům bylo dáno vůdcovství nikoliv z důvodu, že by je Bůh (či Animus) měl v oblibě, nýbrž z důvodu, že Animus chápal, že králové zajistí zotročení lidstva. Jakmile byla tato struktura vytvořena, Animus vestavěl hodiny, které pokračovaly ve svém tikání ze století do století. V moderní historii nebyl Animus přítomen, avšak nyní je otisk dávné historie obsažen jak v lidském genomu, tak v chování.

Nevědomost týkající se skutečné identity lidstva přetrvává všudypřítomně jako vzduch. Věda a náboženství rozvířily vody a probudily usazeniny této nevědomosti jako dovední dirigenti chaosu. Stalo se tak z velké části nezáměrně, avšak důsledek je stejný. Lidská rodina je jediný organismus, který je spojen srdcem. Tento jediný organismus je spasitelem, kterého hledáme; prostředníkem, o kterém nám bylo řečeno, že ho potřebujeme. A my se stále přehrabujeme v mysli a hledáme externí obličej Boha, kterého jsme se naučili hledat špatným směrem. Naše citlivost přitahuje myšlenkové vzory a modely, které jsou ve stále se zvětšující míře zastaralé a chybně splňující naše dnešní potřeby. Náš zmatek je důsledkem této skutečnosti.

Jedinec si může zvolit obviňování tajných organizací či náboženských fanatiků nebo Anima, avšak srdeční moudrost zůstává naším portálem nového chování a naší branou k osvícení. Nejen pro nás, nýbrž pro lidstvo jako celek. Jedním z pochybení osvícení je, že je osobní. Domněnka, že já poznávám tajné poznání, a že tímto věděním se já nějakým způsobem stanu lepší osobou. Třeba se stanu lepším spisovatelem, lepším rodičem, lepším obchodníkem, lepší lidskou bytostí. Nicméně srdeční moudrost inteligentního chování, kterou nazývám Šesti Ctnostmi Srdce, je učiněna pro každého. Není osobní. Hledá spojení se všemi. Je to znovuobjevení vibrace rovnosti – této symfonie sjednocení, která definuje lidstvo jako Jediné Bytí. Je to tento objev, kterému se pokoušíme porozumět. A jeho objevení je jisté.

Regina – otázka 5: Skoro ze všech koutů světa bylo napsáno, že přijde čas, kdy se lidstvo začne probouzet-rozpomínat-transformovat do mnohem více soudržného a kosmicky sjednoceného druhu. Bylo poukazováno na sjednocení s galaktickým centrem a na další astrologické podmínky, které způsobí energetické otevření pro probuzení mas. Bylo to ve veřejném zájmu, že vyšší poznání bylo chráněno mnichy, knězy, vědci a adepty až do příchodu těchto časů, nebo to bylo prací Anima?

James – odpověď 5: „Vyšší poznání“ nebylo nikdy chráněno ani nevyžadovalo ochranu. Jak jsem již řekl, lidstvo se prostě učilo ve špatném směru. Není to tak, že vyšší poznání by bylo něčím jako atomovou bombou, nebo že by mohlo být použito někým za účelem manipulace druhými, zničení druhých či vytvoření chaosu z řádu. Vyšší poznání nemůže být svrženo, modifikováno či jinak remixováno, aby bylo nějaké jiné než dobročinné a podporující. Představ si, že máš tajný kód a pokaždé, když je tento kód vyřčen, láska naplní svět. Sdílíš-li tento kód s druhými a oni ho vyřknou, ještě více lásky vstoupí do světa a to pokračuje stále dál a expanduje až do doby, kdy lidstvo začne vidět samo sebe jako Jediné Bytí spojené v srdci. Všechny praktiky, rituály, kultury a okázalosti a podmínky, které nás rozdělují, by se mohly rozpustit v této vycházející vlně lásky. A nyní - tento kód by mohl být mnohými vnímán jako škodlivý vůči jejich starým způsobům vykořisťování. Mohli by se pokusit ho zakázat vyslovovat a sdílet.

