Weby Jamese Mahu

Čtyři webové stránky mimo WingMakers.com

Webové stránky na wingmakers.com

 

“Neexistuje žádná prosba, která by se mnou pohnula. Žádná modlitba, která by mě pozvala dále do vašeho světa, pokud není doprovázena pocitem jednoty a celistvosti. Neexistuje žádný chrám či svatý objekt, který by se mě dotýkal. Nedotýkají se mě, ani vás nikdy nepřivedly blíže k mé natažené ruce. Moje přítomnost ve vašem světě je neměnná, protože já jsem jak svatyní kosmu, tak jediné duše ve vás.”

Výňatek z textu Prvotní Zdroj, dekódováno z komnaty Dvacet-tři

web lyricus  web event  web sovereign  web spirit


Lyricus.org

Všechny weby, které James vytvořil, jsou do jisté míry součástí Lyricus. Lyricus je překlenující inteligence za všemi pracemi, které James vytvořil; slouží jednomu základnímu cíli: Nevyvratitelnému vědeckému objevu lidské duše. To je hlavní cíl, který je za všemi materiály a který je účelně sjednocuje.

Web Lyricus.org byl spuštěn v r. 2004 a poskytl záblesk vhledu do Řádu Učitelů Lyricus (Lyricus Teaching Organization - LTO). Co se týká obsahu, není tak hluboký jako web WingMakers.com, ale představil strukturu LTO, jeho učební metody (Rozpravy) a ukázku jeho nejvíce ctěného textu: Prahová Kosmogonie.

To, co následuje, je základní nabídka obsahu webu Lyricus.

(připravuje se...)


EventTemples.com

Web EventTemples - Chrámy Událostí následoval po webu Lyricus. Byl to web navržený pro praktikující toho, co James nazval srdeční energetické přenosy za použití šesti ctností srdce jako platformy pro přenos energie. Web EventTemples má sekce Přihlášení a Login, které umožňují uživatelům jít do různých Chrámů Událostí, které jsou v současné době tři.

Každý z těchto Chrámů Událostí je synchronizovaný virtuální chrám s audio-video médii, které pomáhají synchronizovat přenos energie těch, kteří se ho zúčastňují. Jak John Berges napsal v Sebraných Spisech Tvůrců Křídel:

“Další součástí webu Chrámy Událostí jsou meditační seance chrámů událostí. Jedná se o denní meditace v určitou hodinu, kterých se může kdokoliv zúčastnit. Jsou navrženy tak, aby povzbudily lidi k posílání lásky druhým a také aby poskytly jedincům příležitost praktickým způsobem cvičit aktivaci, přijímání a vysílání ctností srdce. Kdyby nic jiného, tak Jamesovy dva úvodní články doprovázející materiály Chrámů Událostí představují praktickou aplikaci mnohem teoretičtějších základů, jež byly položeny v písemnostech WingMakers a Lyricus.”

“Vezmeme-li tedy WingMakers, Lyricus a EventTemples materiály jako celek, tak tento svazek spolu se svazkem 2 může být považován za dobře naplánovanou psycho-spirituální a metafyzickou osnovu v počátečních fázích své prezentace lidstvu.”

Chrámy Událostí byl web, kde James publikoval většinu svých článků o ctnostech srdce a žití života centrovaného na lásku. Tyto články jsou k nalezení v sekci Šest Ctností Srdce na tomto webu nebo na webu EventTemples.


SovereignIntegral.com

Zatímco James publikoval rozsáhlý obsah týkající se vědomí Sovereign Integral - Svrchovaného Sjednocení, na tento web toho příliš mnoho nedal. Tento web se poprvé objevil v r. 2010 a byl dvou-stránkovým webem s krásnou grafikou. Je to místo rezervované pro to, co teprve přijde. Přítomnost Svrchovaného Sjednocení v materiálech Tvůrců Křídel je mnohonásobná - počínaje názvem 16. kapitoly v projektu Starobylý Šíp až po jeden ze sedmi oborů, které jsou primárními oblastmi zájmu a odborností Lyricusu.

