Otázky příznivců

Úvod k původním webovým stránkám, napsal James - autor WingMakers materiálů

Webové stránky o Tvůrcích Křídel (WingMakers) vyvolaly za poslední dva roky množství reakcí, ale žádná z nich snad není tak vytrvalá, jako pátrání po jeho tvůrci a důvodech, proč zůstává v anonymitě. Zvu vás, abyste zkoumali materiály, uvedené na těchto internetových stránkách, méně soustředěni na jejich tvůrce a jeho motivaci, ale o to více na to, jak tyto informace aplikovat do vašeho osobního života a umožnit jim rezonovat s vaším nejvnitřnějším Já.

Jestliže si přečtete mé odpovědi na dotazy členů diskusního fóra o Tvůrcích křídel, získáte přehled ohledně mého účelu a jestliže budete číst skutečně pozorně, pochopíte, proč jsou tyto materiály takové, jaké jsou. V tomto krátkém úvodu se budu snažit poskytnout vám dodatečný vhled do těchto materiálů a jejich významu.

Během posledního století současné systémy víry správně kladou důraz na lásku a obzvláště na lásku duchovní, bezpodmínečnou a volně sdílenou mezi všemi lidmi bez ohledu na jejich místo v sociální struktuře. Stejný cíl hlásali největší učitelé lidstva, ale přesto, láska zůstává jedním z nejvíce nepochopeným pojmem lidstva.

Láska je základní činnost, která sama o sobě nedostačuje k tomu, aby se bytosti svými cíli a účelem vyrovnali Prvotnímu zdroji, či Bohu. I když láska má při sjednocování lidstva a léčení jeho sebetrýznivých ran podstatnou funkci, je to poznání a správné použití nových vědních oborů, které lidské mysli odhalí lidskou duši. Toto odhalení přivede lidstvo, jako kolektiv, k vědomému přijetí cílů Prvotního zdroje.

Chtěl bych vás požádat, aby se si na chvíli představili, že existuje Nejvyšší Bytí, známé, jako Prvotní zdroj, který vytvořil nejenom vesmír experimentálního učení se a bádání, ale také archetypickou životní formu jako nosič duše, aby osídlila tento velký vesmír. Tento archetyp, je známý jako Centrální rasa nebo, jak je popsáno v těchto materiálech, jako Tvůrci křídel.

Tvůrci křídel pochází se samého středu velkého vesmíru a mají nejlepší znalosti o starobylých lidských rasách a to kvůli svému nesrovnatelně delšímu období vývoje. Tvůrci křídel jsou nejstarší rasou, jejíž genetické kořeny jsou humanoidního původu, jenž se rozhodli podělit se o toto poznání s obyvateli širšího vesmíru stejně, jako by to udělal odpovědný stařešina.

Představte si, jakoby lidstvo, obývající zdánlivě izolovanou planetu, bylo částí nesmírně rozmanité rodiny humanoidních živých forem - ze kterých lidské druhy tvoří pouze nekonečně malou část. Galaktické a intergalaktické rodiny existují, ale ne všechny druhy uvnitř těchto rodin si uvědomují své vzájemné propojení a konečný cíl tohoto propojení.

Když si to představíte, také pochopíte, jak je snadné ztratit tento cíl ze zřetele, protože lidstvo věnuje skoro výhradní pozornost pozemským záležitostem. Proto tedy Tvůrci křídel, jako vědomí společníci Prvotního zdroje a spolutvořitelů lidstva, připomínají lidstvu jeho cíl a vzájemné propojení, jako jeho předchůdci, sdílejíc své poznání o Prvotním zdroji.

Zásadní otázkou je - jak mohou Tvůrci křídel sdílet své poznání?

Tvůrci křídel mají mnoho znaků Prvotního zdroje. I když se to bude zdát zvláštní, jsou schopni tvořit život. Jinými slovy, mají poznání, jak vytvářet, rozvíjet, a vést celou rasu k pochopení jejího účelu a vzájemného spojení se širším vesmírem.

Jak Tvůrci křídel komunikují se svým stvořením? Zasazují své poznání do nitra svého stvoření a pak zajistí, aby se toto poznání následně, při vývoji druhů, uvedlo do aktivity. Co může uvést toto poznání do aktivity? Zpočátku je to ústní učení, knihy, umělecké vyjádření, osobní zkušenosti; následně pak vědy, metafyzika, zakódované datové toky, a konečně pak Velký portál.

Představte si šíři poznání, které je schopno uspíšit kolektivní touhu druhů aby se o své vlastní vůli ztotožnily s misí a cíli Nejvyššího bytí. Jaké poznání může dosáhnout tohoto cíle? Tyto materiály o Tvůrcích křídel jsou příkladem takového katalytického poznání.

Systémy víry na zemi se začínají měnit, především na základě výsledků, které přináší moderní vědy, především fyzika elementárních částic, molekulární biologie. Tyto vědy odhalují struktury, které sjednocují lidský nástroj s Prvotním zdrojem. Tvůrci křídel tyto struktury nazývají Navigátorem jednoty a lidé ho budou potřebovat ke sjednocení se jako druhu.

Jsem zde proto, abych napomohl tomuto objevu. Jestliže tyto materiály aplikujete ve svém životě, jste tady za stejným účelem i vy. 

Vaše cesta vás očekává.

Z mého světa do Vašeho

James


pokračování se připravuje...