Mohli by se pokusit vrátit ducha zpátky do lahve. To by bylo ochranou vyššího poznání. Jak víš, není žádný tajný kód či formule. To, co elita udělala, je, že obrátila naši pozornost špatným směrem a tím vyšší poznání zůstalo nedotčeno, nechráněno a nepoužíváno chřadlo. Oni modelují odlišný způsob inteligentního chování – takový, který je napájen nižší myslí a egoosobností. Ano, existuje tajné poznání, které je chráněné, avšak toto poznání nemá co do činění s tím, jak vystoupat do frekvence lásky v lidském nástroji tak, aby jedinec mohl nalézt, sdílet a stát se nakažlivou entitou vibrace rovnosti. A toto, pokud vím, je jediné vyšší poznání hodné kontemplace a praktikování v tomto období vývoje lidstva. Abych komentoval tvůj výrok „že přijde čas, kdy se lidstvo začne probouzet-rozpomínattransformovat do mnohem více soudržného a kosmicky sjednoceného druhu“, tak z mého úhlu pohledu je svět vzrušený jak nadějí tak strachem – a to rovnou měrou. Nadějí, že toto dlouho sdělované proroctví je pravdivé a strachem, že si vyžádá bouřlivou manifestaci. Uvedená analogie s vysloveným kódem, kterou jsem zmínil dříve, je metaforou pro tuto transformaci, a tím kódem je kód chování. Chování je projevem ctnostného srdce, které vede naše individuální a kolektivní chování. Disfunkce nevědomosti se zvedá jako mlha odhalující nové světlo; bude to proces, který bude probíhat následujících 70 let.

V terminologii Tvůrců Křídel je tato transformace nazvána Velkým Portálem, což je nevyvratitelný objev lidské duše a způsobů, jak je tato duše součástí mozaiky Jediného Bytí. Tato jednota neznamená, že individualita nebude nadále existovat, spíše naopak. Ve vzoru Jediného Bytí je individualita pozvednuta a jednoduše sjednocena s kolektivním účelem a tímto účelem je objevení a sdílení nashromážděné moudrosti Jediného Bytí během Stvoření. Neznamená to, že lidstvo má mentalitu roje, jak je to vykresleno v některých science-fiction. Duše Jediného Bytí je spojenou entitou, která pracuje jako sjednocené tělo soudržného tvoření, jež je sjednocené s vyššími frekvencemi vyvěrajícími z dimenze ne-času, ne-prostoru a ne-hmoty.

Jedinec může bojovat s těmito frekvencemi nebo si je nemusí uvědomovat. Nikoliv tak kolektivní entita. Ta musí pracovat ve sjednocení s těmito vyššími energiemi, jinak by nastal chaos – prostředí, které by nepodporovalo Jednotu. Přibližně za 70 let bude novou vědou odhalen Velký Portál a to katapultuje lidstvo do nového vztahu s vesmírem. Tvář lidstva se změní, jak bude včleňovat velmi rozšířenou definici sama sebe; je to éra předefinovávání; lidstvo se stane sjednocené a soudržné. Tato změna se stane jako následek této nové vědy, avšak vpravdě bude následkem triliónů na trilióntou posunů v chování, které jí budou předcházet.

Regina – otázka 6: Jestliže obnovíme záměr čistých ideálů Osvícenců či Iluminátů, nepovede nás to přímo k průniku do vyššího vědeckého pochopení kvantové fyziky a fyziky elementárních částic smíchané s vyšším kosmickým vědomím založeném na starobylých moudrostech?

James – odpověď 6: Dala jsi dobrou otázku, a já si uvědomuji, že mnoho lidí bylo naučeno, že „starobylá moudrost“ je nyní dokazována moderní vědou, avšak to, co poznání předpokládalo před jedním či dvěma tisíci lety, bylo v mnohých ohledech méně soudržné než dnes. Poznání duchovních říší bylo smícháno s různými lektvary, morálkou, alchymií a mnoha záležitostmi psychických jevů, které si jen dokážeš představit. Mnoho z těchto aspektů bylo v současné literatuře romantizováno, avšak realita byla taková, že téměř všichni byli ztraceni v labyrintu nižší mysli.