Je to jeden z pojmů, který je obtížné definovat; avšak jeden z filozofických článků Tvůrců Křídel s názvem Životní principy Svrchovaného Sjednocení poskytne jistý vhled do jeho hloubky a šířky.

“Byli na zemi tací, kteří zažívali mírný vánek z této mocné bouře, kterou jsme pojmenovali Vědomí Svrchovaného Sjednocení. Někteří to nazývali vzestup, jiní tomu přiřazovali jména jako osvícení, vize, nirvána a kosmické vědomí. Zatímco tyto zážitky jsou podle lidských standardů dalekosáhlé, jedná se jen o počáteční zamíchání Svrchovaného Sjednocení, které se stává více a více zkušenější v dotýkání a probouzení vzdálených okrajů své existence. To, co většina druhů definuje jako konečnou blaženost, je pouhým otiskem Svrchovaného Sjednocení, který našeptává svým předsunutým formám a biologiím a pošťuchuje je, aby se podívaly dovnitř, ke svým existenčním kořenům a sjednotily se s touto beztvarou a neomezenou inteligencí, která prostupuje vším.”

“Vědomí Svrchovaného Sjednocení je daleko za dosahem lidského dramatu. Je mnohem vzdálenější lidskému doteku, než jsou hvězdy vzdálené doteku z terry-země. Můžete hvězdy pozorovat svýma lidskýma očima, ale nikdy se jich nedotknete svýma lidskýma rukama. Podobně můžete matně předvídat vědomí Svrchovaného Sjednocení svým lidským nástrojem, ale nemůžete ho lidským nástrojem zažívat. Je přístupné jen skrze celistvost entity, protože je to jen celistvost, ve které může existovat Svrchované Sjednocení a jeho zbytkové působení na vnímání Zdrojové Reality. A této celistvosti je vpravdě dosaženo jen tehdy, když se individuální vědomí oddělí od času a je schopno nahlédnout na svou existenci jako na bezčasovou.”


SpiritState.com

Web SpiritState je nejnověji spuštěný Jamesův web. Je to rozšíření jeho obnoveného zájmu ve vytváření duchovních novel. Přál si, aby mohl publikovat své novely na webových platformách, které umožní lidem sdílet jejich poznámky a čtenářské zkušenosti s dalšími čtenáři.

Také chtěl ke svým novelám integrovat další média, včlenit hudbu a malby. SpiritState je velmi pokročilá platforma pro sociální čtení. Jamesovy novely: Starobylý šíp, Dohrmanovo proroctví a Quantusum jsou k dispozici pro čtení na této platformě v digitálním formátu, aniž by bylo potřeba čtečky e-knih. Všechno, co uživatel potřebuje, je připojení k internetu a webový prohlížeč jako jsou např. Google Chrome, Internet Explorer nebo Firefox.

“Prvotní Zdroj vytvořil program průzkumu, aby redefinoval sám sebe a zplodil účel multivesmíru a veškeré existence v něm. Účel tohoto systému je zkoumat světy stvoření a vyvíjet schopnost individualizovaného vědomí získávat a vyjadřovat moudrost. Každé individualizované vědomí je fragmentem této překrásné mozaiky, která vyobrazuje osobnost Prvotního Zdroje. Program průzkumu organizuje tyto různorodé fragmenty a dává je na vhodné místo tak, aby byla obnovena celistvost Prvotního Zdroje - přetvořeného tak, aby dospěl ke stvoření, osídlení a transformaci dalšího vesmíru.”

“Po celém vesmíru existuje život - vyjádření Prvotního Zdroje v individualizované formě. To jsou božské fragmenty, které jsou vždy v procesu oddělování, aby zažily individuální vyjádření sama sebe a aby ztuhly do zážitku univerzálního projevu Prvotního Zdroje. Jsme zrozeni z hlouby lůna kosmu a to je místo, kam se časem všichni vrátíme. Nezáleží na tom kdy ani jak. Záleží jen na tom proč.”

Tvůrci Křídel Výňatek z Filozofie komory Tři.