Samozřejmě existovaly nějaké výjimky, avšak jejich vliv byl omezen úrovní technologií a gramotnosti. Chápu, že mnozí lidé mají vroucí víru ve starobylé poznání, o kterém věří, že bylo mnohem pokročilejší – na duchovní úrovni – než naše současné poznání, avšak podle mého názoru to není pravda. Alchymie a mysticismus byli podivnými spojenci, avšak ti, kteří hledali transformační prožitky a to nikoliv z důvodu ohromit či okouzlit, avšak z ryzího zájmu loupání slupek cibule Pravdy, ti byli mnohem více anonymními, obyčejnými, jednoduchými lidmi, kteří byli blížeji své srdeční moudrosti a naslouchali jí nade vše ostatní.

Chápu, že mnozí se domnívají, že mnohé dávné kultury disponovaly jistými astronomickými znalostmi a že technologie těchto civilizací byly v jistých ohledech mnohem více pokročilé než ty dnešní, avšak musím opět říci, že tuto perspektivu nesdílím. Nikdy dříve nebyl na Zemi čas, kdy technologie, věda a duchovní uvědomění bylo výše, než je dnes. Spojení technologie, vědy a duchovnosti se protíná a ony se můžou spojit, jestliže srdce lidstva je připraveno.

Regina – otázka 7: V roce 2005 jsi napsal krásně pojatý článek o Energetickém Srdci, ve kterém mluvíš o Animovi či o těch, kteří kontrolují zemi a její obyvatele. Uvedl jsi, že tyto bytosti nejsou ve své podstatě mimozemské, ale spíše kombinací různých typů bytostí. Můžeš to více vysvětlit? Od té doby uplynulo pět let. Jak se díváš dnes na energetický podpis těch, kteří se stále pokoušejí ovládat lidský druh?

James – odpověď 7: Nejsou ve skutečnosti žádné bytosti, „které se stále snaží ovládat lidský druh“. Jak jsem zmínil dříve, vůdcové Anima, ti kteří kontrolovali lidstvo, dosáhli toho, co si přáli od této planety a jejich obyvatel a již odešli. Ty bytosti, které byly spojeny s Animem a které zůstávají, nejsou mimozemské; jsou mimodimenzionální ve smyslu, že se nemanifestují obvyklým způsobem v našem časoprostoru, avšak mají částečné uvědomění naší rasy a planety a díky tomuto uvědomění jsou zde obsaženi. Lidská rasa je generátorem obrovské energie a existují entity v jiných časoprostorech, které si přejí využívat tuto energii. Tato energie je elektromagnetická a je produktem našich emocí a v mnohem menší míře myšlenek.

Tyto entity si ani tak nepřejí kontrolovat lidstvo, jako spíše využívat lidskou emoční energii pro svůj vlastní účel. Nejsou těmi, kdo dirigují války či emoční kalamity. Lidé jsou schopni to dělat sami. V mnoha ohledech jsou tyto entity podobné rybám lodivodům, které se spojují se žraloky a požírají odpadní části potravy, které žralok přehlédne. Tyto entity se v extrémních případech můžou spojit s lidmi a dokonce organizacemi, které žijí v hlubokých dramatech emočního zmatku a chaosu. Avšak jak jsem řekl, není to o kontrolování lidstva; mnohem více je to o parazitním vztahu.

Regina – otázka 8: Ráda bych se vrátila k zakládajícím praotcům Ameriky. Je správné říci, že Amerika byla důležitým vývojem v duchovní (nemluvím o náboženské) historii této planety?

James – odpověď 8: Abych to trochu vyjasnil, nejsem si jist, zdali duchovní historie Země byla již napsána. Dá se říci, že Země podporuje obrovské pole života, avšak je stále tří-dimenzionální planetou, která se teprve připravuje na vzestupnou cestu do mnohem řidších frekvencí multivesmíru. Avšak rozumím podstatě tvé otázky. Duchovní energie, které byly chovány v Americe při jejím formování ve smyslu svobody či zbožnosti, byly důležité v pojmech náboženské praxe a byly nápomocné vytvoření větší otevřenosti alternativním cestám a myšlence „my lidé“.

Regina – otázka 9: Víme, že jisté bytosti jako Tvůrci Křídel se inkarnují v rozhodujících časech v celé historii našeho světa i dalších světů. Je také správné říci, že bytosti, které se inkarnovaly do rolí prvních vůdců Ameriky, byly taktéž mocné podstaty, nějakým druhem bytostí, které se ukazovaly během historických planetárních posunů – Lemuria, Atlantida, Egypt, Renesance v Evropě a také v těchto dnešních časech? Jaká je jejich role?

James – odpověď 9: Za prvé je důležité pochopit, že entita se může inkarnovat např. do role George Washingtona a v jiné inkarnaci žít život jako pokorný sluha. Inkarnační život – jak se vyvíjí přes tucty či stovky životů – je složeninou mnoha zorných úhlů lidské zkušenosti. Není to tak, že duše George Washingtona je mocnější či nadřazená jiným. Termín „stará duše“ je příkladem této chybné perspektivy. Neexistuje nic takového jako stará či mladá duše. Duše není entita časoprostoru. Není podmíněna časem. Duše se nezlepšuje žádným věkem, ani žádným časem nedegeneruje.

Duše je konstanta sama o sobě, avšak když duše obléká plavidlo mysli, emocí a fyzického těla (tj. lidský nástroj), stane se objektem časoprostoru, avšak pouze z perspektivy jednoho života. Duše má inkarnační život, který je složeninou jejích inkarnací v časoprostoru, a tento inkarnační život se některým může jevit jako „škola“ a jiným jako „vězení“. Z perspektivy Tvůrců Křídel má duše inkarnační život z důvodu, aby zažívala stvoření v přímém procesu příčiny a následku. Časoprostor je médiem, ve kterém se toto tvoření může odehrát a inkarnační život je jediným způsobem, jak se do tohoto média ponořit a tvořit. Přirozený stav duše je sjednocení s Nadduší – složeninou všech duší – a toto sjednocení na individuální úrovni stvoření neumožňuje. Takže se duše rozhoduje oddělit od Nadduše a žít jako svrchované vyjádření. Pamatuj, že duše je energie, nikoliv fyzikální či éterická substance. Je to forma energie neznámá v tomto světě, proto používám termín „energie“ v novém významu. Ačkoliv vědci pronikají k vnějším okrajům její existence různými teoriemi, bude následovat ještě několik generací, než tento průnik přinese nevyvratitelný důkaz. Tedy svrchovaná duše má inkarnační život a v tomto životě je rozškatulkovaná do množství inkarnací v lidské rodině napříč časoprostorem, avšak vždy protínající Zemi. Země je základním táborem pro inkarnační život a z něj se svrchovaná duše stává tvůrcem dočasného plátna.

Dovol, abych dal jiný příklad. Mnoho lidí hovořilo o „indigových“ dětech (či podobných), které se zdají být více psychicky a duchovně pokročilé ve svém uvědomění než většina ostatních lidí. O těchto dětech se uvažuje jako o starých či mimo-planetárních duších, které přicházejí na Zemi nyní, aby pomohly zakotvit nové vibrace a pomáhat v transformaci Země a lidstva. Avšak každá generace od příchodu lidstva na Zemi měla své „indigové“ děti. To jsou inkarnační životy duší, které jsou umístěny tak, aby vytvářely urychlení časoprostorového pole či média, které všechny svrchované duše používají jako svou tvůrčí platformu.

Můžeš o tomto časoprostorovém poli Země uvažovat jako o inkarnačním skladu pro svrchované duše. Kdybys měl čas rozkouskovat historii lidského druhu za uplynulých 100 000 let, viděl bys, jak se odehrávalo urychlení v různých oblastech, například zemědělství, věda, fyzické ulehčení, technologie, umění, duchovnost, atd. Avšak často je toto urychlení dočasné a následuje cyklus těžkostí či zmatků. Tyto cykly říkají více než proudy. A cykly, kterými lidská rodina prošla, byly zeslabeny malým nárůstem v inteligentním chováním. To se mění, protože se pohybujeme do nového urychlení našeho časoprostorového média, které je centrované v poli srdce; mnoho lidí si to začíná uvědomovat, když prostě pozorují, co se děje při projevu moudrosti jejich srdce v jejich každodenních životech.

Regina – otázka 11: Co vnímáš, že je nejdůležitější lekcí pro lidstvo v tomto momentě našeho posunu?

James – odpověď 11: Jedním slovem: praxe. Praxe umění žití ze srdce a vyjadřování šesti ctností srdce: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení, srdnatost. To jsou klíčová vyjádření vyšších frekvencí na této planetě: vibrace rovnosti. Když jsou lidé okouzleni komplikovanými duchovními zákony, systémy manifestace, objevováním kosmologie či dodržováním riuálů a obřadů, můžou naplnit své mysli informacemi, avšak zeptej se sama sebe: „Jak mě tyto informace vedou k vyjádření mých ctností srdce?“ Zde je hypotetický příklad pro tvou úvahu. Představ si, že existuje tajný text z důvěryhodného zdroje, který si přečetlo sto lidí. Text se týká jediného jednoduchého předpokladu: voda je speciálním médiem, které se přizpůsobuje tvému emočnímu vyzařování. Vyzařuješ-li a naplňuješ-li vodu vděčností a láskou, bude předávat mocnou dávku dobrého bytí a posílí tvou imunitu.

Ze sta lidí, kteří si přečetli tento text, ho padesát bude považovat za seriózní hypotézu a bude předpokládat, že informační zdroj je důvěryhodný a vědecký. Z těchto padesáti lidí zkusí dvacetpět tuto metodu jednou či dvakrát. Z těchto 25 jich deset vytrvá v praxi po dobu 1 až 14 dní. Z těchto deseti jich pět vytrvá v praxi déle než 14 dní. A z těchto pěti začnou dva experimentovat a vytvářet vlastní postupy, které jsou jejich vlastní tvorbou. V tomto hypotetickém příkladě jen dvě procenta čtenářů doopravdy aplikovalo informaci trvale a něco s ní udělali, v tomto případě vytvořili techniku pro naplnění vody léčivými vlastnostmi. Proč 98 čtenářů ignoruje informaci a zvolí si neuplatnit ji v praxi a nevytvořit techniku založenou na této informaci? V mnoha případech je to z důvodu, že se přesunou k následující věci. Objeví nové informace, které zaměstnávají jejich mysl. Jsou jako včely opylující pole myšlenek, kde je králem představa Nového. Ctnosti srdce jsou přístupné a jednoduché. Jejich účinnost je mnohem větší než energie mysli. Jsou spojenou silou, a není na nich nic nového. Byly vždy konstatní v inkarnačním životě duše. V Lyricusu je fráze, zvaná Priority praxe. Používáme ji k tomu, abychom popsali, jak jedinec umisťuje svou pozornost na důležité praktiky, nikoliv ve smyslu dosahování něčeho, nýbrž ve smyslu vykonávání energií srdce směrem k potřebám lidské rodiny. Byli jsme učeni sociálním řádem, že to, co nemůžeme vyléčit, musíme vydržet. A seznam toho, co je neléčitelné, jak se zdá, se zvětšuje každým dnem a to nehovořím o lékařském oboru.

Abych uvedl alespoň několik příkladů, hovořím o pochybeních našeho globálního vedení, sobeckosti obchodu a nepravdách vyhlašovaných médii. Kdokoliv, kdo je spojen se stavem našeho světa, vnímá tuto „neléčitelnost“, ať se obrátí kamkoliv a výsledkem je apatie či sebe-omluvení z rozptýlení, které se stalo našim snesitelným postojem. Jestliže jedinec může dát do popředí Priority Praxe a udělat tento posun do své srdeční moudrosti, najít v sobě vibraci rovnosti a vyzařovat tuto vibraci prostřednictvím ctností srdce, pak je to sdílením léčení – člověk dělá více než pouhé snášení.

Napsal jsem více o tom, jak jedinec může praktikovat ctnosti srdce a tento e-článek je zdarma k dispozici na odkaze "http://www.eventtemples.com". Můžeš se ptát sám sebe, co je vibrací rovnosti? Jak ji poznám? Proč je tak důležitá? Avšak objevení odpovědí je součástí praxe; objeví se jako výsledek tvé praxe. Tvá počáteční rezonance s ideou – ať je jakkoliv abstraktní – je vším, co je potřeba zjistit, jestliže jsi přitažen k potřebě praktikovat. Mnozí, kteří prošli hledáním tajného poznání, hledali dlouho a těžce, avšak nenalezli naplnění. To je obecný předpoklad posunu do srdeční moudrosti a jejího vyjadřování.

Regina – otázka 12: Doporučuji lidem, aby si přečetli tvé práce a poslechli tvé rozhovory. Mluvíš v nich o Velkém Portále, který bude odhalen všem zhruba za 75-80 let. Chápu to tak, že velká většina bytostí zde na Zemi, kteří jsou lidmi, přišli skrze tento Portál, když vstupovali do této dimenze Země. Jestliže je to tak, můžeš to prosím komentovat? Jestliže tomu tak není, ruším tuto otázku.

James – odpověď 12: Velký portál není v této době na Zemi přítomen. Je to technologie, nová věda a duchovní praktika, které umožní kolektivnímu lidskému nástroji (lidstvu) nevyvratitelný důkaz lidské duše coby nesmrtelného vědomí, které vyjadřuje samo sebe skrze mnoha-fasetový inkarnační život. Toto uvědomění je základním středobodem lidstva a změní každý aspekt života lidské rodiny na Zemi. Duchovní vůdcové lidstva jsou vskutku časově posunutými lidmi, kteří zakusili tento Velký Portál a mají skrze řízení času možnost vrátit se do minulých období a pomáhat specifickým lidem a organizacím v rozvoji jejich technologií, vědy a duchovních praktik ve směru Velkého Portálu. Pro druh inkarnovaný na planetě je to dlouhá cesta, vyvinout se na této planetě až do stupně, kdy je si vědom vibrace rovnosti nejen prostřednictvím svých duchovních vůdců, nýbrž druhem jako celkem.

Ti, kteří žijí ze srdce, jsou těmi, kdo je s tímto procesem spojen. Manifestují vizi. Jak druhy pracují z vědomí duše, které Tvůrci Křídel nazývají Svrchovaná Jednota, jsou schopni ovlivnit časoprostor, takže můžou pomoci dřívějším vývojovým stavům lidstva. Je to podobné, jako kdyby dospělý byl schopen cestovat zpět časem a našeptávat myšlenky a vhledy ze své dospělé perspektivy do mysli a srdce svého těla, když byl dítětem. Dítě bude část těchto myšlenek považovat za originální a své vlastní, což vlastně jsou, ačkoliv pocházejí z budoucího jáství. Řekl jsem mnohokrát, že Tvůrci Křídel jsou časově posunuté lidstvo pracující z druhé strany Velkého Portálu, chceš-li to tak říci. Inkarnují se jako lidé, protože jsou lidmi. Pracují v tomto světě s různou měrou uvědomění účelu svého inkarnačního života, avšak Tvůrci Křídel, nazývaní jinými kulturami a historickými obdobími stovkami jiných jmen, zůstávají architekty této trajektorie lidstva k Velkému Portálu. To je jejich účel.

Symbol hada zakusujícího se do svého vlastního ocasu – Ouroboros – je ezoterickým symbolem druhu, který ovlivňuje časoprostorová pole tak, aby vedl své dřívější inkarnace směrem k vývoji poznání sebe jako Jediného. Lidstvo je soběstačné. Nepotřebuje stovky různých mimozemských bratrů, kteří by řešili jeho problémy vytvořené nevědomostí či tužbami. Vrací se samo k sobě, aby opravilo svůj kurz a vedlo samo sebe – kolektivně – na pokraj Velkého Portálu a poté umožnilo soutok technologie, vědy a duchovní praxe, aby dokázalo každému jedinci, že to, co existuje za vnější hranicí tohoto světa, který nazýváme lidský nástroj, je jen tenkým pozlátkem našeho celkového jáství. A každému bude umožněno toto zažívat během inkarnace v lidském nástroji.

Mohlo by lidstvo nalézt Velký Portál bez svých budoucích jáství, která ukazují cestu? Ne. Znamená to, že lidstvo je slabé? Ne. Tří-dimenzionální svět byl pečlivě udělán tak, aby tato realizace pro druh byla nemožná bez pomoci jeho budoucího jáství. Takto je to navrženo. Neznamená to, že lidstvo nedostává „vnější“ pomoc od dalších, ne-lidských zastoupení. Jednoduše to znamená, že rozdíly mezi lidstvem a „dalšími“ zdroji se stírají ve světle Velkého Portálu. Otázka rozlišovaní je také otázkou záležitosti, jak hluboce člověk vnímá, co definice lidstva vskutku znamená.

Téměř všichni lidé definují člověka jako komplex tělo-mozek. Někteří do toho zahrnou emoční pole a někteří také vědomí. Pár zahrne do této definice také Zemi samotnou – nebo přinejmenším spojení s ní. Avšak lidský genom je tak starobylý a tak dalece se rozpínající, že když uděláme definici lidstva, tak jak ho známe dnes, je to analogické tomu, co v dvanáctém století bylo definováno jako vesmír.

Polarity v druhu produkují strach. To slouží záměru těch, kteří jsou živeni strachem - a na Zemi existuje celý průmysl strachu. Avšak tento průmysl má prošlou záruční dobu a s tím, jak objev Velkého Portálu způsobí jeho ukončení, se již dnes tento průmysl zmenšuje. Ano, v našem světě existuje zlo. Ano, existují ti, kteří jsou chybně vedeni svou potemnělou myslí. Ano, výtvory Anima jsou všude kolem nás ve formě enkulturace a omezení. Jedinci můžou žít ve strachu z těchto skutečností a hledat racionální vysvětlení v textech vědy, nebo se můžou spojit svou srdeční inteligencí a vyjadřovat její ctnosti a stát se tak světlem v tomto světě. Jedno závěrečné doznání.

Chápu, že někteří po přečtení mých odpovědí můžou cítit, že jsem odsunul mysl vůči srdci jako podružný orgán. Tak to není. Mysl není osamocená entita, má mnoho různých faset, z nichž některé jsou jemné a vysoce duchovní a některé jsou posedlé ničením či chybováním (ne tak emoce). Vyšší či oduchovnělá mysl, můžu-li ji nazvat takto, zůstává v těchto časech lidstvem nezastižená.

Představ si, že jsi na cestě a vzal sis sebou batoh potřeb. Používáš různé tyto potřeby v závislosti na úseku tvé cesty. Například tedy horolezecké stupačky, jestliže šplháš po zledovatělé hoře; sněžnice, jestliže přecházíš pole hlubokého sněhu. Lidstvo je na cestě a v této konkrétní době je nejlepším nástrojem srdce. Je jeho čas. Vyšší mysl bude zapotřebí později na této cestě, avšak nyní je srdce tím, co nám nejlépe poslouží. Nepřisuzuji srdci nadřazenou pozici nad myslí, či naopak. Pravdou je, že jsou „spojeny“ v jediné síti světla a člověk nemůže vzývat moudrost srdce bez toho, aniž by se dotýkal vyšší mysli. Energeticky jsou propojené, avšak srdce, abych použil jinou analogii, je lepším volantem v těchto časech, protože je velmi mocnou silou projevu, která produkuje vibraci rovnosti do tohoto světa. Je jako indukční síla, která přitahuje vibraci rovnosti do planetární sféry. Jakmile je tato vibrace jednou všudypřítomná a ukotvená na planetě, lidstvo může poté použít další nástroj na své cestě – vyšší mysl.

Z mého světa do tvého,

James